Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2014

Utgått!

2. Grunnskolen

2.1 Bestemmelser for alle elever i grunnskolen

2.1.1 Inntil 5 prosent fleksibilitet for 1.-10.trinn

Skoleeier kan omdisponere inntil 5 prosent av timene i fagene til andre fag. Det innebærer at den nasjonale fag- og timefordelingen for 1.-10.trinn vil være veiledende for inntil 5 prosent av timene. Minstetimetallet i det enkelte fag vil være på 95 prosent, mens inntil 5 prosent av timene kan omdisponeres fra et fag til et eller flere andre fag. Elevene har fremdeles rett til samlet minstetimetall som fremgår av tabellene 1, 2 og 3.

Det er opp til skoleeier å bestemme hvordan fordelingen av de fleksible timene på årstrinn skal være. Omdisponering av timer mellom fag kan likevel bare skje innenfor de enkelte hovedtrinnene. Med hovedtrinn mener vi 1.-4., 5.-7. og 8.–10. årstrinn, jf. tabell 1,2 og 3.

Hvis skoleeier benytter seg av muligheten for å omdisponere inntil 5 prosent av timene i fagene, skal den endrede fag- og timefordelingen fastsettes som en lokal forskrift.

Forskrift til opplæringsloven § 1-1 andre ledd

2.1.2 Innføring av valgfag for elever på ungdomstrinnet

Fra og med skoleåret 2014-2015 skal alle elever på ungdomstrinnet ha 57 timer valgfag hvert år, totalt 171 timer over tre år.

Det er skoleeier som bestemmer hvilke valgfag den enkelte skole skal tilby. Skoleeier plikter å sette i gang to ulike valgfag per skoleår ved hver skole.

Timene som er avsatt til valgfag kan i stedet brukes til å ta fag fra videregående opplæring (jf. punkt 2.1.5).

Det er utviklet nye læreplaner til valgfagene, og veiledninger til valgfagene vil bli publisert. Følgende nye valgfag tilbys skoleåret 2014-2015:

Forskrift til opplæringsloven § 1-14 og § 1-15. Rundskriv Udir 7-2012

2.1.3 Fastsatt timetall

Det er fastsatt et samlet minstetimetall for elever på 1.-7 trinn og for elever på 8.-10.trinn som elevene har rett til. Skoleeier har plikt til å gi dette timetallet, men står fritt til å tilby flere timer.

Timetallet i fag er fastsatt for hovedtrinn. For alle fag unntatt norsk/samisk, matematikk og engelsk er timetallet fastsatt for barnetrinnet (1.-7. årstrinn) og for ungdomstrinnet (8.-10. årstrinn). For fagene norsk/samisk, matematikk og engelsk er timene fastsatt for 1.-4. årstrinn, 5.-7. årstrinn og 8.-10 årstrinn. På 5.-7.trinn er det avsatt 76 timer til fysisk aktivitet.

Timetallet i fag er gjort veiledende med inntil 5 prosent, se punkt 2.1.1. Innenfor minstetimetallet fastsetter skoleeier fag- og timefordelingen på årstrinn. Den enkelte skole har frihet til å tilrettelegge undervisningsenheter innenfor det fastsatte timetallet. Dersom skoleeier har gjort bruk av 5 prosent fleksibilitet (jf. punkt 2.1.1), må skolen følge den lokale fag- og timefordelingen som skoleeier har fastsatt.

2.1.4 Fremmedspråk, språklig fordypning, arbeidslivsfag

Det er en felles læreplanen i fremmedspråk som gjelder for alle fremmedspråk bortsett fra engelsk, svensk og dansk. Nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk, finsk eller tegnspråk kan være fremmedspråk for elever som ikke har språket som første- eller andrespråk.

Elever på 8.–10. årstrinn skal enten ha fremmedspråk eller fordypning i engelsk, norsk eller samisk. Dersom skolen tilbyr arbeidslivsfag, kan elevene velge dette i stedet.

Når en elev har valgt enten fremmedspråk eller fordypning i engelsk, norsk eller samisk eller arbeidslivsfag, skal eleven normalt ha faget på hele ungdomstrinnet. I løpet av første semester på 8. trinn kan elevene, i samråd med skolen, gjøre omvalg. Når særlige hensyn tilsier det, kan skoleeier innvilge overgang på et senere tidspunkt. Uansett når omvalget foretas, skal eleven ved slutten av 10. årstrinn bare vurderes i det nye faget og etter fastsatte kompetansemål etter 10. årstrinn.

Forskrift til opplæringsloven § 1-8 første ledd.

Arbeidslivsfag

Elever har i en forsøksperiode kunnet velge arbeidslivsfag som alternativ til fremmedspråk eller fordypning i engelsk, norsk eller samisk. Tilbudet om arbeidslivsfag vil fortsette som en forsøksordning også i skoleåret 2014-2015, og skoler kan tilby arbeidslivsfag uten å søke Utdanningsdirektoratet om forsøk.

Forskrift til opplæringsloven § 1-8 femte ledd.

Hvilke fremmedspråk skal skoleeier tilby?

Skoleeier skal tilby opplæring i fremmedspråk etter læreplan i fremmedspråk på nivå I i minst ett av de fire språkene tysk, fransk, spansk eller russisk. I tillegg kan skoleeier tilby andre språk, også ikke-europeiske, etter samme læreplan. Skoleeier bestemmer hvilke fremmedspråk elevene skal få tilbud om, og hvordan tilbudet/tilbudene skal organiseres. Elever som velger fremmedspråk på ungdomstrinnet, må velge ett av de fremmedspråkene som skoleeier tilbyr.

Forskrift til opplæringsloven § 1-8 andre ledd.

Fordypning i engelsk, norsk eller samisk

Muligheten til fordypning i engelsk, norsk eller samisk er et alternativ for elever som ønsker å øke sin kompetanse i ett av disse språkene i stedet for å begynne med et nytt fremmedspråk. Skoleeier bestemmer hvilke av de tre mulighetene for fordypning elevene skal få tilbud om, og hvordan dette skal organiseres. Elever som vil ha fordypning, må velge ett av de språkene det tilbys fordypning i.

Forskrift til opplæringsloven § 1-8 tredje ledd.

Konsekvenser for elever som velger fordypning i norsk, engelsk eller samisk eller arbeidslivsfag

Elever som ikke er fritatt fra kravet om opplæring i fremmedspråk, og som ikke har hatt opplæring i andre fremmedspråk enn engelsk i grunnskolen, skal begynne med ett fremmedspråk i tillegg til engelsk i videregående opplæring ved studieforberedende utdanningsprogram. Disse elevene skal, i tillegg til 113 timer på Vg1 og 112 timer på Vg2, ha 140 timer i fremmedspråket på Vg3. Timer til valgfrie programfag på Vg3 reduseres tilsvarende. Se egne kolonner i tabell 4, 7, 9 og 11.

Elever med opplæring i samisk eller finsk, og som ikke har fremmedspråk i grunnskolen, kan velge fremmedspråk i videregående opplæring. Kravet til fremmedspråk vil være nivå I eller 225 timer fra og med skoleåret 2013-2014.

Forskrift til opplæringsloven § 1-10.

Konsekvenser for elever med fremmedspråk i grunnskolen i videregående opplæring

Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen, og som fortsetter med opplæring i det samme språket i videregående opplæring, skal ha opplæring etter læreplanens nivå II i videregående skole.

Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen, men velger et nytt fremmedspråk i videregående opplæring, skal ha opplæring etter læreplanens nivå I i det nye fremmedspråket. Vi viser til punkt 3.3.1.3.

Forskrift til opplæringsloven § 1-10.

Krav til fremmedspråk i studieforberedende utdanningsprogram

Tabellen viser kravene til fremmedspråk på studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring.
Ungdomsskolen Med fremmedspråk i ungdomskolen, nivå IUten fremmedspråk i ungdomsskolen
Videregående opplæring

Fortsetter med samme fremmedspråk i Vg som i ungdomsskolen

Starter med et nytt fremmedspråk i Vg

 

Vg1

Fremmedspråk, nivå II

Fremmedspråk, nivå I

Fremmedspråk, nivå I+II

Vg2

Fremmedspråk, nivå II

Fremmedspråk, nivå I

Fremmedspråk, nivå I+II

Vg3

 

 

Fremmedspråk, nivå I+II

Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen, og som fortsetter med opplæring i det samme språket i videregående opplæring, skal ha opplæring etter læreplanens nivå II i videregående skole.

Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen, men velger et nytt fremmedspråk i videregående opplæring, skal ha opplæring etter læreplanens nivå I i det nye fremmedspråket. Vi viser til punkt 3.3.1.3.

Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen skal ha fremmedspråk på nivå II på studieforberedende utdanningsprogram. Opplæringen er lagt over tre år.

Forskrift til opplæringsloven § 1-10.

2.1.5 Tilbud om fag fra videregående opplæring for elever på ungdomstrinnet

Elever som har tilstrekkelig kompetanse i grunnskolefag kan følge opplæringen i ett eller flere fellesfag eller programfag på videregående nivå. Fagene på videregående nivå må bygge på fag i grunnskolen.

Kommunen gjør enkeltvedtak om at eleven på ungdomstrinnet skal ta et eller flere fag i videregående opplæring. Fylkesmannen er klageinstans. Før kommunen gjør enkeltvedtaket, skal det innhentes samtykke fra eleven eller foreldrene til eleven.

Elever som følger opplæring på videregående nivå kan også ta i bruk timene til valgfag, og inntil 60 % av timene i faget utdanningsvalg til denne opplæringen.

Eleven skal ha underveisvurdering og sluttvurdering etter kapittel 3 i faget, både på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Elever på ungdomstrinnet som avslutter et fag tidligere enn det som følger av fag- og timefordelingen og læreplanen, skal være med i trekket til eksamen i faget det opplæringsåret faget blir avsluttet. Om eleven blir trukket ut til eksamen, kommer denne eksamenen i tillegg til de eksamener som departementet har fastsatt at eleven skal ha på 10. årstrinn.

Forskrift til opplæringsloven § 1-15 og § 3-25

Rundskriv Udir-04-2013 Elever som tar fag  fra videregående opplæring på ungdomstrinnet

2.1.6 Fysisk aktivitet

Elever på 5.-7. årstrinn har rett til jevnlig fysisk aktivitet utenom kroppsøvingsfaget. Til sammen utgjør dette 76 timer. Formålet er å legge til rette for en mer variert og aktiv skoledag for alle elever uavhengig av funksjonsnivå. Aktiviteten er ikke ment å være opplæring i fag, men skal omfattes av retten og plikten til grunnskoleopplæring.

Forskrift til opplæringsloven § 1-1a.

2.1.7 Fleksibel time

Fag- og timefordelingen for 1.–7. trinn omfatter 38 fleksible timer. Disse timene skal brukes til opplæring i de fagene og på det trinnet skoleeier mener er mest tilrådelig ut fra lokale behov. De fleksible timene må brukes på fag som inngår i fag- og timefordelingen i tabell 1, 2 eller 3.

2.1.8 Særskilt for elever med opplæring i samisk eller finsk

Det er utarbeidet spesielle fag- og timefordelinger for elever som følger Læreplanverket for Kunnskapsløftet – Samisk (LK-06S), se punkt 2.3.

Elever som ikke følger LK-06S, men skal ha opplæring i samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk, skal følger ordinær fag- og timefordeling etter tabell 1 med tilpasninger (jf. punkt 2.2).

2.1.8.1 Fritak fra fremmedspråk/ språklig fordypning

Elever som får opplæring etter læreplaner i samisk som første- eller andrespråk er unntatt fra kravet om opplæring i fremmedspråk/språklig fordypning. Elever som får opplæring etter læreplaner i samisk som første- eller andrespråk har likevel rett til opplæring i fremmedspråk eller språklig fordypning dersom de ønsker det.

Elever som følger læreplanen i finsk som 2. språk kan etter søknad få fritak fra opplæring og vurdering i fremmedspråk/språklig fordypning.

Forskrift til opplæringsloven § 1-9.

2.1.8.2 Læreplaner for elever med opplæring i samisk eller finsk

Læreplan i samisk

Elever med opplæring i samisk følger enten læreplan i samisk som førstespråk eller læreplan i samisk som andrespråk. Elever som følger læreplan i samisk som andrespråk, må velge samisk 2 eller 3.

Norsk for elever med samisk som førstespråk eller andrespråk

Elever som har opplæring i samisk som førstespråk, følger læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk. Elever med opplæring i samisk som andrespråk følger ordinær læreplan i norsk, med fritak fra opplæring og vurdering i norsk sidemål.

Læreplan i finsk som andrespråk

Elever med opplæring i finsk følger læreplan i finsk som andrespråk. Elever med opplæring i finsk som andrespråk følger ordinær læreplan i norsk, med fritak fra opplæring og vurdering i norsk sidemål.

2.1.8.3 Samisk og norsk som førstespråk

Elever kan få opplæring i både samisk og norsk som førstespråk.

Skoleeier fastsetter hvordan tilbudet skal organiseres. For å oppnå tilstrekkelig timetall i begge språkene, gis skoleeier myndighet til å omdisponere inntil 5 prosent fra andre fag til samisk og norsk. Dette kommer i tillegg til den generelle fleksibiliteten på 5 prosent (jf. punkt 2.1.1). Elever med to førstespråk bør få tilbud om timer i tillegg til ordinært timetall. Tilrettelegging av tid skal drøftes med eleven og foreldrene.

2.2 Ordinær fag- og timefordeling

Fag- og timefordelingen i tabell 1 gjelder for alle som ikke skal ha spesiell fag- og timefordeling (jf. punkt 2.3 og 2.4).

Tabell 1 Ordinær fag- og timefordeling for elever på 1.-10.trinn skoleåret 2014-2015

Fag/trinn (timer)1.-4. trinn5.-7. trinnSum 1.-7. trinn8. -10. trinnSum grunnskole
RLE  -  - 427 153 580
Norsk 931 441 1372 398 1770
Matematikk 560 328 888  313  1201 
Naturfag  -  - 328 249 577 
Engelsk  138  228  366  222  588 
Fremmedspråk / språklig fordypning - 0 222  222 
Samfunnsfag - 385 249 634 
Kunst og håndverk - 477 146 623 
Musikk  285 83  368 
Mat og helse  - 114  83  197 
Kroppsøving  478  223  701 
Valgfag 0 171 171
Utdanningsvalg 0 110  110
Elevrådsarbeid - -
0
-
-
Fleksibel time
-
-
38
0 38
Fysisk aktivitet
0
76
76
0
76
Samlet minstetimetall
5 234  
2 622 7 856


 

Fra og med skoleåret 2013-2014 kan skoleeier omdisponere inntil 5 prosent av timetallet i fag til andre fag, jf. punkt 2.1.1. Elevene har fremdeles rett til det samlede totale minstetimetallet.

 

Timetallet i valgfag skal fordeles med 57 timer på 8. trinn, 57 timer på 9. trinn og 57 timer på 10. trinn.

 

2.2.1 Særskilt for elever med opplæring i samisk eller finsk som andrespråk

Elever som har opplæring i samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk og ikke følger Kunnskapsløftet- Samisk (LK-06S), skal følge ordinær fag- og timefordeling etter tabell 1.

Elevene følger læreplanene i samisk som første- eller andrespråk og i norsk for elever med samisk som førstespråk. Opplæringen i finsk følger læreplanen i finsk som andrespråk. Elever med opplæring i samisk som andrespråk eller finsk somandrespråk følger læreplanen i norsk, med fritak fra opplæring og vurdering i norsk skriftlig sidemål.

Opplæringen i alle andre fag skal følge læreplanene i Kunnskapsløftet.

Skoleeier bestemmer organiseringen av opplæringen i samisk eller finsk og eventuelt fremmedspråk, men skal drøfte ulike løsninger med eleven og foreldrene.

For elever med samisk eller finsk på barnetrinnet:

Elever som har opplæring i samisk eller finsk skal ha minst 1562 timer i første- og andrespråket fordelt på minst 954 timer til førstespråket og minst 608 timer til andrespråket. Dette er 190 timer mer enn ordinære elever har i norsk (jf. tabell 1). Organiseringen av opplæringen i samisk eller finsk kan gjøres på ulike måter:

  • Elever med samisk eller finsk kan ha 190 timer mer enn ordinære elever (samlet timetall 5424 timer)
  • Den ordinære ordningen med inntil 5 prosent fleksibilitet (jf. punkt 2.1.1) kan brukes til opplæring i samisk eller finsk
  • Bruk av inntil 5 prosent omdisponering fra andre fag (jf. punkt 2.1.1) kan kombineres med tilleggstimer

For elever med samisk eller finsk på ungdomstrinnet

Elever som har opplæring i samisk er fritatt fra opplæring i fremmedspråk, men kan likevel velge fremmedspråk.

Elever som får opplæring etter læreplanen i finsk som andrespråk, kan søke om fritak fra opplæring og vurdering i fremmedspråk/språklig fordypning. I timene som er fastsatt for fremmedspråk/språklig fordypning, skal elever som har fått fritak, ha opplæring i norsk og/eller finsk. Skoleeier bestemmer hvilke språk eleven skal ha opplæring i, og hvordan tilbudet skal organiseres.

Elever som har opplæring i samisk eller finsk skal ha minst 512 timer i første- og andrespråket fordelt på minst 284 timer til førstespråket og minst 228 timer til andrespråket. Dette er 114 timer mer enn ordinære elever har i norsk (jf. tabell 1). Organiseringen av opplæringen i samisk vil avhenge av om eleven velger fremmedspråk eller ikke. For elever som ikke velger fremmedspråk, omdisponeres timer fra dette faget til første- og andrespråket.

Elever med samisk eller finsk kan velge et lavere minstetimetall i fremmedspråk enn 222 timer, men ikke lavere enn 190 timer. For elever som velger fremmedspråk/språklig fordypning kan timer til dette faget organiseres på ulike måter:

  • Skoleeier kan gi inntil 114 timer tillegg til ordinært minstetimetall.
  • Den generelle ordningen med omdisponering av 5 prosent av timetallet kan brukes til fremmedspråk (jf. punkt 2.1.1).
  • Bruk av inntil 5 prosent omdisponering fra andre fag (jf. punkt 2.1.1) kan kombineres med tilleggstimer.

2.3 Fag- og timefordeling etter Kunnskapsløftet Samisk, LK-06S

I samiske distrikt (forvaltningsområdet for samiske språk) skal alle følge Læreplanverket for Kunnskapsløftet – Samisk etter tabell 2. Elever med valgfag skal følge kolonne 2 i tabell 2. Elever på 10.trinn uten valgfag skal følge kolonne 3 i tabell 2.

Kommuner i samiske distrikt kan vedta lokal forskrift om opplæring i samisk for alle elever i grunnskolealder. Kommuner kan likevel ikke pålegge opplæring i samisk som første- eller andrespråk. Et eventuelt pålegg om opplæring i samisk for alle grunnskoleelever forutsetter kommunalt fastsatte planer for opplæring og tilleggstimer for de berørte elevene.

Tabell 2 Fag- og timefordeling for LK- 06S for elever på 1.-10.trinn skoleåret 2014-2015

Kolonne nr. 1 2
Fag/trinn (timer)1.-4. trinn5.-7. trinnSum 1.-7. trinn 8. -10. trinnSum grunnskole
RLE  -  - 427 153 580
Førstespråk
samisk/norsk
642 312 954 284 1238
Andrespråk
norsk/samisk (samisk 2 eller 3) eller finsk
- - 608 228 836
Matematikk 560 328 888  313  1201 
Naturfag  -  - 328 249 577 
Engelsk  138  228  366  222  588 
Fremmedspråk / språklig fordypning - 0 0
(171)*
0
(171)*
Samfunnsfag - 385 249 634 
Kunst og håndverk - 477 146 623 
Musikk  285 83  368 
Mat og helse  - 114  83  197 
Kroppsøving  478  223  701 
Valgfag 0 171** 171**
Utdanningsvalg 0 110  110
Elevrådsarbeid - - 0 - -
Fleksibel time - - 38 0 38
Fysisk aktivitet 0 76 76 0 76
Fleksibel pott***       108 108
Samlet minstetimetall
5 424  
2 622 8046

Opplæringsloven § 6-2 fjerde ledd

Fra og med skoleåret 2013-2014 kan skoleeier omdisponere inntil 5 prosent av timetallet i fag til andre fag, jf. punkt 2.1.1. Elevene har fremdeles rett til det samlede totale minstetimetallet.

* Elever som velger fremmedspråk/språklig fordypning skal ha 171 timer i faget

** Timene i valgfag skal fordeles med 57 timer på hvert trinn.

*** For elever på 10.trinn som ikke har valgfag, er det inntil 58 timer som kan omdisponeres.

For elever på 10.trinn, som ikke har valgfag, er den fleksible potten 113 timer.

Spesielt for elever på 8.-10. trinn som velger fremmedspråk/språklig fordypning

Elever som velger fremmedspråk/språklig fordypning skal ha 171 timer i faget. For å få tilstrekkelig antall timer til faget, kan inntil 63 timer8 omdisponeres fra andre fag til fremmedspråk/språklig fordypning gjennom den generelle adgangen til omdisponering av inntil 5 prosent av timene mellom fag (jf. punkt 2.1.1). Skoleeier kan gi inntil 114 timer i tillegg til ordinært minstetimetall for elever som velger fremmedspråk/språklig fordypning.

Spesielt for elever på 1.-7.trinn som ikke har opplæring i samisk

Elever som følger LK-06S, men ikke har opplæring i samisk, skal ha 1372 timer norsk. Disse elevene har rett til alternative opplegg i de 190 timene som er differensen mellom det elever med opplæring i samisk og norsk og elever med bare opplæring i norsk (1562 – 1372 = 190) har.

Spesielt for elever på 8.-10.trinn som ikke har opplæring i samisk

Elever som følger LK-06S og ikke har opplæring i samisk, skal ha minst 398 timer norsk og minst 222 timer fremmedspråk. De følger fag- og timefordelingen etter tabell 1.

Fleksibel pott

En fleksibel pott på 1089 timer for elever uten fremmedspråk, skal brukes til å styrke opplæringen i første- og/eller andrespråket. Skoleeier skal i samråd med elevene og foreldrene, avgjøre hvordan timene skal fordeles.

2.4 Fag- og timefordeling for elever med tegnspråk som førstespråk

Fag- og timefordelingen i tabell 3 gjelder for elever som har tegnspråk som førstespråk. Elever uten valgfag skal følge kolonne 2 i tabell 3. Elever på 10.trinn uten valgfag skal følge kolonne 3 i tabell 3.

Tabell 3 Fag- og timefordeling for 1.-10.trinn skoleåret 2014-2015 for elever med tegnspråk som førstespråk*

Kolonne nr. 1 2
Fag/trinn (timer)1.-4. trinn5.-7. trinnSum 1.-7. trinn8. -10. trinnSum grunnskole
RLE  -  - 427 153 580
Norsk og norsk tegnspråk
1359 700
2059
678 2737
Matematikk 560 328 888  313  1201 
Naturfag  -  - 328 249 577 
Engelsk  138  228  366  222  588 
Fremmedspråk / språklig fordypning - 0 222  222 
Samfunnsfag - 385 249 634 
Kunst og håndverk - 477 146 623 
Drama og rytmikk/ musikk  285 83  368 
Mat og helse  - 114  83  197 
Kroppsøving  478  223  701 
Valgfag** 0 171 171
Utdanningsvalg 0 110  110
Elevrådsarbeid - -
0
-
-
Fleksibel time
-
-
38
0 38
Fysisk aktivitet
0
76
76
0
76
Samlet minstetimetall
5 921  
2 902
8 823

*Fra og med skoleåret 2013-2014 kan skoleeier omdisponere inntil 5 prosent av timetallet i fag til andre fag, jf. punkt 2.1.1. Elevene har fremdeles rett til det samlede totale minstetimetallet.

**Timetallet i valgfag skal fordeles med 57 timer på 8.trinn, 57 timer på 9.trinn og 57 timer på 10.trinn.

Timetall for elever med tegnspråk som førstespråk

Elever som får opplæring etter læreplanen i norsk tegnspråk som førstespråk, skal i andre fag enn norsk og norsk tegnspråk ha samme timetall som andre elever.

I norsk og norsk tegnspråk er det fastsatt et felles timetall som skoler og skoleeiere skal fordele med utgangspunkt i læreplanene i disse fagene. Timetallet for 1.-7.trinn er delt i et minstetimetall på 1.–4. årstrinn og et minstetimetall på 5.–7. årstrinn.

Den lokale fordelingen av timene mellom norsk og norsk tegnspråk skal legge til grunn en best mulig samlet måloppnåelse for den enkelte elev. Det er en forutsetning at målene i læreplanene i norsk og norsk tegnspråk ikke blir fraveket. Den enkelte elev og foreldrene må samtykke i fordelingen.

Læreplaner for elever med tegnspråk som førstespråk

Elevene skal ha opplæring etter de ordinære læreplanene i alle fag, men har i fagene tegnspråk, norsk, engelsk og musikk rett til opplæring i samsvar med

  • læreplan i norsk tegnspråk
  • læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte med fritak fra vurdering i norsk sidemål***
  • læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte
  • læreplan i drama og rytmikk for døve og sterkt tunghørte (erstatter musikk)

Fritak fra fremmedspråk / språklig fordypning

Elever som får opplæring etter læreplanen i norsk tegnspråk, kan søke om fritak fra opplæring og vurdering i fremmedspråk eller språklig fordypning. I timene som er fastsatt for fremmedspråk / språklig fordypning, skal elever som er innvilget fritak, ha forsterket opplæring i norsk, engelsk eller tegnspråk. Skoleeier fastsetter i hvilket språk eleven skal få forsterket opplæring og hvordan tilbudet skal organiseres.

Fritak til opplæringsloven § 1-9 andre ledd.


***Læreplanen i norsk for døve og sterkt tunghørte har ikke kompetansemål i sidemål.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!