Vg3 barne- og ungdomsarbeiderfaget (BUA03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • observere barn og unge og planlegge
  , gjennomføre
  , vurdere
  og dokumentere
  aktiviteter
 • bruke
  pedagogiske metoder som bidrar til motivasjon og fremmer glede og mestring
 • planlegge
  og gjennomføre
  aktiviteter som bidrar til å utvikle
  barn og unges helhetlige helse, individuelt og i grupper
 • legge til rette for og reflektere
  over verdien av frilek
 • bruke
  regnearter og barne- og ungdomslitteratur i det pedagogiske arbeidet
 • iverksette tiltak som bidrar til å styrke barn og unges sosiale kompetanse og kulturkompetanse
 • planlegge
  måltider og lage næringsrik mat for barn og unge i tråd med gjeldende anbefalinger fra helsemyndighetene
 • bruke
  kunnskaper om samisk kultur og egenart i det pedagogiske arbeidet
 • planlegge
  og gjennomføre
  aktiviteter tilpasset årstidene og fortelle om og tilrettelegge for markeringer av høytider og merkedager
 • utføre arbeidet i tråd med gjeldende regelverk og bidra til tverrfaglig samarbeid i det pedagogiske arbeidet
 • kommunisere med barn og unge på en måte som fremmer trygghet og tillit, og som støtter utviklingen av gode relasjoner
 • bruke
  ulike strategier for kommunikasjon og samhandling med barn og unge og bruke
  tegn til tale
 • praktisere brukermedvirkning og medbestemmelse i møte med barn, unge og foresatte
 • drøfte
  hva rollemodeller betyr i barn og unges sosialiseringsprosess
 • gi behovstilpasset omsorg til barn og unge og bidra til egenomsorg
 • identifisere tegn på omsorgssvikt og andre bekymringsfulle forhold og kunne varsle via tjenestevei
 • gjennomføre
  tiltak som forebygger ensomhet, krenkende atferd og utenforskap og som fremmer inkludering og mangfold
 • bruke
  strategier for konflikthåndtering og veilede barn og unge i å håndtere konflikter
 • gjennomføre
  tiltak som forebygger kriminalitet og bruk av rusmidler
 • iverksette tiltak som ivaretar miljøet, og vise barn og unge hvordan de kan bidra
 • iverksette tiltak som ivaretar hygiene, forebygger sykdommer og hindrer smitte
 • bruke
  prinsippene for universell utforming og ergonomi, og gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet i eget arbeid
 • utføre grunnleggende førstehjelp tilpasset barn og unge
 • bruke
  digitale og teknologiske hjelpemidler, vise digital dømmekraft og veilede barn og unge i dette
 • reflektere
  over hva det vil si å være en profesjonell yrkesutøver
 • ivareta egne rettigheter og plikter i arbeidsforholdet og gjøre rede for
  hvordan partene i arbeidslivet utfører sin samfunnsrolle i den norske modellen

Underveisvurdering