Taleflytvanskar

Barn og elevar med taleflytvanskar kan ha utfordringar med å kommunisere på ein klar og tydeleg måte.

De som jobbar i barnehagar og skular, bør vite kva som kjenneteiknar taleflytvanskar, og korleis de best mogleg kan leggje til rette for kvart enkelt barn eller kvar enkelt elev.