Matematikk X (MAT02‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • bruke og reflektere over ulike problemløsingsstrategier i møte med matematiske problemer
 • bruke ulike argumentasjonsteknikker i møte med matematiske påstander og reflektere over hvorfor de er hensiktsmessige og gyldige for å bevise et konkret resultat
 • utforske definisjonene og antakelsene som ligger til grunn for et matematisk bevis, og gjøre rede for konsekvensene av å endre disse
 • planlegge, utføre og presentere et selvstendig arbeid knyttet til et selvvalgt matematisk emne
 • lese og hente ut informasjon fra matematiske tekster om fordelingen av primtall og metoder for å finne primtall, og forstå bevis for at det finnes uendelig mange primtall
 • utforske og gjøre rede for aritmetikkens fundamentalteorem, og bruke det i argumentasjon
 • utforske og gjøre rede for kongruenser av hele tall, og beskrive oppdagede regneregler og sammenhenger med et formelt symbolspråk
 • bruke kongruensregning til å analysere delelighet og løse lineære kongruensligninger
 • utforske og løse diofantiske ligninger og argumentere for eventuelle løsninger
 • bruke linjer og sirkler som geometriske steder i geometriske konstruksjoner og resonnementer
 • utforske og bruke formlikhet og kongruens i geometriske konstruksjoner og resonnementer
 • utforske og utlede setningen om periferivinkler og bruke den i problemløsing
 • utføre ulike bevis for Pytagoras’ setning og presentere dem for andre
 • gjøre rede for og presentere anvendelser av matematisk teori innenfor tallteori og geometri

Underveisvurdering

Standpunktvurdering