Nasjonale minoriteter

Hvordan fremme kunnskap om de nasjonale minoritetene?

Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter har artikler med konsekvenser for opplæring.

Norge har gjennom rammekonvensjonen forpliktet seg til å

"fremme en ånd av toleranse og tverr-kulturell dialog og treffe effektive tiltak for å fremme gjensidig respekt og forståelse og samarbeid mellom alle personer som bor på deres territorium, uansett disse personers etniske, kulturelle, språklige eller religiøse identitet, særlig på områdene utdanning, kultur og media."

Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter, artikkel 6.1

"(…) der det er aktuelt, treffe tiltak på utdannings- og forskningsområdet for å fremme kunnskap om såvel sine nasjonale minoriteters som majoritetens kultur, historie, språk og religion."

Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter, artikkel 12.1

Hvordan fremmer rammeplanen kjennskap til nasjonale minoriteter?

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver gjenspeiler på ulike måter artikkel 6.1 og 12.1 i Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter. Planen gjør det også mulig å ta inn aktiviteter i barnehagen som er knyttet til kultur, levesett og livssituasjon hos de nasjonale minoritetene.

Mangfold og gjensidig respekt

Mangfold og gjensidig respekt er viktige elementer i rammeplanen.

"Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt."

"Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap. Barnehagen skal by på varierte impulser, opplevelser og erfaringer og omfatte lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver."

Rammeplanen –  Mangfold og gjensidig respekt

De nasjonale minoritetene er en del av mangfoldet i Norge og kan derfor inngå i barnehagens arbeid med dette temaet.

Kjennskap til de nasjonale minoritetene

I tillegg er de nasjonale minoritetene også helt eksplisitt nevnt i fagområdet «Nærmiljø og samfunn":

"Fagområdet skal omfatte kjennskap til samisk språk, kultur og tradisjon og kjennskap til nasjonale minoriteter. Grupper med langvarig tilknytning til landet defineres som nasjonale minoriteter. I Norge er dette kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom og romanifolk/tatere.

Og det understrekes videre:

"Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna (...) får kjennskap til nasjonale minoriteter."

Rammeplanen – Nærmiljø og samfunn

Kulturuttrykk

I aktiviteter der barna skal bli kjent med kulturelle uttrykk og tradisjoner, kan kulturuttrykk og tradisjoner fra de nasjonale minoritetene inngå.

"Personalet skal (...) gi barna anledning til å bli kjent med et mangfold av tradisjoner og kunst- og kulturuttrykk fra fortid og samtid."

Rammeplanen – Natur, miljø og teknologi

I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid.

"Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna (...) møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer."

Rammeplanen – Kommunikasjon, språk og tekst

"Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi."

Rammeplanen – Etikk, religion og filosofi

Arbeid mot fordommer og rasisme

Rammeplanen legger også vekt på at barnehagen skal arbeide mot rasisme og fordommer

"Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette."

Rammeplanen – Livsmestring og helse

"Personalet skal (...) gi barna like muligheter, fremme likestilling og motvirke diskriminering, fordommer, stereotypier og rasisme."

Rammeplanen – Nærmiljø og samfunn

Mange fra de nasjonale minoritetene har blitt og blir utsatt for fordommer og krenkelser. Forebygging av dette kan derfor inngå i barnehagens arbeid mot mobbing og rasisme.

 

Hvordan fremmer læreplanverket kompetanse om nasjonale minoriteter?

Artikkel 6.1 og 12.1 i Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter gjenspeiles i Læreplanverket for Kunnskapsløftet på ulike måter.

De nasjonale minoritetene

Læreplanverket sier eksplisitt at elevene skal ha kompetanse om våre nasjonale minoriteter.

"Fem folkegrupper med århundrelang tilknytning til Norge har status som nasjonale minoriteter i tråd med våre internasjonale forpliktelser: jøder, kvener/norskfinner, skogfinner, rom og romanifolket/tatere. Disse folkegruppene har bidratt til å forme den norske kulturarven, og opplæringen skal gi kunnskap om disse folkegruppene."

Overordnet del 1.2

De nasjonale minoritetenes historie og kultur

Dette gjenspeiles i flere kompetansemål der våre nasjonale minoriteter nevnes eksplisitt:

"utforske hovudtrekk ved historia til samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg og presentere rettar samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg har i dag"

Læreplan i samfunnsfag, kompetansemål etter 7. trinn

"gjere greie for fornorsking av samane og dei nasjonale minoritetane og uretten dei har vore utsette for, og reflektere over konsekvensar det har hatt og har på individ- og samfunnsnivå"

Læreplan i samfunnsfag, kompetansemål etter 10. trinn

"gjøre greie for historien til kristendom og andre religioner og livssyn i Norge, inkludert samers og nasjonale minoriteters religions- og livssynshistorie"

Læreplan i KRLE, kompetansemål etter 7. trinn

Men også i mange andre kompetansemål som ikke nevner de nasjonale minoritetene eksplisitt, kan det være relevant å trekke dem inn. Under viser vi noen eksempler på dette.

Det mangfoldige Norge

De nasjonale minoritetene er en viktig del av det mangfoldige Norge, og nettopp mangfold blir framhevet en rekke steder i læreplanverket:

"En felles ramme gir og skal gi rom for mangfold, og elevene skal få innsikt i hvordan vi lever sammen med ulike perspektiver, holdninger og livsanskuelser. De erfaringene elevene får i møte med ulike kulturuttrykk og tradisjoner, bidrar til å forme deres identitet. Et godt samfunn er tuftet på et inkluderende og mangfoldig fellesskap."

Overordnet del 1.2

"Et demokratisk samfunn verner også om urfolk og minoriteter. (...) Alle deltakere i skolefellesskapet må utvikle bevissthet om både minoritets- og majoritetsperspektiver og skape rom for samarbeid, dialog og meningsbrytning."

Overordnet del 1.6

"beskrive og gi døme på mangfald i Noreg, med vekt på ulike familieformer og folkegrupper, inkludert det samiske urfolket"

Læreplan i samfunnsfag, kompetansemål etter 2. trinn

"samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen"

Læreplan i KRLE, kompetansemål etter 4. trinn

"utforske språklig variasjon og mangfold i Norge og reflektere over holdninger til ulike språk og talespråkvarianter"

Læreplan i norsk, kompetansemål etter 10. trinn

"reflektere over likskapar og ulikskapar i kulturuttrykk, identitet og levesett innanfor og mellom majoritet og minoritet i Noreg og Sápmi/Sábme/Sáepmie"

Læreplan i samfunnskunnskap, kompetansemål etter Vg1/Vg2

De nasjonale minoritetene kan være aktuelle å trekke inn i forbindelse med kompetansemål om mangfold.

Fordommer og rasisme

Vi vet at mange fra de nasjonale minoritetene er blitt og blir utsatt for fordommer og krenkelser, derfor kan nasjonale minoriteter som tema inngå i arbeidet mot fordommer og rasisme.

"Skolen skal fremme demokratiske verdier og holdninger som motvekt mot fordommer og diskriminering"

Overordnet del 1.6

"drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering"

Læreplan i samfunnsfag, kompetansemål etter 7. trinn

"diskutere problemstillinger knyttet til gruppebaserte fordommer, rasisme og diskriminering"

Læreplan i religion og etikk, kompetansemål etter Vg3

Norsk historie og språkhistorie

Norges historie er også historien til de nasjonale minoritetene. Deres opplevelser av viktige epoker og hendelser er med på å utvide og nyansere norsk historiefortelling, for eksempel hvordan nasjonsbyggingstiden på 1800-tallet påvirket holdninger og politikk.

"drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst"

Læreplan i samfunnsfag, kompetansemål etter 10. trinn

"analysere hvordan framstillinger av fortiden har blitt brukt i Norge for å skape nasjonal identitet og drøfte hvilke virkninger dette har hatt for ulike grupper"

"utforske hvordan mennesker har arbeidet for myndiggjøring og frigjøring i norsk og samisk historie, og gjøre rede for hvordan de samtidig har bidratt til utviklingen av demokratiet"

Læreplan i historie, kompetansemål etter Vg3 / Vg3 påbygging / Vg3 påbygging – samisk, kvensk eller finsk

"gjøre rede for den historiske bakgrunnen for språksituasjonen i Norge i dag"

Læreplan i norsk, kompetansemål etter Vg2 SF / Vg3 påbygging

Det samme gjelder de lidelsene jødene og rom opplevde under den andre verdenskrigen

"gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast"

Læreplan i samfunnsfag, kompetansemål etter 10. trinn

"reflektere over hvordan ideologier og tankesett på 1900-tallet og fram til i dag har bidratt til undertrykkelse, terror og folkemord som holocaust"

Læreplan i historie, kompetansemål etter Vg3 / Vg3 påbygging / Vg3 påbygging / Vg3 påbygging samisk, kvensk eller finsk

Kulturarv

De nasjonale minoritetene er en del av vår kulturarv og kan trekkes inn i arbeidet med kompetansemål knyttet til dette i ulike fag. Dette gjelder for eksempel disse kompetansemålene:

"undersøke hvordan tradisjonshåndverk, inkludert samisk håndverk, utnytter naturmaterialers egenskaper, og bruke erfaringer til å lage enkle bruksgjenstander"

Læreplan i kunst og håndverk, kompetansemål etter 4. trinn

"beskrive mangfoldet i klestradisjoner eller gjenstander, inkludert samiske, og lage et produkt med inspirasjon fra kulturarv"

Læreplan i kunst og håndverk, kompetansemål etter 7. trinn

"utøve et repertoar av sangleker, sanger og danser hentet fra elevenes nære musikkultur og fra kulturarven"

Læreplan i musikk, kompetansemål etter 2. trinn

"lage mat frå norsk og samisk kultur og frå andre kulturar og samanlikne og utforske råvarer og matlagingsmetodar som blir brukte i ulike matkulturar"

Læreplan i mat og helse, kompetansemål etter 10. trinn

"utforske og beskrive kulturminne og kultur- og naturlandskapet i nærmiljøet"

Læreplan i samfunnsfag, kompetansemål etter 2. trinn