Forsøk om vurdering i orden og oppførsel uten karakter

Vi skal sette i gang et nasjonalt forsøk om vurdering i orden og oppførsel uten karakter. Derfor ønsker vi nå å komme i kontakt med skoleeiere og privatskoler som kan tenke seg å delta i forsøket med én eller flere skoler.

Karakterer i orden og oppførsel skiller seg fra karakterene i fag. Dette fordi vurderingen tar utgangspunkt i hva elevene ikke må gjøre eller ikke mestrer. Vi ønsker nå å utforske andre måter å vurdere elever i orden og oppførsel på, enn ved å gi elevene karakter.

Fagfornyelsen vektlegger blant annet dybdelæring, kritisk tenkning, arbeid med de tverrfaglige temaene og elevmedvirkning. Et vurderingssystem i orden og oppførsel bør også bygge opp under dette. Et karaktersystem som kun gir mulighet for å gå ned i karakter er ikke i tråd med intensjonene i læreplanverket om sosial læring og utvikling.

Skal vurderes på andre måter

Selv om vi fjerner karakteren i forsøket, skal elevene fortsatt vurderes i både orden og oppførsel. Skolene må da bruke andre metoder for å gi tilbakemeldinger til elevene. For eksempel kan karakter og anmerkninger erstattes av tilbakemelding til elever gjennom elevsamtaler. Skolene må selv ta ansvar for å utvikle denne vurderingspraksisen, mens Udir vil legge til rette for erfaringsutveksling mellom deltakerne. Deltagere kan selv sørge for regionale og/eller lokale nettverk dersom dette er ønskelig.

Skolene kan velge å bruke første periode i forsøket til å forberede seg. Denne fasen kan brukes på å forberede personalet, og drøfte hvordan man kan gjøre gode vurderinger av orden og oppførsel uten å bruke karakter.

Forsøket skal evalueres, og Udir vil inngå avtale med et forskningsmiljø som skal gjøre dette. Deltakelse i forsøket forutsetter et samarbeid med forskningsmiljøet.

Søk om å delta

Du kan søke om å delta i dette søknadsskjemaet innen 8. juni. Vi vil kontakte søkere for å gi mer informasjon om videre prosess.