Vg3 landbruk (LBR03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter utmark og kulturlandskap

  • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeid knyttet til skjøtsel, bruk, beiting og høsting i skog, utmark og kulturlandskap
  • følge planer for drift og skjøtsel av skog, utmark og kulturlandskap ut fra hensyn til økologi, økonomi og bærekraftig forvaltning
  • kartlegge vegetasjon i skog og utmarksområde, og gjøre rede for ulike landskapstypers betydning for biologisk mangfold, klima og miljø, for landskapsbildet og for vår bruk av landskapet
  • gjøre rede for naturlige endringsprosesser i skog, utmark og kulturlandskap og reflektere over hvordan menneskelig aktivitet kan påvirke økosystemene
  • bruke redskaper og utstyr knyttet til skjøtsel og høsting i skog og utmark i henhold til regler for trygg og sikker bruk og utføre feilsøking, enkle reparasjoner og vedlikehold på disse
  • gjøre rede for muligheter for flerbruk av utmark og kulturlandskap og drøfte mulige interessekonflikter hos brukere og rettighetshavere
  • påvise og vurdere kulturminner i utmarks- og kulturlandskapsområder etter gjeldende regelverk

Underveisvurdering

Standpunktvurdering