Vg3 industriell matproduksjon (IMP03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål

 • planleggje
  , gjennomføre
  , dokumentere
  og vurdere
  produksjon av mat- og drikkevarer frå råvare til ferdigvare
 • gjennomføre
  mottakskontroll og lagerrullering og vurdere
  samanhengen mellom vareflyt, svinn og ressursutnytting
 • sikre trygg matproduksjon gjennom å praktisere god personleg hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene, i samsvar med rutinane og regelverket til verksemda, og gjere greie for
  konsekvensar av avvik
 • forstå
  og arbeide i tråd med kvalitetssystem og reflektere
  over kor viktig dette arbeidet er for verksemda, kundar og samarbeidspartnarar
 • anvende råvarer og hjelpe- og tilsetjingsstoff og forklare korleis produktsamansetning og produksjonsprosessar påverkar kvalitet, næringsinnhald og haldbarheit
 • tolke
  og følgje flytskjema og forklare kva som skjer i produksjonsprosessen, identifisere kontrollpunkt og forklare kva som kan vere kritisk
 • klargjere, drifte, overvake og omstille maskiner og utstyr og forklare korleis dette påverkar effektivitet
 • bruke
  verktøy, maskiner og utstyr på ein kvalifisert måte, utføre førebyggjande dagleg vedlikehald og operatørvedlikehald, rapportere feil og gjere greie for
  konsekvensar ved avvik
 • identifisere og rette driftsforstyrringar, registrere og gjere greie for
  bruken av driftsdata
 • gjere greie for
  og produsere etter ein produksjonsplan og spesifikasjonar og drøfte
  korleis dette kan bidra til å etterleve kundekrav
 • anvende emballerings- og lagringsmetodar og gjere greie for
  korleis dette påverkar kvalitet og ressursutnytting
 • reflektere
  over korleis ønskte og uønskte mikroorganismar kan påverke råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer, og gjere greie for
  tiltak for å styre førekomsten
 • gjere greie for
  og følgje rutinar for skadedyrnedkjemping i verksemda
 • gjennomføre
  berekningar og enkle kalkulasjonar og drøfte
  faktorar som påverkar dei økonomiske resultata til verksemda
 • samarbeide
  med støttefunksjonar i verksemda for å sikre effektiv drift, og gjere greie for
  kva faktorar som påverkar produktiviteten
 • gjere greie for
  og handtere avfall i verksemda og reflektere
  over korleis avfall og utslepp påverkar miljøet
 • følgje krav og rutinar for merking og sporing og reflektere
  over konsekvensar ved avvik
 • drøfte
  etiske dilemma ved produksjon og omsetning av mat- og drikkevarer og gjere medvitne og berekraftige val
 • utvikle
  fagidentitet gjennom å bruke
  faguttrykk og tileigne seg kunnskap, og kommunisere presist og forståeleg i samhandling med kollegaer og samarbeidspartnarar
 • utvikle
  faglege ferdigheiter, arbeide effektivt og reflektere
  over tiltak som kan bidra til innovasjon og forbetringsarbeid i verksemda
 • følgje rutinar og reglar for helse, miljø og sikkerheit, bruke
  verneutstyr, jobbe ergonomisk riktig, utføre førstehjelp og bidra til eit trygt og inkluderande arbeidsmiljø
 • gjere greie for
  rammevilkår, lover og forskrifter og forklare kva rolle tilsynsmyndigheitene har overfor verksemda
 • reflektere
  over korleis samhandling i eit fagleg og kollegialt yrkesfellesskap kan fremje likeverd og likestilling
 • beskrive
  måla og historia til verksemda og reflektere
  over korleis dette påverkar dagleg drift
 • gjere greie for
  organiseringa av verksemda, rettane og pliktene til arbeidstakaren og arbeidsgivaren, korleis partane i arbeidslivet samarbeider, og korleis dette bidreg til å utvikle
  eit betre arbeidsliv

Undervegsvurdering