Geografi (GEO01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål

 • utforske
  og presentere
  geografiske forhold og prosessar ved å bruke
  ulike kjelder, inkludert kart
 • gjere greie for
  korleis indre og ytre krefter har danna ulike landskap, og utforske
  og gi døme på korleis menneska som bur der, kan utnytte ressursane
 • drøfte
  ulike interesser knytte til ressurs- og arealbruk i Noreg, Sápmi/Sábme/Sáepmie og nordområda
 • reflektere
  over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv
 • utforske
  kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt
 • utforske
  og gjere greie for
  årsakene til ein aktuell natur- eller miljøkatastrofe og konsekvensar for menneske, samfunn og natur
 • gjere greie for
  årsaker til demografiske endringar og drøfte
  ulike levekår i forskjellige delar av verda
 • gjennomføre
  eit feltarbeid for å undersøkje og presentere
  geografiske forhold

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering