Geografi (GEO01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål

  • utforske og presentere geografiske forhold og prosessar ved å bruke ulike kjelder, inkludert kart
  • gjere greie for korleis indre og ytre krefter har danna ulike landskap, og utforske og gi døme på korleis menneska som bur der, kan utnytte ressursane
  • drøfte ulike interesser knytte til ressurs- og arealbruk i Noreg, Sápmi/Sábme/Sáepmie og nordområda
  • reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv
  • utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt
  • utforske og gjere greie for årsakene til ein aktuell natur- eller miljøkatastrofe og konsekvensar for menneske, samfunn og natur
  • gjere greie for årsaker til demografiske endringar og drøfte ulike levekår i forskjellige delar av verda
  • gjennomføre eit feltarbeid for å undersøkje og presentere geografiske forhold

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering