Vg3 ferskvarehandlarfaget (FVF03‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål 

 • planleggje
  , gjennomføre
  , dokumentere
  og vurdere
  produksjon av ferskvarer og spesialitetar ut frå tradisjonar, trendar og sesongar
 • gjennomføre
  mottakskontroll, lagring og rullering av varer og vurdere
  samanhengen mellom vareflyt, svinn og ressursutnytting
 • sikre trygg matproduksjon gjennom å praktisere god personleg hygiene, produksjonshygiene og næringsmiddelhygiene, i samsvar med rutinane og regelverket til verksemda, og gjere greie for
  konsekvensar av avvik
 • forstå
  og arbeide i tråd med kvalitetssystem og reflektere
  over kor viktig dette arbeidet er for verksemda, kundar og samarbeidspartnarar
 • vurdere
  kvaliteten på og gjere greie for
  endringar som skjer under lagring av ferskvarer, råvarer og salsklare produkt, og drøfte
  korleis ein kan nytte
  varer som nærmar seg datogrensa
 • partere, utføre anatomisk skjering og finstykke kjøtt for vidareforedling og sal, og gjere greie for
  bruksområde
 • reinse, filetere, dele opp og klargjere fisk og sjømat for sal og vurdere
  kvalitet og ressursutnytting
 • framstille deig- og farseprodukt og gjere greie for
  kva som påverkar kvaliteten og bruksområda
 • utvikle
  spesialitetar, panne- og gryteklare produkt, ferdigmat og delikatesser og forklare samanhengen mellom val av råvarer, kvalitet og haldbarheit på ferdige produkt
 • framstille sunne og tidsriktige produkt med utgangspunkt i vareutvalet og kostråda frå styresmaktene
 • leggje opp diskar, eksponere og selje kalde og varme produkt og andre ferskvarer og gjere greie for
  kva omsyn som må takast for å sikre trygg mat
 • planleggje
  og nytte
  kampanjeplanar, felles aktivitetar i bransjen og marknadsmateriell og forklare korleis dette kan bidra til gode salsmiljø
 • bruke
  heile verksemda som salsarena, kunne foreslå sameksponering og gjere greie for
  korleis dette kan medverke til meirsal
 • gi kundar råd om produkt, allergen, bruksområde og tillagingsmetodar og eigna tilbehøyr, meny og mengd
 • handtere kundeklagar etter rutinane til verksemda og gjere greie for
  kva som er god kundebehandling
 • reflektere
  over korleis ønskte og uønskte mikroorganismar kan påverke råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer og gjere greie for
  tiltak for å styre førekomsten
 • gjere greie for
   og følgje rutinane for skadedyrutrydding i verksemda
 • gjennomføre
  kalkulasjonar knytte til produktutvikling, produksjon og sal og reflektere
  over korleis dette påverkar økonomiske resultat
 • drøfte
  etiske dilemma ved produksjon og omsetning av mat- og drikkevarer og gjere medvitne og berekraftige val
 • utvikle
  faglege ferdigheiter, arbeide effektivt og reflektere
  over tiltak som kan bidra til innovasjon og forbetringsarbeid i verksemda
 • følgje rutinar og reglar for helse, miljø og sikkerheit, bruke
  verneutstyr, jobbe ergonomisk riktig, utføre førstehjelp og bidra til eit trygt og inkluderande arbeidsmiljø
 • gjere greie for
  rammevilkår, lover og forskrifter og forklare kva rolle tilsynsmyndigheitene har overfor verksemda
 • gjennomføre
  næringsberekningar, følgje krava til merking og sporing og reflektere
  over konsekvensen ved avvik
 • anvende emballerings- og lagringsmetodar og gjere greie for
  korleis dette påverkar kvalitet og ressursutnytting
 • gjere greie for
  og handtere avfall i verksemda og reflektere
  over korleis avfall og utslepp påverker miljøet
 • bruke
  verktøy, maskiner og utstyr på ein kvalifisert måte, utføre førebyggjande dagleg vedlikehald av maskiner og utstyr og gjere greie for
  konsekvensane ved avvik
 • utvikle
  fagidentitet gjennom å bruke
  faguttrykk og tileigne seg kunnskap, og kommunisere presist og forståeleg i samhandling med kollegaer, kundar og samarbeidspartnarar
 • reflektere
  over korleis samhandling i eit fagleg og kollegialt yrkesfellesskap kan fremje likeverd og likestilling
 • beskrive
  måla og historia til verksemda og reflektere
  over korleis dette påverkar dagleg drift
 • gjere greie for
  organiseringa av verksemda, rettane og pliktene til arbeidstakaren og arbeidsgivaren, korleis partane i arbeidslivet samarbeider, og korleis dette bidreg til å utvikle
  eit betre arbeidsliv

Undervegsvurdering