Vg3 IT-utviklerfaget (IUV03‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge, utvikle og dokumentere løsninger med innebygd personvern og sikkerhet
 • planlegge, utvikle og dokumentere løsninger som er energieffektive og bærekraftige
 • videreutvikle en løsning for å ivareta brukernes behov
 • planlegge, utvikle, sette opp og dokumentere systemer for datainnsamling, analyse og visualisering
 • planlegge, utvikle, sette opp og dokumentere integrasjoner mellom ulike systemer og databaser
 • utvikle og bruke dokumentasjon og veiledninger
 • veilede brukere i ulike oppgaver
 • håndtere påloggingsopplysninger på en sikker og forsvarlig måte
 • utvikle og tilpasse brukergrensesnitt som ivaretar krav til universell utforming
 • velge og bruke relevante rammeverk og moduler til utvikling
 • beskrive konsekvenser av teknisk gjeld i løsninger
 • beskrive hvilke krav som ulike løsninger stiller til infrastruktur, og hvilke muligheter og begrensninger som følger av infrastrukturen
 • gjøre rede for og anvende gjeldende regelverk for personvern, opphavsrett og informasjonssikkerhet i eget arbeid
 • bruke utviklingsstrategier og samarbeide med andre utviklere
 • feilsøke kode og rette feil i algoritmer og kode
 • utforske prosesser knyttet til testing og feilsøking i utvikling av løsninger
 • behandle bedriftsinterne opplysninger på en sikker og etisk forsvarlig måte
 • utforske konseptene maskinlæring og kunstig intelligens
 • utforske og vurdere eksisterende og nye teknologier og bransjerelevante kodespråk
 • reflektere over og beskrive hvordan teknologi kan misbrukes og påvirke samfunnet negativt
 • gjøre rede for hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og reflektere over hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i lærebedriften

Underveisvurdering