Vg2 flyfag (FLY02‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål etter elektrofag

  • gjøre rede for virkemåten til digitale luftfartøysystemer og elektroniske instrumentsystemer
  • behandle elektrostatisk følsomme komponenter på en riktig måte og gjøre rede for utfordringer knyttet til elektrostatiske miljøer og komponenter
  • gjøre rede for restriksjoner som gjelder luftdyktighetskrav og mulige konsekvenser av å bruke programvareoppdateringer som ikke er godkjent
  • identifisere, koble og måle på elektriske komponenter i luftfartøyer og gjøre rede for deres funksjon og virkemåte
  • identifisere, koble og måle på analoge elektroniske komponenter i luftfartøyer og gjøre rede for deres funksjon og virkemåte
  • identifisere, koble og måle på komponenter for produksjon og distribusjon av elektrisk energi i luftfartøyer og gjøre rede for deres funksjon og virkemåte
  • identifisere, koble og måle på digitale komponenter og elektroniske instrumentsystemer i luftfartøyer og gjøre rede for deres funksjon og virkemåte
  • drøfte hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og beskrive hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i arbeidslivet

Underveisvurdering

Standpunktvurdering