Vg3 akvakulturfaget (AKV03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge
  ,
  gjennomføre
  ,
  vurdere
  og
  dokumentere
  arbeid i akvakulturanlegg i henhold til gjeldende regelverk og kvalitetssystemer
 • reflektere
  over hvordan driften av et akvakulturanlegg påvirker fiskevelferd og miljø, og hvordan driften kan bidra til verdiskapning
 • rengjøre og desinfisere produksjonsutstyr i henhold til prosedyrer og regelverk
 • håndtere døde akvakulturorganismer etter gjeldende regelverk
 • røkte akvakulturorganismer i tråd med prinsipper for dyrevelferd
 • vurdere
  helse- og velferdstilstanden til ulike akvakulturarter og iverksette nødvendige tiltak
 • registrere, overvåke og
  tolke
  vannmiljøparametre og iverksette nødvendige tiltak
 • ta prøver av akvakulturorganismer og fôr for videre analyse
 • vurdere
  fôringsstrategier og fôrmengde og tildele fôr til akvakulturorganismer
 • kontrollere vekst og utviklingsstadier og sortere og klassifisere akvakulturorganismer etter krav i bedrift og i marked
 • bruke
  løfte- og lasteutstyr i akvakulturanlegg og på fartøy etter gjeldende regelverk
 • bruke
  framkomstmidler og redskaper etter gjeldende regelverk og foreta daglig ettersyn og vedlikehold etter gjeldende prosedyrer og rutiner
 • utføre arbeidsoppgaver i forbindelse med transport, mottak og levering av akvakulturorganismer
 • vurdere
  og
  anvende
  produksjonsplan for en akvakulturvirksomhet
 • vurdere
  risiko og ivareta egen og andres helse og sikkerhet under ulike forhold
 • vurdere
  og
  gjennomføre
  brannforebyggende tiltak og
  bruke
  brannslokkingsutstyr på arbeidsplassen
 • anvende
  beredskapsplaner og varslingsrutiner i henhold til bedriftens organisering
 • vurdere
  hvordan eget arbeid og andre innsatsfaktorer påvirker bedriftens resultat
 • drøfte
  hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og
  reflektere
  over arbeidsgiver og arbeidstakers plikter og rettigheter i virksomheten

Underveisvurdering