Biologi (BIO01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål etter biologi 1

 • planleggje
  og gjennomføre
  undersøkingar, samle, behandle og tolke
  data, og presentere
  resultat og funn
 • utforske
  korleis dei taksonomiske kriteria har endra seg i tråd med den teknologiske utviklinga, og samanlikne
  organismar med omsyn til fellestrekk og variasjon
 • utforske
  samanhengar mellom anatomi og fysiologi og gjere greie for
  prinsippa for livsprosessane i organismar
 • gjere greie for
  korleis utvalde reguleringsmekanismar styrer homeostase hos mennesket, og undersøkje korleis livsstil kan påverke disse mekanismane
 • utforske
  samanhengar mellom cellestrukturar og -funksjonar og gjere greie for
  korleis cellulære membranar dannar grunnlag for kommunikasjon mellom celler
 • samanlikne
  korleis ulike celler deler seg, og gjere greie for
  kvifor regulering av celledeling er viktig for vekst og reparasjon
 • gjere greie for
  korleis virale og mikrobielle sjukdommar oppstår, spreier seg og blir nedkjempa
 • drøfte
  korleis vaksinar førebyggjer og vernar mot sjukdom på individ- og populasjonsnivå
 • gjere greie for
  bruk av antibiotika og drøfte
  moglege konsekvensar
 • utforske
  abiotiske og biotiske faktorar i eit økosystem, drøfte
  samanhengar som forklarer det biologiske mangfaldet og reflekter over naturens eigenverdi
 • utforske
  kva konsekvensar endringar i klima og arealutnytting kan ha for det biologiske mangfaldet, og drøfte
  tiltak for ei meir berekraftig forvaltning

Undervegsvurdering

Standpunktvurdering