Prinsipper for opplæringen (UTGÅTT)

Utgått

Læringsplakaten

Skolen og lærebedrifta skal:

 • gi alle elevar og lærlingar/lærekandidatar like gode føresetnader for å utvikle evner og talent individuelt og i samarbeid med andre
 • stimulere lærelyst, evne til å halde ut og nyfikne blant elevane og lærlingane/lærekandidatane
 • stimulere elevane og lærlingane/lærekandidatane til å utvikle eigne læringsstrategiar og evne til kritisk tenking
 • stimulere elevane og lærlingane/lærekandidatane i personleg utvikling og i styrking av eigen identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståing og demokratisk deltaking
 • leggje til rette for elevmedverknad og for at elevane og lærlingane/lærekandidatane kan gjere medvitne verdival og val av utdanning og framtidig arbeid
 • fremme tilpassa opplæring og varierte arbeidsmåtar
 • stimulere, bruke og vidareutvikle kompetansen til den einskilde læraren
 • medverke til at lærarar og instruktørar står fram som tydelege leiarar og førebilete for barn og unge
 • sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmar helse, trivsel og læring
 • leggje til rette for samarbeid med heimen og sikre at foreldre/føresette får medansvar i skolen
 • leggje til rette for å trekkje inn lokalsamfunnet i opplæringa på ein meiningsfylt måte