Rammeverk for grunnleggende ferdigheter

2.3 Å kunne lese som grunnleggende ferdighet

Hva er å kunne lese?

Å kunne lese er å skape mening fra tekst. Lesing gir innsikt i andres erfaringer, meninger, opplevelser og skaperkraft, uavhengig av tid og sted. Lesing av tekst på papir og digitalt er en forutsetning for livslang læring, og for å kunne delta aktivt i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte.

Å lese handler om å kunne forstå, bruke, reflektere over og engasjere seg i innholdet i tekster. Tekster inkluderer alt som kan leses i ulike medier, ikke bare ord, men også illustrasjoner, symboler eller andre uttrykksmåter. Kunnskap om hva som kjennetegner ulike typer tekster og deres funksjon, er en viktig del av lesing.

Ferdighetsområder i å kunne lese

Forberede, utføre og bearbeide innebærer å ta i bruk ulike strategier for å forstå tekster av stadig større vanskegrad. Dette forutsetter avkodingsstrategier der lyder trekkes sammen til ord, ord til setninger og setninger til tekst.

Finne innebærer å finne fram til informasjon som er eksplisitt eller implisitt uttrykt i tekster.

Tolke og sammenholde innebærer å kunne trekke slutninger på bakgrunn av innholdet i én eller flere tekster.

Reflektere og vurdere innebærer å forholde seg selvstendig til tekster. Dette spenner fra å kommentere innholdet i tekster med utgangspunkt i egne meninger til å forholde seg kritisk til en tekst som en helhet og begrunne egne synspunkter, analyser eller vurderinger.

Hvordan utvikles ferdigheten?

Utvikling av funksjonell leseferdighet er et samspill mellom forståelsesprosesser og avkodingsprosesser i tilnærmingen til tekst. Den grunnleggende leseopplæringen innebærer å mestre lesing av papirtekster og skjermbaserte tekster med konsentrasjon, utholdenhet, flyt og sammenheng. I opplæringen blir den funksjonelle leseferdigheten utviklet videre gjennom kunnskap om og erfaring med ulike tekster i de enkelte fagene. Dette innebærer å kunne orientere seg i et tekstmangfold og forholde seg kritisk til ulike typer informasjon i stadig mer komplekse lesesituasjoner.

Leseutvikling krever gode strategier for å kunne søke og bearbeide informasjon. Bevisst bruk av hensiktsmessige lesestrategier som er tilpasset formålet med lesingen og med ulike teksttyper i fagene, er derfor avgjørende for å utvikle funksjonell leseferdighet.

Å kunne lese som grunnleggende ferdighet - nivåbeskrivelser

Last ned nivåbeskrivelsene som liggende matriser

Forberede, utføre og bearbeide

NivåerBeskrivelse
Nivå 1

Bruker forkunnskaper.

Skaffer seg overblikk over teksten før lesing.

Leser enkle tekster på papir og skjerm.

Bearbeider teksten med noe hjelp.

Nivå 2

Leser enkle tekster med flyt og utholdenhet.

Finner og leser tekster på Internett.

Stiller spørsmål til teksten.

Kan samtale om innholdet.

Nivå 3

Varierer lesemåte etter teksten og formålet med lesingen i fag.

Leser og navigerer hensiktsmessig på Internett.

Bruker oppklarende strategier.

Bruker ulike metoder for å systematisere innholdet.

Nivå 4

Bruker faglige og andre forkunnskaper aktivt.

Er bevisst og kritisk ved lesing på papir og Internett.

Bearbeider teksten på selvstendig måte. 

Nivå 5

Velger relevante strategier tilpasset teksten og formålet med lesingen.

Er bevisst på egen lesing og reflekterer over anvendte strategier.

Finne

NivåerBeskrivelse
Nivå 1

Finner eksplisitt uttrykt informasjon som er sentralt plassert i enkle tekster.

Nivå 2

Kjenner igjen sentrale tekster i faget. Finner eksplisitt uttrykt informasjon i tekster med konkurrerende informasjon.

Refererer til kilder. 

Nivå 3

Finner og kombinerer informasjon fra flere steder i tekster med konkurrerende informasjon.

Vurderer om kildene er troverdige. 

Nivå 4

Finner implisitt informasjon i komplekse tekster.

Bruker kilder på en kritisk og etterprøvbar måte.

Nivå 5Finner detaljert og implisitt informasjon i tekster med ukjent form eller innhold.

Tolke og sammenholde

NivåerBeskrivelse
Nivå 1

Bruker egne ord og trekker enkle slutninger ut fra informasjon i tekster.

Nivå 2

Identifiserer hovedtemaet og forstår sammenhenger som er tydelig uttrykt i en tekst.

Nivå 3Forstår informasjon som er implisitt uttrykt i tekster.
Nivå 4

Forstår tvetydigheter.

Oppfatter motstridende informasjon og informasjon som står i motsetning til det forventede.

Nivå 5

Viser helhetlig og detaljert forståelse av komplekse tekster.

Kan systematisere og trekke slutninger på bakgrunn av implisitt informasjon.

Reflektere og vurdere

NivåerBeskrivelse
Nivå 1

Kommenterer innhold i enkle tekster. 

Nivå 2

Vurderer innholdet i tekster ut fra fagkunnskap og egne erfaringer.

Nivå 3

Gir begrunnede vurderinger av form og faglig innhold i tekster.

Nivå 4

Analyserer og vurderer form og innhold på en kritisk måte.

Sammenligner og systematiserer informasjon i ulike faglige tekster. 

Nivå 5

Vurderer komplekse tekster om ukjente emner på en kritisk måte.

Trekker inn faglige og samfunnsmessige perspektiver.