Vg3 interiør (INT03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter prosess og prosjektering

 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid
 • analysere og vurdere oppdragets omfang for å avklare kundens behov
 • utvikle funksjonelle romløsninger i interiøroppdrag
 • utforske prinsipper for komposisjon og anvende denne kunnskapen til å utvikle ideer og konsepter
 • anvende ulike materialer, farger, produkter og inventar i interiøroppdrag og gjøre rede for hvordan ulike valg påvirker resultat, kvalitet, holdbarhet og ressursutnyttelse
 • gjøre rede for ulike fargesystemers egenskaper og anvende denne kunnskapen i interiøroppdrag
 • vurdere og anvende prinsipper for belysning i interiøroppdrag
 • anvende gjeldende regler og lovverk tilpasset ulike interiøroppdrag
 • utforske stilhistorie, tendenser og trender og anvende denne kunnskapen i design- og interiøroppdrag
 • anvende digitale ressurser og teknikker for å utvikle to- og tredimensjonale visualiseringer
 • beregne tid og pris på produkter og tjenester og vurdere sammenhengen mellom materialvalg, produktivitet og lønnsomhet
 • velge og bruke ulike visuelle uttrykk og reflektere over hvordan ulike uttrykk påvirker person, rom og omgivelser
 • utforske og anvende farger, lys og materialers egenskaper i rom og gjøre rede for hvordan dette påvirker stemning og karakter
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter

Underveisvurdering

Standpunktvurdering