Matematikk X (MAT02‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • bruke
  og
  reflektere
  over ulike problemløsingsstrategier i møte med matematiske problemer
 • bruke
  ulike argumentasjonsteknikker i møte med matematiske påstander og
  reflektere
  over hvorfor de er hensiktsmessige og gyldige for å bevise et konkret resultat
 • utforske
  definisjonene og antakelsene som ligger til grunn for et matematisk bevis, og
  gjøre rede for
  konsekvensene av å endre disse
 • planlegge
  , utføre og
  presentere
  et selvstendig arbeid knyttet til et selvvalgt matematisk emne
 • lese og hente ut informasjon fra matematiske tekster om fordelingen av primtall og metoder for å finne primtall, og
  forstå
  bevis for at det finnes uendelig mange primtall
 • utforske
  og
  gjøre rede for
  aritmetikkens fundamentalteorem, og
  bruke
  det i argumentasjon
 • utforske
  og
  gjøre rede for
  kongruenser av hele tall, og
  beskrive
  oppdagede regneregler og sammenhenger med et formelt symbolspråk
 • bruke
  kongruensregning til å
  analysere
  delelighet og løse lineære kongruensligninger
 • utforske
  og løse diofantiske ligninger og argumentere for eventuelle løsninger
 • bruke
  linjer og sirkler som geometriske steder i geometriske konstruksjoner og resonnementer
 • utforske
  og
  bruke
  formlikhet og kongruens i geometriske konstruksjoner og resonnementer
 • utforske
  og utlede setningen om periferivinkler og
  bruke
  den i problemløsing
 • utføre ulike bevis for Pytagoras’ setning og
  presentere
  dem for andre
 • gjøre rede for
  og
  presentere
  anvendelser av matematisk teori innenfor tallteori og geometri

Underveisvurdering

Standpunktvurdering