Vg3 elektrikerfaget (ELE03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge
  , gjennomføre
  og dokumentere
  arbeidsoppdragene individuelt og i samarbeid med andre i henhold til gjeldende regelverk og bedriftens internkontrollsystem, og begrunne valgene som er gjort
 • risikovurdere
  anlegg og utstyr med hensyn til beskyttelse mot elektrisk sjokk, overstrøm, overspenning, brann, elektromagnetisk støy og ytre påvirkninger
 • arbeide med hensyn til sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, utføre livreddende førstehjelp, arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper, bruke
  verneutstyr og drøfte
  hvordan sikkerhetsarbeid kan forebygge ulykker og skader
 • velge egnet verktøy og verneutstyr til arbeidsoppdragene og gjøre rede for
  vedlikeholdsrutinene for verktøy og verneutstyr i bedriftens internkontrollsystem
 • montere
  og sette i drift ulike fordelingssystemer fra inntak til belastning med tilhørende målearrangement, ekomutstyr og jordingssystem, dimensjonere ledning, kabel og vern og vurdere
  behov for kompenserende tiltak med hensyn til effektfaktor ved inntak
 • montere
  , sette i drift og konfigurere ulike brukertilpassede og energieffektive installasjoner for lys, varme og variabel last med styringsutstyr og sensorer, vurdere
  og iverksette tiltak mot elektromagnetisk støy og gjøre rede for
  bygningers energikarakter og energimerking av utstyr
 • montere
  og konfigurere nettverkstilknyttet radiobasert og kablet utstyr for brukertilpassede og energieffektive installasjoner og beskrive
  hvordan datasikkerhet og personvern er ivaretatt
 • montere
  , programmere og konfigurere styringssystemer for motor med regulator og sensordata for å oppnå ønsket resultat, og vurdere
  og iverksette tiltak mot elektromagnetisk støy
 • montere
  og konfigurere anlegg for lokal energiproduksjon med energilagring, laststyring og energileveranse til nett og gjøre rede for
  hvordan dette påvirker anleggets energiøkonomi
 • montere
  og konfigurere nød- og reservestrømforsyningsanlegg, avbruddsfrie strømforsyningsanlegg og koblingsutstyr for prioriterte laster og gjøre rede for
  farer forbundet med arbeid på batterianlegg
 • montere
  og konfigurere brannalarm og adgangs- og sikkerhetssystemer og vurdere
  ulike typer detektorer og alarmgivere og plasseringen deres
 • montere
  føringsvei og installere ledning, kabel og fiber i henhold til krav til forlegning, og gjøre rede for
  hvordan forlegning påvirker strømføringsevne og transmisjonsegenskaper
 • skjøte og terminere ulike kabler og andre ledende forbindelser ved bruk av egnet metode, verktøy, pressutstyr og tiltrekkingsmoment, og gjøre rede for
  materialenes mekaniske og kjemiske egenskaper
 • foreta systematisk feilsøking, reparasjoner og vedlikehold på elektriske anlegg og utstyr og vurdere
  lønnsomheten til reparasjoner
 • vurdere
  tilstand og kvalitet på installasjoner og anbefale utbedringer og forbedringer i funksjon, sikkerhet og energieffektivitet
 • diskutere verdien av å oppleve mestring og stolthet over eget arbeid og av å oppleve tilhørighet og trygghet i et arbeidsmiljø uavhengig av kjønn og kultur
 • reflektere
  over bedriftsdemokratiets og det organiserte arbeidslivets forutsetninger, verdier og regler og hvordan et regulert arbeidsliv kan bidra til å motvirke arbeidslivskriminalitet, diskriminering og forskjellbehandling
 • drøfte
  etiske dilemmaer ved valg av elektriske produkter og løsninger og diskutere bærekraft og konsekvenser av ressursbruk lokalt, regionalt og globalt
 • håndtere avfall etter eget arbeid på en miljømessig og økonomisk riktig måte, drøfte
  produkters miljøprestasjon og slette sensitiv informasjon ved avhending
 • dokumentere
  eget arbeid, vurdere
  arbeidsmetoder, faglige løsninger, kvalitet og estetikk i arbeidsoppdraget, foreslå forbedringer og reflektere
  rundt mulige endringer

Underveisvurdering