Vg3 IT-driftsfaget (ITD03‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge
  , innføre og dokumentere
  IT-systemer slik at de er stabile, sikre og effektive gjennom hele livssyklusen
 • bruke
  og gjøre rede for
  rutiner og systemer for avviksrapportering og vurdere
  tiltak for håndtering av avvik
 • reflektere
  over og anvende
  virksomhetens retningslinjer for datasikkerhet og personvern i virksomheten
 • vurdere
  og gjøre rede for
  konsekvensene ved sikkerhetsbrudd for virksomheten, samfunnet og individet og foreslå tiltak
 • bruke
  verktøy for å automatisere og effektivisere driftsoppgaver
 • utarbeide bestillinger og anbud knyttet til innkjøp av løsninger, systemer og tjenester og vurdere
  tekniske, økonomiske og bærekraftige forhold ved tilbudene
 • gjøre rede for
  og følge virksomhetens rutiner knyttet til anskaffelser, implementering, oppsett, drift og avhending av utstyr
 • dokumentere
  og reflektere
  over hvordan eget utført arbeid understøtter virksomhetens drift, tjenester og produkter
 • planlegge
  , gjennomføre
  og dokumentere
  brukerstøtte tilpasset oppdrag, målgruppe, kanal og teknologi
 • gjennomføre
  opplæring og veiledning i relevante IT-løsninger tilpasset oppdrag, målgruppe, kanal og teknologi
 • lese, forstå
  og utforme dokumentasjon og spesifikasjoner
 • gjøre rede for
  og reflektere
  over hvordan gjeldende lover og regler i arbeidslivet og etiske retningslinjer påvirker eget arbeid
 • anvende
  gjeldende regelverk for personvern og informasjonssikkerhet i eget arbeid og reflektere
  over konsekvensene hvis regelverket ikke følges
 • utforske
  og bruke
  metoder for feilsøking, utføre utbedringer og dokumentere
  løsninger
 • gjøre rede for
  hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og reflektere
  over hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i lærebedriften

Underveisvurdering