Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2014

Utgått!

3. Videregående opplæring

3.1 Tilbudsstruktur

«Den vidaregåande opplæringa skal føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse» (opplæringsloven § 3-3). Grunnkompetanse betyr i denne sammenheng all opplæring som ikke fører til full studie- eller yrkeskompetanse. Den videregående opplæringen er organisert i studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Det er 3 studieforberedende utdanningsprogram

 • utdanningsprogram for studiespesialisering med formgivingsfag og studiespesialisering uten formgivingsfag
 • utdanningsprogram for idrettsfag
 • utdanningsprogram for musikk, dans og drama

Det er 9 yrkesfaglige utdanningsprogram

 • utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk
 • utdanningsprogram for design og håndverk
 • utdanningsprogram for elektrofag
 • utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag
 • utdanningsprogram for medier og kommunikasjon
 • utdanningsprogram for naturbruk
 • utdanningsprogram for restaurant- og matfag
 • utdanningsprogram for service og samferdsel
 • utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon

Opplæringen i skole omfatter normalt videregående trinn 1 (Vg1), videregående trinn 2 (Vg2) og videregående trinn 3 (Vg3). Hvert trinn skal normalt ha en lengde på ett skoleår.

Fagopplæringen omfatter normalt to års opplæring i skole (Vg1 og Vg2) og ett års opplæring (Vg3) fordelt over to års læretid i bedrift (hovedmodellen). Det finnes imidlertid utdanningsløp som avviker fra hovedmodellen, se punktene 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 og 3.5.

Tilbudsstrukturen (vedlegg 2) viser den fastsatte inndelingen av utdanningsprogrammene i årstrinn og programområder for Vg1, Vg2, Vg3 / opplæring i bedrift for alle utdanningsprogram. Noen programområder på Vg2 har, i tillegg til inntak fra Vg1 i eget utdanningsprogram, også inntak fra Vg1 i andre utdanningsprogram. Dette kalles kryssløp. Gyldige kryssløp framgår av vedlegg 2.

For å få vitnemål som gir studie- eller yrkeskompetanse, må kandidaten ha fullført og bestått ett av løpene i vedlegg 2 (Vg1, Vg2, Vg3 / opplæring i bedrift), med kravene til fagsammensetning og timeomfang.

Alle timetall i teksten og i tabellene er minstetimetall som elevene har rett til å få og som skoleeier må tilby. Skoleeiere står fritt til å tilby flere timer.

Fellesfag, felles programfag og programfag

Fellesfag er obligatoriske fag på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer.Kravet til fellesfag er mer omfattende på studieforberedende utdanningsprogram enn på yrkesfaglige utdanningsprogram.Felles programfager fag som er obligatoriske på et gitt utdanningsprogram. Alle utdanningsprogrammene, med unntak  av utdanningsprogram for studiespesialisering uten formgivingsfag, har felles programfag.

Programfag er fag som tilhører bestemte utdanningsprogram og som elevene kan velge.

Fagene er nærmere beskrevet under hvert utdanningsprogram.

3.2 Generelle regler for videregående opplæring

Godkjenning av opplæring i utlandet tilsvarende Vg1 og/eller Vg2 i Norge.

Ordningen omfatter både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer.

En elev som tidligere har bestått et fag som er det samme faget, eller som er likeverdig eller mer omfattende enn et fag etter læreplanverket, skal få godkjenning for dette som bestått fag etter læreplanverket. Det er det samme om faget er tatt i Norge eller i utlandet. Eleven må søke rektor om slik godkjenning.

En elev som har gjennomført og bestått et opplæringsår i utlandet på nivå med norsk Vg1 og/eller Vg2, kan søke fylkeskommunen om å få denne opplæringen godkjent som en del av norsk videregående opplæring.

I begge tilfeller gjelder at eleven må legge frem den nødvendige dokumentasjonen.

Lenke til rundskrivet:
Udir-6-2012 Godkjenning av tidligere bestått videregående opplaring i Norge og utlandet 

Forskrift til opplæringsloven § 1-16.

3.3 Studieforberedende utdanningsprogram

Her finner du bestemmelser om krav til fellesfag og programfag. Vi gjør også greie for bestemmelsene som gjelder for

 • elever som har rett til opplæring i samisk (opplæringsloven § 6-3)
 • elever som har rett til opplæring i tegnspråk (opplæringsloven § 3-9)

Hovedbestemmelsene om innhold og omfang i de studieforberedende utdanningsprogrammene går fram av kapittel 3 i opplæringsloven og kapittel 1 i forskrift til opplæringsloven.

Generelle bestemmelser for studieforberedende utdanningsprogram

Tilrettelagt treårig løp for elever fra språklige minoriteter

Elever fra språklige minoriteter kan bruke inntil 280 timer til styrking av den ordinære opplæringen i norsk og engelsk. Disse timene kommer i stedet for 280 timer som i den ordinære fag- og timefordelingen skal brukes til valg av programfag i de studieforberedende utdanningsprogrammene. Timetallet til styrket opplæring i norsk og engelsk kan fordeles over tre år.

Vilkåret for at en elev kan gis anledning til en slik omdisponering av timer fra timer til valg av programfag, er at eleven (ved inntaket) fylte de generelle vilkårene for inntak til videregående opplæring i opplæringsloven § 3-1, og at vedkommende i tillegg har

 • mangelfull norsk grunnskoleopplæring på grunn av få års opphold i landet
 • en språk- og kulturbakgrunn som er fjern fra den norske og som medfører behov for særlig tilrettelegging ut fra dette
 • forutsetninger for å kunne ta videregående opplæring og oppnå studiekompetanse på tre år ut fra denne tilretteleggingen

I tillegg kan disse elevene, dersom det er aktuelt:

 • nytte den privatistordningen som er gjort greie for under fellesfaget fremmedspråk
 • om nødvendig få opplæring etter læreplanen i  grunnleggende norsk for språklige minoriteter

3.3.1 Fellesfag

3.3.1.1 Norsk

Opplæringen i norsk skal følge ordinær læreplan hvis ikke annet er bestemt. I forskrift til opplæringsloven er det fastsatt hvem som er unntatt fra opplæring i norsk sidemål, og hvem som er fritatt fra vurdering i norsk sidemål.

3.3.1.2 Engelsk

Opplæringen skal følge læreplanen i fellesfaget engelsk. For elever som har rett til opplæring i eller på tegnspråk  er det en egen læreplan i engelsk.

Opplæringsloven § 3-9

3.3.1.3 Fremmedspråk

Opplæringen skal følge læreplanen i fellesfaget fremmedspråk. Læreplanen i fremmedspråk gjelder for alle fremmedspråk bortsett fra engelsk, svensk og dansk. Nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk, finsk eller tegnspråk kan være fremmedspråk for de som ikke har samme språk som første- eller andrespråk.

Utdanningsdirektoratet har fastsatt at det i videregående opplæring kan gis opplæring i følgende 39 språk:

albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, dari, estisk, filipino, finsk, fransk, hebraisk, hindi, islandsk, italiensk, japansk, kantonesisk, kinesisk (tidligere navn mandarin), koreansk, kurdisk (sorani), latvisk, lulesamisk, nederlandsk, nordsamisk, oromo, panjabi, pashto, persisk, polsk, portugisisk, russisk, somali, spansk, sørsamisk, tamil, tegnspråk, tigrinja, tyrkisk, tysk, urdu og vietnamesisk. Disse språkene vil følge gjeldende ordning for vurdering i fremmedspråk med sentralt gitt skriftlig eksamen og lokalt gitt muntlig eksamen både for elever og privatister.  Se også omtale av privatistordning i fremmedspråk.

Dersom et språk må fjernes fra eksamenstilbudet, vil det være overgangsordninger.

Med fremmedspråk i grunnskolen

Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen og fortsetter med opplæring i det samme språket, skal ha opplæring etter læreplanens nivå II. Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen, men velger et nytt fremmedspråk i videregående opplæring, skal ha opplæring etter læreplanens nivå I i det nye fremmedspråket.

Uten fremmedspråk i grunnskolen

Elever som ikke er unntatt fra kravet til fremmedspråk, og som ikke har hatt opplæring i andre fremmedspråk enn engelsk i grunnskolen, må velge ett fremmedspråk i tillegg til engelsk i videregående opplæring. Disse elevene skal i tillegg til 113 timer på Vg1 og 112 timer på Vg2 ha 140 timer i fremmedspråket på Vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på Vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Se egne kolonner i tabell 4, 7, 9 og 11.

Privatistordning

Elever som ønsker det kan i stedet for å følge opplæringen i fremmedspråk, oppfylle kravet om fremmedspråk ved å ta eksamen som privatist i ett av språkene som eleven ikke får tilbud om opplæring i. Det er bare privatisteksamen for de språkene Utdanningsdirektoratet har fastsatt at det kan gis opplæring i.

En elev som har en standpunktkarakter i fellesfaget fremmedspråk og som går opp til privatisteksamen, vil få det timetallet i fellesfaget fremmedspråk som vedkommende hadde som elev. Hvis vedkommende hadde fellesfaget fremmedspråk i tre år (I +II), er omfanget 365 timer. Dette skal påføres kompetansebeviset/vitnemålet sammen med karakteren for privatisteksamen.

En vanlig privatisteksamen i fellesfaget fremmedspråk på nivå II gir kun en uttelling på 225 timer. Det betyr at en elev som ikke har fått vurdering i fellesfaget fremmedspråk og som går opp til privatisteksamen, kun får et omfang på 225 timer på vitnemålet/kompetansebeviset.

3.3.1.4 Matematikk

På studieforberedende utdanningsprogram er det obligatorisk med matematikk på Vg1 og Vg2.

På Vg1 skal alle elever ha fellesfag matematikk på 140 timer. De kan velge mellom to ulike fag; praktisk matematikk (1P) eller teoretisk matematikk (1T).

På Vg2 skal eleven velge ett matematikkfag. De kan velge mellom fire ulike fag:

 • praktisk matematikk (2P), 84 timer
 • teoretisk matematikk (2T), 84 timer
 • samfunnsfaglig programfag i matematikk (S1), 140 timer
 • realfaglig programfag i matematikk (R1), 140 timer

Det er ikke krav om at eleven på Vg2 må velge samme alternativ (praktisk eller teoretisk) som eleven hadde på Vg1.

For å få vitnemål må eleven ha minimum 224 timer matematikk som skal omfatte 140 timer fellesfag i matematikk 1T/1P på Vg1 og i tillegg enten 84 timer fellesfag i matematikk 2T/2P på Vg2 eller programfag i matematikk R1/S1.

Erstatningsfag for elever som ikke velger fellesfag i matematikk på Vg2 (2P/2T)

Elever som velger ett av programfagene i matematikk (R1 eller S1) på Vg2 i stedet for fellesfaget matematikk 2P eller 2T, må ta ett ekstra programfag på minst 84 timer for å oppfylle kravet til minstetimetall over tre år, jf. tabell 4, 7, 9 og 11. Dette programfaget kan enten være 84 timer programfag i matematikk, geofag eller teknologi og forskningslære (fagnavn merket X i tabell 5) eller et ordinært programfag på 140 timer fra studieforberedende utdanningsprogram.

Matematikk som fellesfag og programfag

Elever kan ikke ta fellesfaget i matematikk 2P eller 2T på Vg2 samtidig med programfag i matematikk (S1/R1) på Vg2 på grunn av overlappende mål. Men elever som har tatt fellesfaget i matematikk på Vg2, kan likevel velge programfag i matematikk (S/R) på Vg3.

3.3.1.5 Elever med opplæring i samisk , elever med opplæring i tegnspråk og elever med opplæring i finsk som andrespråk

Elever med samisk som første- eller andrespråk

 • For elever som har rett til opplæring i samisk (opplæringsloven § 6-3) er det utarbeidet egne læreplaner i samisk som første- og andrespråk. Opplæring i samisk som førstespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter læreplanen i norsk for elever med samisk som førstespråk. Elever som ønsker det, kan imidlertid få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk, men da med rett til fritak fra opplæring og vurdering i norsk sidemål.
 • Opplæring i samisk som andrespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter ordinær læreplan i norsk, men med rett til fritak fra opplæring og vurdering i norsk sidemål.
 • Elever som ikke har hatt opplæring i samisk i grunnskolen, kan velge opplæring i  samisk i videregående. Disse elevene kan bruke 140 timer valgfritt programfag til samisk. Dette gjelder bare elever som velger samisk som andrespråk - samisk 4. Samisk 4 er et tilbud for nybegynnere i samisk i videregående opplæring som ikke har hatt samisk i grunnskolen.

Se for øvrig eget oppsett for samisk fag- og timefordeling i tabell 4, 7, 9 og 11.

Elever med norsk tegnspråk og norsk for døve og sterkt tunghørte

For elever som har rett til opplæring i norsk tegnspråk (opplæringsloven § 3-9), er det egne læreplaner i norsk tegnspråk og norsk for døve og sterkt tunghørte. Normalt skal opplæringen etter læreplanen i norsk tegnspråk kombineres med opplæring etter læreplanen i norsk for døve og sterkt tunghørte. Elever som ønsker det, kan få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk, men med fritak fra opplæring og vurdering i norsk sidemål. Se for øvrig egen fag- og timefordeling for døve og sterkt tunghørte i tabell 4, 7, 9 og 11.

Elever med finsk som andrespråk

Det er en egen læreplan i finsk som andrespråk. Opplæring i finsk som andrespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter ordinær læreplan i norsk, men med rett til fritak fra opplæring og vurdering i norsk sidemål.

Unntak fra kravet om fremmedspråk

Noen elever er unntatt fra kravet om fremmedspråk. Dette gjelder elever som får opplæring etter læreplaner i

 • samisk som første- eller andrespråk
 • finsk som andrespråk
 • norsk tegnspråk

Elever som har opplæring etter én av disse læreplanene, men som likevel ønsker fremmedspråk, må ta dette utenfor timerammen.

Forskrift til opplæringsloven § 1-10 andre ledd.

Særskilt for elever med opplæring i samisk som velger fremmedspråk

Elever med opplæring i samisk er fritatt fra opplæring i fremmespråk. Elever som likevel velger fremmedspråk i videregående opplæring uten å ha hatt faget i grunnskolen, skal ha 225 timer fremmedspråk eller nivå 1. For å få timer til fremmedspråk brukes 140 timer fra valgfritt programfag, og de øvrige timene (85 timer) tas som tilleggstimer. Kravet til fordypning innenfor studiespesialiserende utdanningsprogram opprettholdes, se punkt 3.3.2.1

3.3.2 Utdanningsprogram for studiespesialisering

Utdanningsprogram for studiespesialisering er inndelt i tre programområder på Vg2 og Vg3:

 • Programområde for realfag
 • Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
 • Programområde for formgiving

Timeomfang

Elever som blir tatt inn til Vg1 i utdanningsprogram for studiespesialisering, kan ordinært ha to forskjellige timeomfang på Vg1:

 • 842 timer, hvor fagene samfunnsfag og geografi er lagt til Vg1 (se kolonne 1 i tabell 4).
 • 982 timer, hvorav 140 timer i formgivingsfag og 140 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram. Fagene samfunnsfag og geografi er lagt til Vg2 (se kolonne 2 i tabell 4).

Elevene har, etter fullført Vg1, rett til inntak til ett av programområdene på Vg2, uavhengig av hvilket timeomfang de har hatt på Vg1. Kravet til timetall og sammensetning av fag over tre år er tilpasset den fag- og timefordelingen elevene har hatt på Vg1.

Tabell 4 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi

Omfang i timer

Vg1

Vg2

Vg3

Totalt over 3 år

Kolonne nummer

1

 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

Ordinær

Med formgiv. Vg1

Samisk

Døve/ tunghørte

Ordinær

Med formg

Vg1

Samisk

Døve/ tunghørte

Ordinær

Uten fr.språk

gr.sk

Med formgiv. Vg1

Samisk

Døve/ tunghørte

Ordinær

Uten fr.språk gr.skole

Med formgiv. Vg1

Samisk

Døve/ tunghørte

Religion og etikk

 

 

 

 

 

 

 

 

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

Norsk 1

113

113

 

 

112

112

 

 

168

168

168

 

 

393

393

393

 

 

Førstespråk samisk/norsk 1

 

 

103

 

 

 

103

 

 

 

 

103

 

 

 

 

309

 

Andrespråknorsk/samisk/finsk 1

 

 

103

 

 

 

103

 

 

 

 

103

 

 

 

 

309

 

Norsk for døve /
sterkt tunghørte 1

 

 

 

113

 

 

 

112

 

 

 

 

168

 

 

 

 

393

Norsk tegnspråk 1

 

 

 

75

 

 

 

75

 

 

 

 

75

 

 

 

 

225

Matematikk 1

140

140

140

140

84

84

84

84

 

 

 

 

 

224

224

224

224

224

Naturfag

140

140

140

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

140

140

140

140

Engelsk 1

140

140

140

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

140

140

140

140

Fremmedspråk 1

113

113

 

 

112

112

 

 

 

140

 

 

 

225

365

225

 

 

Samfunnsfag

84

 

84

84

 

84

 

 

 

 

 

 

 

84

84

84

84

84

Geografi

56

 

56

56

 

56

 

 

 

 

 

 

 

56

56

56

56

56

Historie

 

 

 

 

56

56

56

56

113

113

113

113

113

169

169

169

169

169

Kroppsøving

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

168

168

168

168

168

Sum fellesfag

842

702

822

804

420

560

402

383

421

561

421

459

496

1683

1823

1683

1683

1683

Programfag fra eget programområde1 (fordypning)

 

 

 

 

280 

280

280

280

280

280

280

280

280

560

560

560

560

560

Felles programfag fra Vg1 formgivingsfag

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

 

 

Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram

 

140

 

 

140

 

140

140

140

 

 

140

140

140

280

140

280

280

280

Totalt omfang

842

982

822

804

840

840

822

803

841

841

841

879

916

2523

2523

2663

2523

2523

1 Se den nærmere beskrivelsen av disse fagene og fordypning i punkt 3.3.1 og 3.3.2.1.

 

3.3.2.1 Programområdene for realfag og for språk, samfunnsfag og økonomi

Elevene skal ordinært ha totalt 2 523 timer over tre år. Det framgår av fag- og timefordelingen i tabell 4 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 4 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene for fellesfag og programfag.

I tabell 4 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1, 5, 9 og 14), egne kolonner for elever som

 • har formgiving på Vg1, og er tatt inn til programområde for realfag eller for språk, samfunnsfag og økonomi på Vg2 og Vg3 (kolonne 2, 6, 11 og 16)
 • ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen (kolonne 10 og 15)
 • har samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk (kolonne 3, 7, 12 og 17)
 • har norsk tegnspråk og norsk for døve og sterkt tunghørte (kolonne 4, 8, 13 og 18)

Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i programområdene for realfag og for språk, samfunnsfag og økonomi skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 4 under fellesfag, ordinært totalt 1683 timer over tre år. I det ordinære løpet innenfor dette programområdet er samfunnsfag og geografi lagt til Vg1.

Programfag

Elevene i programområdene for realfag og for språk, samfunnsfag og økonomi skal ordinært i løpet av tre år ha 840 timer programfag.

I noen læreplaner står det at et programfag bygger på et annet programfag. Det betyr at eleven bør ha den faglige kompetansen som beskrives i læreplanen for å starte med faget på et høyere nivå. En elev kan likevel ta programfaget på høyere nivå uten å ha tatt faget på lavere nivå dersom rektors vurdering er at eleven har tilstrekkelig kompetanse.

Krav til fordypning, programfag fra eget programområde

Minst 560 av de 840 timene skal nyttes til programfag fra eget programområde. Elevene skal ta to programfag á 140 timer fra hvert av to fagområder innen eget programområde (fordypning). Elever kan velge fordypning i to ulike fremmedspråk selv om de ligger innenfor samme fagområde.

Vi har beskrevet noen spesielle regler for matematikk og fremmedspråk når det gjelder fordypning i dette punktet.

Hvilke programfag som inngår i hvert av programområdene, går fram av tabellene 5 og 6.

Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram

280 av de 840 timene skal nyttes til programfag fra eget programområde eller fra andre programområder innen utdanningsprogrammene for studiespesialisering, idrettsfag eller musikk, dans og drama. Elevene skal minst ha to programfag à 140 timer.

Tilpassede ordninger

Uten fremmedspråk i grunnskolen

Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til å ha fremmedspråk på Vg1 og Vg2 også ha 140 timer på Vg3. En konsekvens av dette er at antall timer til programfag blir tilsvarende redusert med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 823 timer fellesfag, 560 timer programfag fra eget programområde og 140 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 523 timer over tre år. Se tabell 4 (kolonne 15).

Med formgivingsfag på Vg1

Elever som har hatt 982 timer og formgivingsfag på Vg1, har ikke hatt fellesfagene samfunnsfag og geografi. De skal ha disse fagene på Vg2. Timene til dette kommer i stedet for 140 timer som i den ordinære fag- og timefordelingen skal brukes til valg av programfag. Til sammen skal disse elevene ha 1 683 timer fellesfag, 560 timer programfag fra eget programområde, 140 timer felles programfag og 280 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 663 timer, jf. tabell 4 (kolonne 16).

Programfag som inngår i det enkelte programområde

Programfag i programområde for realfag

Tabell 5 viser programfagene som inngår i programområde for realfag. Hvert fagområde består av to eller flere programfag.

Tabell 5 Programfag i programområde for realfag
Biologi

Programfag

Timer

Biologi 1

140

Biologi 2

140

Fysikk

Programfag

Timer

Fysikk 1

140

Fysikk 2 (bygger på fysikk 1)

140

 Geofag

Programfag

Timer

Geofag X

84

Geofag 1

140

Geofag 2

140

Informasjonsteknologi

Programfag

Timer

Informasjonsteknologi 1

140

Informasjonsteknologi 2

140

Kjemi

Programfag

Timer

Kjemi 1

140

Kjemi 2 (bygger på kjemi 1)

140

Matematikk

Programfag

Timer

Matematikk X

84

Matematikk R1, realfaglig matematikk 1

140

Matematikk R2, realfaglig matematikk 2 (bygger på matematikk R1)

140

Matematikk S1, samfunnsfaglig matematikk 1

140

Matematikk S2, samfunnsfaglig matematikk 2 (bygger på matematikk S1)

140

Teknologi og forskningslære

Programfag

Timer

Teknologi og forskningslære X

84

Teknologi og forskningslære 1

140

Teknologi og forskningslære 2

140

 

Matematikk S (for samfunnsfag) og R (for realfag)

Det er ikke anledning til å kombinere programfag matematikk S1 med programfag matematikk R2 eller programfag matematikk R1 med programfag matematikk S2. Det er heller ikke anledning til å føre både matematikk S og matematikk R på samme vitnemål.

Særskilt om programfagene

Geofag X og teknologi og forskningslære X inneholder noen av de samme kompetansemålene som geofag 1 og teknologi og forskningslære 1. Det vil derfor ikke være anledning til å føre X-varianten i disse to fagene på samme vitnemål som de respektive 140 timers programfagene. Matematikk X er et eget programfag og inneholder ikke kompetansemål fra de andre programfagene i matematikk. X-varianten kan derfor stå på samme vitnemål som andre programfag i matematikk (R1/R2 eller S1/S2).

Eksempler på godkjente fagsammensetninger for elever med fordypning i programområdet for realfag uten fellesfaget matematikk 2T/2P med 84 timer på Vg2:

 • Fordypning i programfagene matematikk(enten S1/S2 eller R1/R2) og kjemi(kjemi1 og kjemi2), hvert med 140 + 140 timer i tillegg geofag X med 84 timer, og internasjonal engelsk og visuelle kunstfag 1, hvert med 140 timer.
 • Fordypning i programfagene matematikk og geofag, hvert med 140 + 140 timer, i tillegg entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 med 140 timer, fremmedspråk nivå III med 140 timer og aktivitetslære med 140 timer.
 • Fordypning i programfagene matematikk, fysikk og kjemi, hvert med 140 + 140 timer, i tillegg fremmedspråk nivå I med 140 timer.

Programfag i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

Tabell 6 viser programfagene som inngår i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi. Et fagområde består av flere programfag.

Tabell 6 Programfag i progamområde for språk, samfunnsfag og økonomi
Antikkens språk og kultur

Programfag

Timer

Antikkens kultur

140

Gresk 1

140

Gresk 2

(bygger på gresk 1)

140

Latin 1

140

Latin 2 (bygger på latin 1)

140

Engelsk

Programfag

Timer

Internasjonal engelsk

140

Samfunnsfaglig engelsk

(bygger på internasjonal engelsk)

140

Engelskspråklig litteratur og kultur (bygger på internasjonal engelsk)

140

Entreprenørskap og bedriftsutvikling

Programfag

Timer

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

140

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2

140

Fremmedspråk

Programfag

Timer

Fremmedspråk I

140

Fremmedspråk II 
(bygger på fremmedspråk I)

140

Fremmedspråk III
(bygger på fremmedspråk II)

140
Historie og filosofi

Programfag

Timer

Historie og filosofi 1

140

Historie og filosofi 2
(bygger på historie og filosofi 1)

140

Kommunikasjon og kultur

Programfag

Timer

Kommunikasjon og kultur 1

140

Kommunikasjon og kultur 2
(bygger på kommunikasjon og kultur 1)

140

Kommunikasjon og kultur 3
(bygger på kommunikasjon og kultur 1)
140
Markedsføring og ledelse

Programfag

Timer

Markedsføring og ledelse 1

140

Markedsføring og ledelse 2
(bygger på markedsføring og ledelse 1)

140

Medie- og informasjonskunnskap

Programfag

Timer

Medie- og informasjonskunnskap 1

140

Medie- og informasjonskunnskap 2

(bygger på medie- og informasjonsk. 1)

140

Næringslivsøkonomi

Programfag

Timer

Økonomistyring

140

Økonomi og ledelse

(bygger på økonomistyring)

140

Politikk, individ og samfunn

Programfag

Timer

Sosialkunnskap

140

Samfunnsgeografi

140

Sosiologi og sosialantropologi

140

Politikk og menneskerettigheter

140

Psykologi

Programfag

Timer

Psykologi 1

140

Psykologi 2

140

Reiseliv og språk

Programfag

Timer

Reiseliv og språk 1

140

Reiseliv og språk 2
(bygger på reiseliv og språk 1)

140

Rettslære

Programfag

Timer

Rettslære 1

140

Rettslære 2

140

Samfunnsøkonomi

Programfag

Timer

Samfunnsøkonomi 1

140

Samfunnsøkonomi 2
(bygger på samfunnsøkonomi 1)

140

Samisk historie og samfunn

Programfag

Timer

Samisk historie og samfunn 1

140

Samisk historie og samfunn 2
(bygger på samisk historie og samfunn 1)

140

Programfag i flere fremmedspråk

To ulike fremmedspråk regnes som to ulike programfag og kan inngå i kravet til fordypning.

Særskilt for elever som velger fremmedspråk som programfag nivå III

Elever som tar fellesfaget fremmedspråk II kan ta 140 timer fremmedspråk III som programfag innen det samme språket og la dette telle som ett av to fordypningsfag innenfor programområdet. I tillegg må disse elevene ta ett programfag til fra eget programområde. Til sammen utgjør dette 560 timer programfag innen eget programområde.

Eksempler på godkjente fagsammensetninger:

 • Programfag fransk III med 140 timer som påbygging på fellesfaget fransk II, pluss fordypning i pro­gramfaget rettslære med 140+140 timer, og kommunikasjon og kultur 1 med 140 timer. I tillegg to valgfrie programfag innenfor studieforberedende utdanningsprogram.
 • Programfag tysk III med 140 timer som påbygging på fellesfaget tysk II, pluss kommunikasjon og kultur 1, 2 og 3 med 140+140+140 timer. I tillegg to valgfrie programfag innenfor studieforberedende utdanningsprogram.

Matematikk som fellesfag og programfag

Eksempler på godkjente fagsammensetninger for elever med fordypning i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi uten fellesfaget matematikk 2T/2P med 84 timer på Vg2:

 • Fordypning i programfagene reiseliv og språk 1 og 2, hvert med 140 timer og kommunikasjon og kultur 1 og 2, hvert med 140 timer. I tillegg internasjonal engelsk med 140 timer, pluss matematikk S1 med 140 timer og geofag X med 84 timer.
 • Programfagene markedsføring og ledelse 1 og 2, hvert med 140 timer og samfunnsøkonomi 1 og 2, hvert med 140 timer, toppidrett 1 og 2. hvert med 140 timer pluss matematikk S1 med 140 timer.
 • Programfagene internasjonal engelsk og samfunnsfaglig engelsk, hvert med 140 timer, samfunnsøkonomi 1 og 2, hvert med 140 timer, pluss matematikk S1 og S2, hvert med 140 timer og aktivitetslære med 140 timer.

3.3.2.2 Programområde for formgivningsfag

Elevene skal ordinært ha totalt 2 943 timer over tre år. Det framgår av fag- og timefordelingen i tabell 7 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 7 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene for fellesfag og programfag.

I tabell 7 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1, 5, 9 og 14), egne kolonner for elever som

 • ikke har hatt formgivingsfag på Vg1, men er tatt inn til programområde for formgivingsfag på Vg2 og Vg3 (kolonne 2, 6, 10 og 15).
 • ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen (kolonne 11 og 16).
 • har samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk (kolonne 3, 7, 12 og 17).
 • har norsk tegnspråk og norsk for døve og sterkt tunghørte (kolonne 4, 8, 13 og 18).
Tabell 7 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde for formgivingsfag

Omfang i timer

Vg1

Vg2

Vg3

Totalt over 3 år

Kolonne nummer

1

 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

Ordinær

Uten formgiv. Vg1

Samisk

Døve/ tunghørte

Ordinær

Uten formgiv. Vg1

Samisk

Døve/ tunghørte

Ordinær

Uten formgiv. Vg1

Uten fr.språk gr. skole

Samisk

Døve/ tunghørte

Ordinær

Uten formgiv. Vg1

Uten fr.språk gr.skole

Samisk

Døve/ tunghørte

Religion og etikk

 

 

 

 

 

 

 

 

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

Norsk 1

113

113

 

 

112

112

 

 

168

168

168

 

 

393

393

393

 

 

Førstespråk samisk/norsk 1

 

 

103

 

 

 

103

 

 

 

 

103

 

 

 

 

309

 

Andrespråknorsk/samisk/finsk 1

 

 

103

 

 

 

103

 

 

 

 

103

 

 

 

 

309

 

Norsk for døve /
sterkt tunghørte 1

 

 

 

113

 

 

 

112

 

 

 

 

168

 

 

 

 

393

Norsk tegnspråk 1

 

 

 

75

 

 

 

75

 

 

 

 

75

 

 

 

 

225

Matematikk 1

140

140

140

140

84

84

84

84

 

 

 

 

 

224

224

224

224

224

Naturfag

140

140

140

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

140

140

140

140

Engelsk 1

140

140

140

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

140

140

140

140

Fremmedspråk 1

113

113

 

 

112

112

 

 

 

 

140

 

 

225

225

365

 

 

Samfunnsfag

 

84

 

 

84

 

84

84

 

 

 

 

 

84

84

84

84

84

Geografi

 

56

 

 

56

 

56

56

 

 

 

 

 

56

56

56

56

56

Historie

 

 

 

 

56

56

56

56

113

113

113

113

113

169

169

169

169

169

Kroppsøving

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

168

168

168

168

168

Sum fellesfag

702

842

682

664

560

420

542

523

421

421

561

459

496

1683

1823

1683

1683

1683

Programfag fra eget programområde

140

 

140

140

280 

420

280

280

420

420

420

420

420

840

840

840

840

840

Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram

140

 

140

140

140

140

140

140

140

 140

 

 

140

140

420

280

280

420

420

Totalt omfang

982

842

962

944

980

980

962

943

981

981

981

1019

1056

2943

2803

2943

2943

2943

1 Se den nærmere beskrivelsen av disse fagene og fordypning i punkt 3.3.1 og 3.3.2.1.

Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i programområde for formgivingsfag skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 7 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 1 683 timer over tre år. I det ordinære løpet innen dette programområdet er samfunnsfag og geografi lagt til Vg2.

Programfag

Elevene i programområde for formgivingsfag skal i løpet av tre år ha 1 260 timer  programfag.

 • Felles programfag fra eget programområde
  840 av de 1 260 timene skal nyttes til felles programfag fra eget programområde. De felles programfagene går fram av tabell 8.
 • Valgfrie programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
  420 av de 1 260 timene ovenfor skal nyttes til å velge programfag enten fra eget programområde (jf. tabell 8) eller fra andre programområder innen de tre studieforberedende utdanningsprogrammene. Elevene skal ha tre programfag á 140 timer.
Tilpassede ordninger

Uten fremmedspråk i grunnskolen
Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til å ha fremmedspråk på Vg1 og Vg2 også ha 140 timer på Vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på Vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 823 timer fellesfag, 840 timer felles programfag og 280 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 943 timer over tre år. Se tabell 7 (kolonne 16).

Uten formgivningsfag på Vg1

For elever som har hatt 842 og ikke 982 timer på Vg1 i utdanningsprogram for

studiespesialisering, er kravet til totalt timetall over tre år 2 803. (tabell 7, kolonne 15). Disse elevene har hatt samfunnsfag og geografi på Vg1, og skal derfor i stedet ha 140 timer ekstra felles programfag på Vg2 (tabell 7, kolonne 6). Til sammen skal disse elevene ha 1 683 timer fellesfag, 840 timer felles programfag og 280 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, se tabell 7 (kolonne 15).

Programfag som inngår i programområde for formgivingsfag

Tabell 8 viser hvilke programfag som inngår i programområde for formgivingsfag. Hvert fagområde består av flere programfag.

Tabell 8 Programfag i programområde for formgivingsfag

Fagområde

Programfag

Timer

Felles programfag i formgivingsfag 

Design og arkitektur

 

Design og arkitektur 1

140

 

Design og arkitektur 2

(bygger på design og arkitektur 1)

140

 

Design og arkitektur 3

(bygger på design og arkitektur 2)

140

Visuelle kunstfag

 

Visuelle kunstfag 1

140

 

Visuelle kunstfag 2

(bygger på visuelle kunstfag 1)

140

 

Visuelle kunstfag 3

(bygger på visuelle kunstfag 2)

140

Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for formgivingsfag

 

Samisk visuell kultur

140

 

Scenografi og kostyme

140

 

Trykk og foto

140

 

Visuell kultur og samfunn

140

3.3.3 Utdanningsprogram for idrettsfag

Elevene skal totalt ha 2 943 timer over tre år. Det fremgår av fag- og timefordelingen i tabell 9 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 9 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene som fellesfag og programfag.

I tabell 9 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1, 4, 7 og 11), egne kolonner for elever som

 • ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen (kolonne 8 og 12).
 • har samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk (kolonne 2, 5, 9 og 13).
 • har norsk tegnspråk og norsk for døve og sterkt tunghørte (kolonne 3, 6, 10 og 14).
Tabell 9 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for idrettsfag

Omfang i timer

Vg1

Vg2

Vg3

Totalt over 3 år

Kolonne nummer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Ordinær

Samisk

Døve/ tunghørte

Ordinær

Samisk

Døve/ tunghørte

Ordinær

Uten fr.språk

gr.skole

Samisk

Døve/ tunghørte

Ordinær

Uten fr.språk

gr.skole

Samisk

Døve/ tunghørte

Religion og etikk

 

 

 

 

 

 

84

84

84

84

84

84

84

84

Norsk 1

113

 

 

112

 

 

168

168

 

 

393

393

 

 

Førstespråk samisk/norsk 1

 

103

 

 

103

 

 

 

103

 

 

 

309

 

Andrespråk norsk/samisk/finsk 1

 

103

 

 

103

 

 

 

103

 

 

 

309

 

Norsk for døve og sterkt tunghørte 1

 

 

113

 

 

112

 

 

 

168

 

 

 

393

Norsk tegnspråk 1

 

 

75

 

 

75

 

 

 

75

 

 

 

225

Matematikk 1

140

140

140

84

84

84

 

 

 

 

224

224

224

224

Naturfag

140

140

140

 

 

 

 

 

 

 

140

140

140

140

Engelsk 1

140

140

140

 

 

 

 

 

 

 

140

140

140

140

Fremmedspråk 1

113

 

 

112

 

 

 

140

 

 

225

365

 

 

Samfunnsfag

 

 

 

84

84

84

 

 

 

 

84

84

84

84

Geografi

 

 

 

56

56

56

 

 

 

 

56

56

56

56

Historie

 

 

 

56

56

56

113

113

113

113

169

169

169

169

Sum fellesfag

646

626

608

504

486

467

365

505

403

440

1515

1655

1515

1515

Felles programfag fra eget utdanningsprogram1

 196

 196

196 

336

336

336

476

476

476

476

1008

1008

1008

1008

Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram1

 140

 140

140 

140

140

140

140

 

140

140

420

280

420

420

Totalt omfang

982

962

944

980

962

943

981

981

1019

1056

2943

2943

2943

2943

1Se den nærmere beskrivelsen av disse fagene under punkt 3.3.1 og 3.3.3.

Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i utdanningsprogram for idrettsfag skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 9 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 1 515 timer over tre år.

Programfag

Elevene i utdanningsprogram for idrettsfag skal ordinært i løpet av tre år ha 1 428 timer programfag.

 • Felles programfag fra eget utdanningsprogram
  1 008 av de 1 428 timene skal nyttes til felles programfag fra eget utdanningsprogram. De felles programfagene går fram av tabell 10.
 • Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
  420 av de 1 428 timene skal nyttes til programfag enten fra eget utdanningsprogram (jf. tabell 10) eller fra programområdene innen de to andre studieforberedende utdanningsprogrammene. Elevene skal ha tre programfag á 140 timer.
Matematikk som fellesfag og programfag

Det vises til punkt 3.3.1.4.

Tilpasset ordning

Uten fremmedspråk i grunnskolen - Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til fremmedspråk på Vg1 og Vg2 også ha 140 timer på Vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på Vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 655 timer fellesfag, 1 008 timer felles programfag og 280 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 943 timer over tre år. Se tabell 9 (kolonne 12).

Programfag som inngår i utdanningsprogram for idrettsfag

Tabell 10 viser hvilke programfag som inngår i utdanningsprogram for idrettsfag. De fleste fagområdene består av to eller flere programfag.

Tabell 10 Programfag i utdannignsprogram for idrettsfag

Fagområde

Programfag

Timer

Felles programfag i idrettsfag

Aktivitetslære

 

Aktivitetslære 1

140

 

Aktivitetslære 2

(bygger på aktivitetslære 1)

140

 

Aktivitetslære 3

(bygger på aktivitetslære 2)

140

Idrett og samfunn

 

Idrett og samfunn Vg2

56

 

Idrett og samfunn Vg3

84

Treningsledelse

 

Treningsledelse 1

56

 

Treningsledelse 2 + 3

(bygger på treningsledelse 1)

112

Treningslære

 

Treningslære 1-Vg1

56

 

Treningslære 1-Vg2

84

 

Treningslære 2

(bygger på treningslære 1)

140

Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for idrettsfag

Breddeidrett

 

 

 

Breddeidrett 1

140

 

Breddeidrett 2

(bygger på breddeidrett 1)

140

 

Breddeidrett 3

(bygger på breddeidrett 2)

140

Friluftsliv

 

 

 

Friluftsliv 1

140

 

Friluftsliv 2

(bygger på friluftsliv 1)

140

Lederutvikling

 

 

 

Lederutvikling 1

140

 

Lederutvikling 2

(bygger på lederutvikling 1)

140

Toppidrett

 

 

 

Toppidrett 1

140

 

Toppidrett 2

(bygger på toppidrett 1)

140

 

 

 

Toppidrett 3

(bygger på toppidrett 2)

140

3.3.4 Utdanningsprogram for musikk, dans og drama

Utdanningsprogram for musikk, dans og drama har felles Vg1 og er inndelt i tre programområder på Vg2 og Vg3:

 • programområde for musikk
 • programområde for dans
 • programområde for drama

Elevene har etter fullført Vg1 rett til inntak til ett av programområdene på Vg2 uavhengig av hvilke programfag som er valgt innenfor de 196 timene til valg elevene har på Vg1. Kravet til timetall og sammensetning av fag over tre år er tilpasset dette.

Elevene skal totalt ha 2 943 timer over tre år. Det fremgår av fag- og timefordelingen i tabell 11 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 11 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene for fellesfag og programfag.

I tabell 11 er det, i tillegg til de kolonner som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1, 4, 7 og 11), egne kolonner for elever som

 • ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen (kolonne 8 og 12).
 • har samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk (kolonne 2, 5, 9 og 13).
 • har norsk tegnspråk og norsk for døve og sterkt tunghørte (kolonne 3, 6, 10 og 14).

Tabell 11 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for musikk, dans og drama

Omfang i timer

Vg1

Vg2

Vg3

Totalt over 3 år

Kolonne nummer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Ordinær

Samisk

Døve/ tunghørte

Ordinær

Samisk

Døve/ tunghørte

Ordinær

Uten fr.språk

gr.skole

Samisk

Døve/ tunghørte

Ordinær

Uten fr.språk

gr.skole

Samisk

Døve/ tunghørte

Religion og etikk

 

 

 

 

 

 

84

84

84

84

84

84

84

84

Norsk 1

113

 

 

112

 

 

168

168

 

 

393

393

 

 

Førstespråk samisk/norsk 1

 

103

 

 

103

 

 

 

103

 

 

 

309

 

Andrespråk norsk/samisk/finsk 1

 

103

 

 

103

 

 

 

103

 

 

 

309

 

Norsk for døve og sterkt tunghørte 1

 

 

113

 

 

112

 

 

 

168

 

 

 

393

Norsk tegnspråk 1

 

 

75

 

 

75

 

 

 

75

 

 

 

225

Matematikk 1

140

140

140

84

84

84

 

 

 

 

224

224

224

224

Naturfag

140

140

140

 

 

 

 

 

 

 

140

140

140

140

Engelsk 1

140

140

140

 

 

 

 

 

 

 

140

140

140

140

Fremmedspråk 1

113

 

 

112

 

 

 

140

 

 

225

365

 

 

Samfunnsfag

 

 

 

84

84

84

 

 

 

 

84

84

84

84

Geografi

 

 

 

56

56

56

 

 

 

 

56

56

56

56

Historie

 

 

 

56

56

56

113

113

113

113

169

169

169

169

Sum fellesfag

646

626

608

504

486

467

365

505

403

440

1515

1655

1515

1515

Felles programfag fra eget programområde1

140

140

140

336

336

336

476

476

476

476

952

952

952

952

Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram1

 196

 196

 196

140

140

140

140

 

140

140

476

336

476

476

Totalt omfang

982

962

944

980

962

943

981

981

1019

1056

2943

2943

2943

2943

1 Se den nærmere beskrivelsen av disse fagene under punkt 3.3.1 og 3.3.4.

Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i programområdene for musikk, dans og drama skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 11 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 1 515 timer over tre år.

Programfag

Elevene i programområdene for musikk, dans og drama skal ordinært i løpet av tre år ha opplæring i 1 428 timer programfag.

 • Felles programfag fra eget programområde
  952 av 1 428 timene skal nyttes til felles programfag fra eget programområde. De felles programfagene for programområde for musikk går fram av tabell 12. De felles programfagene for programområde for dans går fram av tabell 13. De felles programfagene for programområde for drama går fram av tabell 14.
 • Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
  476 av de 1 428 timene skal nyttes til programfag fra eget programområde eller fra andre programområder innen de tre studieforberedende utdanningsprogrammene, dvs. utdanningsprogrammene for studiespesialisering, idrettsfag og musikk, dans og drama. Elevene må ta tre programfag á 140 timer og et programfag på minst 56 timer.
 • Uten fremmedspråk i grunnskolen
  Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til å ha fremmedspråk på Vg1 og Vg2 også ha 140 timer på Vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på Vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 655 timer fellesfag, 952 timer felles programfag og 336 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 943 timer over tre år. Se tabell 11 (kolonne 12).
Tilpasset ordning
 • Uten fremmedspråk i grunnskolen
  Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til å ha fremmedspråk på Vg1 og Vg2 også ha 140 timer på Vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på Vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 655 timer fellesfag, 952 timer felles programfag og 336 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 943 timer over tre år. Se tabell 11 (kolonne 12).

Programfag som inngår i utdanningsprogram for musikk, dans og drama

 • Tabell 12 viser hvilke programfag som inngår i programområde for musikk. Hvert fagområde består av ett eller to programfag.
 • Tabell 13 viser hvilke programfag som inngår i programområde for dans. Hvert fagområde består av ett, to eller flere programfag.
 • Tabell 14 viser hvilke programfag som inngår i programområde for drama. Hvert fagområde består av ett eller to programfag.
Tabell 12 Programfag i programområde for musikk

Fagområde

Programfag

Timer

Felles programfag i musikk 

Ergonomi og bevegelse

 

Ergonomi og bevegelse 1

56

 

Ergonomi og bevegelse 2

(bygger på ergonomi og bevegelse 1)

56

Instruksjon og ledelse

 

Instruksjon og ledelse

140

Instrument, kor, samspill

 

Instrument, kor, samspill 1

140

 

Instrument, kor, samspill 2

(bygger på Instrument, kor, samspill 1)

140

Musikk, dans og drama

 

Musikk, dans og drama

(felles programfag på Vg1)

140

Musikk i perspektiv

 

Musikk i perspektiv 1

140

 

Musikk i perspektiv 2

(bygger på musikk i perspektiv 1)

140

Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for musikk

 

Bevegelse

56

 

Lytting

56

 

Musikk

140

 

Musikk fordypning 1

140

 

Musikk fordypning 2

(bygger på musikk fordypning 1)

140

 

Samisk musikk og scene

140

 

Tabell 13 - Dans

Tabell 13 Programfag i programområde for dans

Fagområde

Programfag

Timer

Felles programfag i dans 

Dans i perspektiv

 

Dans i perspektiv 1

140

 

Dans i perspektiv 2

(bygger på dans i perspektiv 1)

140

Grunntrening i dans

 

Grunntrening i dans 1

56

 

Grunntrening i dans 2

(bygger på grunntrening i dans 1)

56

Musikk, dans og drama

 

Musikk, dans og drama

(felles programfag på Vg1)

140

Scenisk dans

 

Scenisk dans 1

140

 

Scenisk dans 2

(bygger på scenisk dans 1)

140

 

Scenisk dans 3

(bygger på scenisk dans 2)

140

Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for dans

 

Bevegelse

56

 

Danseteknikker

140

 

Scenisk dans fordypning 1

140

 

Scenisk dans fordypning 2

(bygger på scenisk dans fordypning 1)

140

Tabell 14 - drama 
Tabell 14 Programfag i programområde for drama

Fagområde

Programfag

Timer

Felles programfag i drama 

Drama og samfunn

 

Drama og samfunn

140

Musikk, dans og drama

 

Musikk, dans og drama

(felles programfag på Vg1)

140

Teater og bevegelse

 

Teater og bevegelse 1

56

 

Teater og bevegelse 2

(bygger på teater og bevegelse 1)

56

Teater i perspektiv

 

Teater i perspektiv 1

140

 

Teater i perspektiv 2

(bygger på teater i perspektiv 1)

140

Teaterproduksjon

 

Teaterproduksjon 1

140

 

Teaterproduksjon 2

(bygger på teaterproduksjon 1)

140

Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for drama

 

Bevegelse

56

 

Samisk musikk og scene

140

 

Teaterensemble

140

 

Teaterproduksjon fordypning 1

140

 

Teaterproduksjon fordypning 2

(bygger på teaterproduksjon fordypning 1)

140

3.4 Yrkesfaglige utdanningsprogram

Yrkesfaglig videregående opplæring består normalt av to år i skole og to år i bedrift, hvorav ett år verdiskaping (hovedmodellen). Noen utdanningsløp blir avsluttet med Vg3 i skole. Det finnes noen yrkesfaglige utdanningsløp som avviker fra dette, se punktene 3.3.5 og 3.4. For øvrig henvises til vedlegg 2.

Tabell 15 Fag- og timefordeling på Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram

Omfang i timer

Vg1

Vg2

Totalt over to år

Kolonne nummer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Ordinær

Med stud.spes Vg1

Samisk

Døve/ tunghørte

Ordinær

Med stud.spes Vg1

Samisk

Døve/ tunghørte

Ordinær

Med stud.spes Vg1

Samisk

Døve/ tunghørte

Norsk 1

56

113

 

 

56

 

 

 

112

113

 

 

Førstespråk samisk/norsk 1

 

 

45

 

 

 

45

 

 

 

90

 

Andrespråk norsk/samisk/finsk 1

 

 

45

 

 

 

45

 

 

 

90

 

Norsk for døve og sterkt tunghørte 1

 

 

 

56

 

 

 

56

 

 

 

112

Norsk tegnspråk 1

 

 

 

56

 

 

 

56

 

 

 

112

Matematikk 1

84

140

84

84

 

 

 

 

84

140

84

84

Naturfag

56

140

56

56

 

 

 

 

56

140

56

56

Engelsk 1

84

140

84

84

56

 

56

56

140

140

140

140

Fremmedspråk 1

 

113

 

 

 

 

 

 

 

113

 

 

Samfunnsfag

 

84

 

 

84

 

84

84

 84

84

 84

 84

Geografi

 

56

 

 

 

 

 

 

 

56

 

 

Kroppsøving

56

56

56

56

56

56

56

56

112

112

112

112

Sum fellesfag

336

842

370

392

252

56

286

308

588

898

656

700

Felles programfag fra eget programområde

477

 

477

477

477

477

477

477

954

477

954

954

Prosjekt til fordyping 3

168

 

140

112

253

253

225

197

421

253

365

309

Programfag fra studieforberedende eller yrkesfaglig utdanningsprogram

 

 

 

 

 

1962

 

 

 

196

 

 

Totalt omfang

981

842

987

981

982

982

988

982

1963

1824

1975

1963

1 Se den nærmere beskrivelsen av disse fagene under punkt 3.4.1.
2 Timene kan disponeres til et programfag på 140 timer og de resterende 56 timene kan brukes i prosjekt til fordypning.
3 Elever som bruker prosjekt til fordypning til fellesfag eller programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, trenger bare 420 timer i prosjekt til fordypning dersom de tar tre fag hvert på 140 timer. Det betyr at det totale timetallet reduseres fra 1963 timer til 1962 timer for disse elevene.

 

3.4.1 Felles bestemmelser

Hovedbestemmelsene knyttet til innhold og omfang i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene går fram av kapittel 3 i opplæringsloven og kapittel 1 i forskrift til opplæringsloven. Her har vi beskrevet den nærmere inndelingen i fag og bestemmelser om krav til fellesfag og programfag. Vi gjør også greie for de egne bestemmelsene som gjelder for

 • elever som har rett til opplæring i samisk (§ 6-3 i opplæringsloven)
 • elever som har rett til opplæring i tegnspråk (§ 3-9 i opplæringsloven)

Fellesfag

Norsk

Opplæringen i norsk skal følge ordinær læreplan hvis ikke annet er bestemt. I forskrift til opplæringsloven er det fastsatt hvem som er unntatt fra opplæring i norsk sidemål, og hvem som er fritatt fra vurdering i norsk sidemål.

Elever med samisk som første- eller andrespråk

For elever som har rett til opplæring i samisk i henhold til opplæringsloven § 6-3, er det utarbeidet egne læreplaner i samisk som første- og andrespråk. Læreplanen i samisk som andrespråk har to alternativer; samisk 2 og samisk 3.

 • Opplæring i samisk som førstespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter læreplanen i norsk for elever med samisk som førstespråk. Elever som ønsker det, kan imidlertid få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk, men da med rett til fritak fra opplæring og vurdering i norsk sidemål.
 • Opplæring i samisk som andrespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter ordinær læreplan i norsk, men med rett til fritak fra opplæring og vurdering i norsk sidemål.
Elever med finsk som andrespråk

Det er utarbeidet en egen læreplan i finsk som andrespråk. Opplæring i finsk som andrespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter ordinær læreplan i norsk, men med rett til fritak fra opplæring og vurdering i norsk sidemål.

Norsk tegnspråk og norsk for døve og sterkt tunghørte

For elever som har rett til opplæring i norsk tegnspråk i henhold til opplæringsloven § 3-9, er det utarbeidet egne læreplaner i norsk tegnspråk og norsk for døve og sterkt tunghørte. Normalt skal opplæringen etter læreplanen i norsk tegnspråk kombineres med opplæring etter læreplanen i norsk for døve og sterkt tunghørte, men elever som ønsker det, kan få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk, men med fritak fra opplæring og vurdering i norsk sidemål.

Engelsk

Opplæringen skal følge læreplanen i fellesfaget engelsk om ikke annet er bestemt. For elever som har rett til opplæring i/på norsk tegnspråk, er det utarbeidet en egen læreplan i engelsk.

Opplæringsloven § 3-9.

Matematikk

Opplæringen skal følge læreplanen i fellesfaget matematikk. Denne læreplanen har to alternativ: matematikk P (praktisk rettet) og matematikk T (teoretisk rettet).

Naturfag, samfunnsfag og kroppsøving

Opplæringen i disse fellesfagene skal følge de fastsatte læreplanene.

3.4.2 Vg1 og Vg2 i skole

Elevene skal ordinært ha totalt 1 963 timer i løpet av Vg1 og Vg2. Det går fram av fag- og timefordelingen i tabell 15 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen i fellesfag og programfag på hvert årstrinn blir gitt slik det er fastsatt i tabell 15 og i den enkelte læreplanen. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er bestemt i læreplanene i fellesfag og felles programfag.

I tabell 15 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1, 5 og 9), egne kolonner for elever som

 • har samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk (kolonne 3, 7, og 11)
 • har norsk tegnspråk og norsk for døve og sterkt tunghørte (kolonne 4, 8 og 12)
 • i samsvar med tilbudsstrukturen fastsatt i vedlegg 2 kan tas inn til Vg2 på grunnlag av Vg1 i utdanningsprogrammet for studiespesialisering (kolonne 2, 6, og 10).

Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene skal på hvert av årstrinnene Vg1 og Vg2 ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 15 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 588 timer.

Felles programfag fra eget programområde

Elevene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene skal i løpet av to år ha 954 timer felles programfag fra eget programområde. Felles programfag på Vg1 og Vg2 i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene går fram av tabellene 16 og 17a–17i.

Prosjekt til fordyping

Elevene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene skal i løpet av Vg1 og Vg2 ordinært ha 421 timer innenfor prosjekt til fordyping. Timene i prosjekt til fordyping skal brukes

 • enten til opplæring i kompetansemål fra Vg3 innenfor eget utdanningsprogram, eller til opplæring i kompetansemål fra andre utdanningsprogram fra læreplaner for opplæring i bedrift der dette er faglig relevant. Det skal utarbeides lokale læreplaner for dette.
 • eller til fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, til fellesfag i fremmedspråk eller til programfag fra studieforberedende utdanningsprogram. I disse tilfellene gjelder kompetansemål, timetall og vurderingsordninger for disse fagene slik dette er fastsatt i den enkelte læreplanen.

Detaljerte bestemmelser er gitt av Utdanningsdirektoratet i forskrift om prosjekt til fordypning.

Tilpassede ordninger
Med samisk, finsk eller norsk tegnspråk på Vg1 og Vg2

Elever med samisk som første- eller andrespråk, finsk som andrespråk eller norsk tegnspråk har egne timetall i prosjekt til fordyping. Se tabell 15.

Kryssløp fra Vg1 i studieforberedende utdanningsprogram til Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram

Enkelte Vg2 har i samsvar med tilbudsstrukturen fastsatt i vedlegg 2 også inntak fra Vg1 i et studieforberedende utdanningsprogram (kryssløp)

 • elever som har hatt 842 timer på Vg1 i utdanningsprogram for studiespesialisering, har fullført alle fellesfag som elever i yrkesfaglige utdanningsprogram har på Vg2, unntatt kroppsøving. Disse elevene skal ha 196 timer med andre fag i stedet for disse fellesfagene på Vg2, slik at timetallet totalt på Vg2 blir minst 982 timer. Fagene kan være felles programfag fra yrkesfaglige utdanningsprogram eller programfag fra de studieforberedende utdanningsprogrammene. Totalt skal omfanget over to år være minst 1 824 timer.
 • elever som har hatt 982 timer på Vg1 i ett av de studieforberedende utdanningsprogrammene, følger samme ordning. Disse elevene tar samfunnsfag på Vg2 og kravet til valg av programfag og/eller prosjekt til fordypning på Vg2 blir derfor 112 timer. Fag- og timefordeling på Vg1 for disse elevene følger den som gjelder for det aktuelle studieforberedende utdanningsprogrammet. Totalt skal omfanget over to år for disse elevene være minst 1 963 timer.

Felles programfag på Vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram

Tabell 16 Felles programfag på Vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram

Utdanningsprogram

Programfag

Timer

Bygg- og anleggsteknikk

 

Produksjon

337

 

Tegning og bransjelære

140

Design og håndverk

 

Kvalitet og dokumentasjon

140

 

Produksjon

337

Elektrofag

 

Automatiseringssystemer

140

 

Data- og elektronikksystemer

197

 

Elenergisystemer

140

Helse- og oppvekstfag

 

Helsefremmende arbeid

197

 

Kommunikasjon og samhandling

140

 

Yrkesutøvelse

140

Medier og kommunikasjon

 

Mediedesign og medieuttrykk

159

 

Mediekommunikasjon

159

 

Medieproduksjon

159

Naturbruk

 

Naturbasert aktivitet

140

 

Naturbasert produksjon

337

Restaurant- og matfag

 

Bransje, fag og miljø

150

 

Kosthold og livsstil

150

 

Råstoff og produksjon

177

Service og samferdsel

 

Drift og oppfølging

168

 

Kommunikasjon og service

140

 

Planlegging

169

Teknikk og industriell produksjon

 

Dokumentasjon og kvalitet

140

 

Produksjon

197

 

Tekniske tjenester

140

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram

Tabellene 17a–17i viser felles programfag på Vg2 i hvert av programområdene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk

Programområde

Programfag

Timer

Anleggsteknikk

 

Bransjelære

140

 

Produksjon

337

Byggteknikk

 

 

Bransjelære

140

 

Produksjon

337

Klima-, energi- og miljøteknikk

 

 

Bransjelære

140

 

Produksjon

337

Overflateteknikk

 

 

Bransjelære

140

 

Produksjon

337

Treteknikk

 

 

Bransjelære

140

 

Produksjon

337

 

Tabell 17b Felles programfag på Vg2 design og håndverk

Programområde

Programfag

Timer

Aktivitør

 

Administrasjonsfag

140

 

Aktiviseringsfag

337

Blomsterdekoratør

 

Produksjon

337

 

Produktutvikling

140

Børsemaker

 

Produksjon

277

 

Produktutvikling

200

Båtbyggerfag

 

Produksjon

337

 

Produktdesign

140

Design og duodji/duodje/duedtie

 

Design og næring

140

 

Duodji/duodje/duedtie

267

 

Kulturforståelse

70

Design og gullsmedhåndverk

 

Design og produktutvikling

140

 

Gullsmedhåndverk

337

Design og tekstil

 

Design og produktutvikling

140

 

Produksjon og materialer

337

Design og trearbeid
  Produksjon 337
  Produktdesign 140
Frisør
  Frisyredesign 140
  Produksjon 337
Interiør og utstillingsdesign
  Produksjon  
  Produktdesign  
Pianostemming og pianoteknikk
  Pianostemming 215
  Pianoteknikk 262
Smed
  Design og produktutvikling 140
  Smedhåndverk 337
Ur- og instrumentmaker
  Produksjon og vedlikehold 337
  Produktutvikling 140

 

Tabell 17c Felles programfag på Vg2 Elektrofag

Programområde

Programfag

Timer

Automatisering

 

Automatiseringssystemer

337

 

Elenergisystemer

140

Data og elektronikk

 

Data- og elektronikksystemer

281

 

Elektronisk infrastruktur

196

Elenergi

 

Automatiseringssystemer

140

 

Data- og elektronikksystemer

140

 

Elenergisystemer

197

Flyfag

 

Luftfartøylære

337

 

Teknisk vedlikehold 1

140

Kulde- og varmepumpeteknikk

 

Elenergi- og automatiseringssystemer

140

 

Kulde- og varmepumpesystemer

337

 

Tabell 17d Felles programfag på Vg2 Helse- og oppvekstfag

Programområde

Programfag

Timer

Ambulansefag

 

Ambulansemedisin

197

 

Ambulanseoperative emner

112

 

Grunnleggende helsefag

168

Barne- og ungdomsarbeiderfag

 

Helsefremmende arbeid

140

 

Kommunikasjon og samhandling

140

 

Yrkesutøvelse

197

Fotterapi og ortopediteknikk

 

Helsefremmende arbeid

197

 

Kommunikasjon og samhandling

140

 

Yrkesutøvelse

140

Helsearbeiderfag

 

Helsefremmende arbeid

197

 

Kommunikasjon og samhandling

140

 

Yrkesutøvelse

140

Helseservicefag

 

Helsefremmende arbeid

197

 

Kommunikasjon og samhandling

140

 

Yrkesutøvelse

140

Hudpleie

 

Helsefremmende arbeid

140

 

Kommunikasjon og samhandling

140

 

Yrkesutøvelse

197

 

Tabell 17e Felles programfag på Vg2 Medier og kommunikasjon

Programområde

Programfag

Timer

Medier og kommunikasjon

 

Mediedesign og medieuttrykk

159

 

Mediekommunikasjon

159

 

Medieproduksjon

159

 

Tabell 17f Felles programfag på Vg2 Naturbruk

Programområde

Programfag

Timer

Akvakultur

 

Anlegg og teknikk

140

 

Drift og produksjon

197

 

Oppdrett og miljø

140

Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag

 

Drift og vedlikehold

224

 

Nyanlegg

253

Fiske og fangst

 

Drift av fartøy

337

 

Fangst og redskaper

140

Heste- og hovslagerfag

 

Aktiviteter med hest

141

 

Hest og hestehold

168

 

Stalldrift

168

Landbruk og gartnernæring

 

Forvaltning og drift

197

 

Produksjon og tjenesteyting

280

Reindrift

 

Reinen og dens naturmiljø

140

 

Reindriftsbasert produksjon

197

 

Økonomi og ressursforvaltning

140

Skogbruk

 

Drift og vedlikehold

252

 

Skogskjøtsel, utmark og bedrift

225

 

Tabell 17g Felles programfag på Vg2 Restaurant- og matfag

Programområde

Programfag

Timer

Kokk- og servitørfag

 

Kosthold, ernæring og helse

140

 

Råvarer og produksjon

197

 

Servering, bransje og miljø

140

Matfag

 

Bransje, fag og miljø

140

 

Råvarer, produksjon og kvalitet

197

 

Salg og marked

140

 

Tabell 17h Felles programfag på Vg2 Service og samferdsel

Programområde

Programfag

Timer

IKT-servicefag

 

 

 

Bruker- og driftsstøtte

168

 

Drift og vedlikehold

169

 

Virksomhetsstøtte

140

Reiseliv

 

Etablering og drift

140

 

Salg og markedsføring

140

 

Vertskapsrollen

197

Salg, service og sikkerhet

 

Markedsføring og salg

169

 

Sikkerhet

140

 

Økonomi og administrasjon

168

Transport og logistikk

 

Bransjeteknikk

140

 

Transport og logistikk

337

 

Tabell 17i Felles programfag på Vg2 Teknikk og industriell produksjon

Programområde

Programfag

Timer

Arbeidsmaskiner

 

Dokumentasjon og kvalitet

140

 

Feilsøking og reparasjon

337

Bilskade, lakk og karosseri

 

Dokumentasjon og kvalitet

140

 

Karosseri- og lakkteknikk

337

Brønnteknikk

 

HMS og kvalitet

140

 

Leting, boring, komplettering

197

 

Produksjon og brønnvedlikehold

140

Industriell møbelproduksjon

 

Dokumentasjon og kvalitet

140

 

Materiale og teknikker

140

 

Produktutvikling og produksjon

197

Industritekstil og design

 

Materialer og materialbruk

150

 

Produksjon og styring

177

 

Produksjonsforberedelse

150

Kjemiprosess

 

Dokumentasjon og kvalitet

140

 

Kjemisk teknologi

168

 

Produksjon og vedlikehold

169

Kjøretøy

 

Dokumentasjon og kvalitet

140

 

Verkstedarbeid

337

Laboratoriefag

 

Dokumentasjon og kvalitet

140

 

Laboratoriearbeid

337

Maritime fag
  Dokumentasjon og kvalitet 150
  Drift og operasjon 167
  Skipstekniske tjenester 160
Industriteknologi
  Dokumentasjon og kvalitet 140
  Produksjon 197
  Reparasjons og vedlikehold 140

3.4.3 Særløp – Vg1 i skole og 3 års læretid

Noen utdanningsløp innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene avviker fra hovedmodellen ved at det kun er ett års opplæring i skole. Lærekontrakt tegnes etter Vg1. Dette kalles særløp. Læreplanene for opplæring i bedrift har bare kompetansemål på Vg3-nivå. To års opplæring kombineres med ett års verdiskaping, og lærlingene har totalt 3 års læretid i bedrift. Særløp fremgår av tilbudsstrukturen i vedlegg 2.

Tabell 18 Fag- og timesfordelig totalt over to år for lærlinger som følger særløp i yrkesfaglige utdanningsprogram

Omfang i timer

Totalt over to år, særløp

Kolonne nummer

1

2

3

4

 

Ordinær

Med stud.spes Vg1

Samisk

Døve/ tunghørte

Norsk

112

113

 

 

Førstespråk samisk/norsk

 

 

90

 

Andrespråk norsk/samisk/finsk

 

 

90

 

Norsk for døve og sterkt tunghørte

 

 

 

112

Norsk tegnspråk

 

 

 

112

Matematikk

84

140

84

84

Naturfag

56

140

56

56

Engelsk

140

140

140

140

Fremmedspråk

 

113

 

 

Samfunnsfag

 84

84

 84

 84

Geografi

 

56

 

 

Kroppsøving

56

56

56

56

Sum fellesfag

532

842

600

644

Felles programfag fra eget programområde

477

 

477

477

Prosjekt til fordyping

168

 

140

112

Programfag fra studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram

 

196

 

 

Totalt omfang

1177

1038

1217

1233

Fellesfag

Lærlinger som følger særløp, skal ha opplæring i fellesfagene på Vg2-nivå som angitt i tabell 18. Lærlinger som følger særløp er fritatt for kroppsøving på Vg2, og avslutter faget etter Vg1.

Prosjekt til fordypning

Lærlinger som følger særløp, er fritatt for prosjekt til fordypning etter Vg1.

3.4.4 Vg3 i yrkesfaglige utdanningsprogram

Yrkesfaglig videregående opplæring omfatter normalt to års opplæring i skole  før opplæringen avsluttes som lærefag i bedrift med en kombinasjon av opplæring og verdiskapning (læretid). Noen yrkesfaglige utdanningsløp blir avsluttet med Vg3 i skole. Det finnes også yrkesfaglige utdanningsløp som har Vg3 i skole før de avsluttes med verdiskaping i bedrift, disse er vist i tabell 19b og 19f.

Tabell 19 Yrkesfaglige utdanningsprogram
- fag- og timefordeling på Vg3 i skole

Omfang i timer

Vg3

Kolonne nummer

1

2

3

 

Ordinær

Samisk

Døve/tunghørte

Kroppsøving

56

56

56

Felles programfag fra eget programområde

925

925

925

Totalt omfang

981

981

981

Yrkesfaglige utdanningsprogram – programfag på Vg3 i skole

I noen yrkesfaglige utdanningsprogram finnes det utdanningsløp som avsluttes med Vg3 i skole og fører til yrkeskompetanse uten fag-/svennebrev. Andre utdanningsløp har Vg3 i skole før opplæringen avsluttes i bedrift og fører til fag-/svennebrev. Det er utarbeidet programfag for Vg3 i skole, se tabell 19a–19f.

Tabell 19a Programfag på Vg3 i skole i utdanningsprogram for design og håndverk

Programområde

Programfag

Timer

Interiør

Felles programfag

 

Interiørarbeid

660

 

Presentasjon

265

Utstillingsdesign

Felles programfag

 

Utstillingsarbeid

660

 

Visuell kommunikasjon

265

Pianostemming og pianoteknikk

Felles programfag

 

Bransjekunnskap

65

 

Pianostemming

430

 

Pianoteknikk

430

 

Tabell 19b Programfag på Vg3 i skole i utdanningsprogram for elektrofag

Programområde

Programfag

Timer

Automatiseringsfaget (avsluttes med verdiskaping i bedrift etter Vg3 i skole)

Felles programfag

 

Automatiseringssystemer

645

 

Elenergisystemer

140

  Mekanisk arbeid 140

Dataelektronikerfaget (avsluttes med verdiskaping i bedrift etter Vg3 i skole)

Felles programfag

 

Apparater og utsyr

535

 

Systemer og infrastruktur

390

Romteknologi

Felles programfag

 

Elektronikk og kommunikasjonsteknologi

140

 

Fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer

140

 

Romfysikk

140

  Romteknologi og satelitteknikk 140
  Telemetri 140
Fellesfag
  Matematikk og naturfag som på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, se punkt 3.5.2 224

Avionikerfaget (avsluttes med læretid i bedrift etter Vg3 i skole)

Felles programfag
  Luftfartøysystemer 463
  Teknisk vedlikehold 2 462
Flytekniske fag (avsluttes med læretid i bedrift etter Vg3 i skole)
Felles programfag
  Luftfartøysystemer 478
  Teknisk vedlikehold 2 447

 

Tabell 19c Programfag på Vg3 i skole i utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag

Programområde

Programfag

Timer

Fotterapi

Felles programfag

 

Helsefremmende arbeid

250

 

Kommunikasjon og samhandling

250

 

Yrkesutøvelse

426

Apotekteknikk

Felles programfag

 

Helsefremmende arbeid

371

 

Kommunikasjon og samhandling

139

 

Yrkesutøvelse

417

Helsesekretær

Felles programfag

 

Helsefremmende arbeid

371

 

Kommunikasjon og samhandling

184

 

Yrkesutøvelse

371

Tannhelsesekretær

Felles programfag

 

Helsefremmende arbeid

250

 

Kommunikasjon og samhandling

250

 

Yrkesutøvelse

426

Hudpleier

Felles programfag

 

Helsefremmende arbeid

250

 

Kommunikasjon og samhandling

250

 

Yrkesutøvelse

426

 

Tabell 19d Programfag på Vg3 i skole i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Programområde

Programfag

Timer

Mediedesign

Felles programfag

 

Design

420

 

Prosjektstyring

365

 

Strategi og marked

140

 

Tabell 19e Programfag på Vg3 i skole i utdanningsprogram for naturbruk

Programområde

Programfag

Timer

Gartnernæring

Felles programfag

 

Gartnerbedriften

168

 

Omsetning

140

 

Plantebruk

197

 

Planteproduksjon

420

 

Landbruk og husdyrhold

Felles programfag

 

Gårdsdrift

168

 

Plante- og husdyrproduksjon

337

 

Utmark og kulturlandskap

140

Valgfrie programfag

 

Traktor og maskiner

140

 

Økologisk landbruk 1

140

 

Økologisk landbruk 2

140

 

Økonomi og driftsledelse

140

 

Tabell 19f Programfag på Vg3 i skole i utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon

Programområde

Programfag

Timer

Anleggsmaskinmekanikerfaget (avsluttes med verdiskaping i bedrift etter Vg3 i skole)

Felles programfag

 

Dokumentasjon og kvalitet

140

 

Feilsøking og diagnose

205

 

Reparasjon og vedlikehold

580

3.4.5 Lærlinger uten Vg2 eller Vg1 og Vg2 i skole

Fylkeskommunen kan i det enkelte tilfellet godkjenne lærekontrakt som fastsetter at hele opplæringen, eller en større del av opplæringen enn det som følger av læreplanen, skal skje i bedrift, jf. opplæringsloven § 3-3, 4. ledd. Dette innebærer at opplæring som ordinært blir gitt i skole på Vg1, Vg2 og for noen fag Vg3, i stedet blir gitt i bedrift.

Tabell 20 Fag- og timefordeling totalt over to år for lærlinger uten Vg2 eller Vg1 og Vg2 i skole i yrkesfaglige utdanningsprogram

Omfang i timer

Samlet timetall over to år for lærlinger

uten Vg2 eller Vg1 og Vg2 i skole

Kolonne nummer

1

2

3

 

Ordinær

Samisk

Døve/ tunghørte

Norsk 1

112

 

 

Førstespråk samisk/norsk 1

 

90

 

Andrespråk norsk/samisk/finsk 1

 

90

 

Norsk for døve og sterkt tunghørte 1

 

 

112

Norsk tegnspråk 1

 

 

112

Matematikk 1

84

84

84

Naturfag

56

56

56

Engelsk 1

140

140

140

Samfunnsfag

 84

 84

 84

Geografi

 

 

 

Kroppsøving (se testen nedenfor)

 

 

 

Sum fellesfag

476

544

644

Totalt omfang

476

544

644

1 Se den nærmere beskrivelsen av disse fagene under punkt 3.3.5 i teksten.

Fellesfag

Elever som tar Vg2 eller Vg1 og Vg2 i bedrift, skal likevel ha fellesfagene som framgår av tabell 20. Fylkeskommunen har ansvar for at den enkelte elev får opplæring i fellesfagene.

Opplæringsloven § 3-3 6 ledd.

Fritak fra kroppsøving

 • Lærlinger uten Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole er fritatt for kroppsøving.
 • Lærlinger uten Vg2 i skole avslutter faget med standpunktkarakter på Vg1.
 • Lærlinger uten Vg3 i skole i lærefag som har Vg3 i skole, avslutter faget med standpunktkarakter på Vg2.
Fritak fra prosjekt til fordypning
 • Lærlinger uten Vg1 og Vg2 i skole er fritatt for prosjekt til fordypning på Vg1 og Vg2.
 • Lærlinger uten Vg2 i skole er fritatt for prosjekt til fordypning på Vg2, og avslutter faget med standpunktkarakter på Vg1.

3.5 Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram

3.5.1 Studieforberedende Vg3 for naturbruk og for medier og kommunikasjon

Tabell 21

Tabell 21 Fag- og timefordeling på studieforberedende Vg3 innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene for naturbruk og for medier og kommunikasjon

Omfang i timer

Vg3

Totalt over 3 år

Kolonne nummer

1

2

3

4

5

6

 

Ordinær

Samisk

Døve/ tunghørte

Ordinær

Samisk

Døve/ tunghørte

Norsk 1

281

 

 

393

 

 

Førstespråk samisk/norsk 1

 

219

 

 

309

 

Andrespråk norsk/samisk/finsk 1

 

219

 

 

309

 

Norsk for døve og sterkt tunghørte 1

 

 

281

 

 

393

Norsk tegnspråk 1

 

 

113

 

 

225

Matematikk 1

140

140

140

224

224

224

Naturfag

84

84

84

140

140

140

Engelsk 1

 

 

 

140

140

140

Samfunnsfag

 

 

 

84

84

84

Historie

140

113

140

140

113

140

Kroppsøving

56

56

56

168

168

168

Sum fellesfag

701

831

814

1289

1487

1514

Felles programfag fra eget programområde

140

140

140

1094

1094

1094

Prosjekt til fordyping

 

 

27

421

365

336

Programfag fra eget programområde eller studieforberedende utdanningsprogram

140

 

 

140

 

 

Totalt omfang

981

971

981

2944

2946

2944


1 Se den nærmere beskrivelsen av disse fagene under punkt 3.3.5 i teksten.

Utdanningsprogram for naturbruk og utdanningsprogram for medier og kommunikasjon har egne studieforberedende Vg3 som bygger på Vg1 og Vg2 i respektive utdanningsprogram eller et fastsatt kryssløp, se tilbudsstrukturen i vedlegg 2.

Elevene på  studieforberedende Vg3 for naturbruk og for medier og kommunikasjon skal ordinært ha totalt 981 timer i løpet av dette året. Det går fram av fag- og timefordelingen i tabell 21 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen blir organisert i fellesfag og programfag slik det er fastsatt i tabell 21 og i den enkelte læreplanen. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som går fram av læreplanene i fellesfag og programfag.

I tabell 21 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1 og 4), egne kolonner for elever som

 • har samisk som første- eller andrespråk (kolonne 2 og 5).
 • har norsk tegnspråk og norsk for døve og sterkt tunghørte (kolonne 3 og 6).
Fellesfag

Elevene skal ha opplæring i de fellesfagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 21, dvs. ordinært totalt 701 timer.

 • For fagene norsk, samisk, finsk, norsk tegnspråk, matematikk, naturfag og kroppsøving, vises det til det som står om disse fagene under punkt 3.3.1.1.
 • I historie følger opplæringen læreplanen gjeldende for Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.
 • Etter samisk fag- og timefordeling skal opplæringen i historie følge egen samisk læreplan gjeldende for Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.
 • De særlige bestemmelsene for fellesfaget matematikk for elever som tar matematikk programfag, står under punkt 3.3.1.1.
Programfag

Elevene på de studieforberedende Vg3 i utdanningsprogram for naturbruk og for medier og kommunikasjon skal i løpet av opplæringen ordinært ha 280 timer programfag.

 • Programfag fra eget programområde
  140 av de 280 timene skal brukes til felles programfag fra eget programområde. Felles programfag på Vg3 naturbruk går fram av tabell 22. Felles programfag på Vg3 medier og kommunikasjon går fram av tabell 23.
 • Programfag fra eget programområde eller studieforberedende utdanningsprogram
  140 av de 280 timene skal brukes til programfag som finnes enten i eget programområde eller i noen av de andre programområdene innenfor de tre studieforberedende utdanningsprogram, dvs. utdanningsprogram for studiespesialisering, idrettsfag eller musikk, dans og drama. De egne programfagene utarbeidet for studieforberedende Vg3 naturbruk står i tabell 22. De egne programfagene utarbeidet for studieforberedende Vg3 medier og kommunikasjon står i tabell 23.
Tilpassede ordninger

Prosjekt til fordypning på Vg1 og/eller Vg2 brukt til fellesfag eller programfag - Elever som på Vg1 og/eller Vg2 har brukt av timer fra prosjekt til fordyping til fellesfag/programfag, må på Vg3 ta et tilsvarende timetall i programfag enten fra eget utdanningsprogram eller fra studieforberedende utdanningsprogram. Det totale timetallet på Vg3 skal ordinært være 981 timer, og det ordinære totale timeomfanget over tre år skal være 2 944 timer.

Med samisk, finsk og norsk tegnspråk på Vg3 - Elever som får opplæring etter læreplanene for samisk, finsk eller norsk tegnspråk, har ikke timer til valg av programfag på Vg3 påbygging. Se tabell 21.

Med norsk tegnspråk på Vg3 - Elever som får opplæring etter læreplanen i norsk tegnspråk, skal ha minst 27 timer til prosjekt til fordyping på Vg3. Se tabell 21. Andre elever skal ikke ha prosjekt til fordyping på Vg3.

3.5.2 Programfag som inngår i studieforberedende Vg3 i utdanningsprogram for naturbruk og for medier og kommunikasjon

Tabell 22 og 23 viser hvilke programfag som inngår i de to studieforberedende Vg3.

Tabell 22

Tabell 22 Programfag på studieforberedende Vg3 for naturbruk

 

Programfag

Timer

Felles programfag

 

Naturforvaltning

140

Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for Vg3 naturbruk

 

Bruk og vern

140

 

Feltarbeid i naturbruk

140

 

Næringsdrift i naturbruk

140

Tabell 23

Tabell 23 Programfag på studieforberedende Vg3 for medier og kommunikasjon

 

Programfag

Timer

Felles programfag

 

Medier og kommunikasjon

140

Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for Vg3 medier og kommunikasjon

 

Bilde

140

 

Lyd

140

 

Tekst

140

3.5.3 Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Tabell 24

Tabell 24 Fag- og timefordeling på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram

Omfang i timer

 

Vg3

 

Totalt over 3 år

 

Kolonne nummer

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

 

 

Ordinær

 

Med stud.spes Vg1

 

Samisk

 

Døve/ tunghørte

 

Ordinær

 

Med stud.spes Vg1

 

Samisk

 

Døve/ tunghørte

 

Norsk 1

 

281

 

280

 

 

 

 

 

393

 

393

 

 

 

 

 

Førstespråk samisk/norsk 1

 

 

 

 

 

219

 

 

 

 

 

 

 

309

 

 

 

Andrespråk norsk/samisk/finsk 1

 

 

 

 

 

219

 

 

 

 

 

 

 

309

 

 

 

Norsk for døve og sterkt tunghørte 1

 

 

 

 

 

 

 

281

 

 

 

 

 

 

 

393

 

Norsk tegnspråk 1

 

 

 

 

 

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

225

 

Matematikk 1

 

140

 

84

 

140

 

140

 

224

 

224

 

224

 

224

 

Naturfag

 

84

 

 

 

84

 

84

 

140

 

140

 

140

 

140

 

Engelsk 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

 

140

 

140

 

140

 

Fremmedspråk 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113

 

 

 

 

 

Samfunnsfag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

 

84

 

84

 

84

 

Geografi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

Historie

 

140

 

140

 

113

 

140

 

140

 

140

 

113

 

140

 

Kroppsøving

 

56

 

56

 

56

 

56

 

168

 

168

 

168

 

168

 

Sum fellesfag

 

701

 

560

 

831

 

814

 

1289

 

1458

 

1487

 

1514

 

Felles programfag fra eget programområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

954

 

477

 

954

 

954

 

Prosjekt til fordyping

 

 

 

 

 

 

 

27

 

421

 

253

 

365

 

336

 

Programfag fra utdanningsprogram for studiespes.

 

140

 

140

 

 

 

 

 

140

 

140

 

 

 

 

 

Programfag fra studief. eller yrkesf. utdanningsprogram

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

336

 

 

 

 

 

Totalt omfang

 

841

 

840

 

831

 

841

 

2804

 

2664

 

2806

 

2804

 

1 Se den nærmere beskrivelsen av disse fagene under punkt 3.3.1.

 

Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram kan etter Vg1 og Vg2 ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Dette gjelder elever på alle yrkesfaglige utdanningsprogram. Vg1 og Vg2 må være fra samme utdanningsprogram eller et fastsatt kryssløp, se tilbudsstrukturen i vedlegg 2.

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse skal totalt inneholde minst 841 timer. Det går fram av fag- og timefordelingen i tabell 24 hvordan disse timene skal fordeles på fag. Det er en forutsetning at opplæringen blir organisert i fellesfag og programfag slik det er fastsatt i tabell 24 og i den enkelte læreplanen. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som går fram av læreplanene i fellesfag og felles programfag.

I tabell 24 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1 og 5), egne kolonner for elever som

 • har samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk (kolonne 3 og 7).
 • har norsk tegnspråk og norsk for døve og sterkt tunghørte (kolonne 4 og 8).
 • som i samsvar med tilbudsstrukturen fastsatt i vedlegg 2 kan tas inn til Vg2 på grunnlag av Vg1 i utdanningsprogrammet for studiespesialisering (kolonne 2 og 6).
Fellesfag

Elevene skal ha opplæring i de fellesfagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 24, dvs. ordinært totalt 701 timer.

 • For fagene norsk, samisk, finsk, norsk tegnspråk, matematikk, naturfag og kroppsøving, vises det til det som står om disse fagene under punkt 3.3.1.1.
 • Faget historie har et omfang på 140 timer, jf. læreplanen i historie.
 • Etter samisk fag- og timefordeling har opplæringen i historie et omfang på 113 timer.
Matematikk som fellesfag og programfag

Det vises til punkt 3.3.1.4.

Elever på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse kan velge programfag i matematikk samtidig med fellesfaget i matematikk.

Programfag

Elevene på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse skal ordinært ha 140 timer programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering, se tabell 5, 6 og 8.

Tilpassede ordninger

Prosjekt til fordypning på Vg1 og/eller Vg2 brukt til fellesfag eller programfag - Elever som på Vg1 og/eller Vg2 har brukt av timene som er satt av til prosjekt til fordyping til fellesfag/programfag, må på Vg3 ta et tilsvarende antall timer i programfag fra de studieforberedende utdanningsprogrammene og/eller felles programfag i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Det totale timetallet på Vg3 skal ordinært være 841 timer, og det ordinære samlede timeomfanget over tre år skal være 2 804 timer.

Med samisk, finsk eller norsk tegnspråk på Vg3 - Elever som får opplæring etter læreplanene for samisk, finsk eller norsk tegnspråk, har ikke timer til programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, se tabell 24.

Med norsk tegnspråk på Vg3 - Elever som får opplæring etter læreplanen i norsk tegnspråk, skal ha minst 27 timer til prosjekt til fordyping på Vg3 påbygging. Se tabell 24 (kolonne 3). Andre elever skal ikke ha prosjekt til fordyping på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Med kryssløp fra Vg1 studieforberedende utdanningsprogram til Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram - Enkelte Vg2 har i samsvar med tilbudsstrukturen fastsatt i vedlegg 2 også inntak fra Vg1 i studieforberedende utdanningsprogram (kryssløp). Disse elevene har fullført fellesfaget naturfag og skal ha færre timer i fellesfaget matematikk. Disse elevene skal i stedet ha 140 timer til programfag fra studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram på Vg3, se tabell 24 (kolonne 2 og 6).

3.5.4 Rett til påbygging til generell studiekompetanse etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring

De som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring innen utgangen av det året de fyller 24 år, har etter søknad rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse (Vg4). Retten gjelder de som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014 eller senere. Fag- og timefordelingen er beskrevet i tabell 25. Praksiskandidater og de som ikke har bestått alle fellesfag, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-67 tredje ledd, er ikke omfattet av retten til Vg4 påbygging til generell studiekompetanse.

Tabell 25 Fag- og timefordeling Vg4 påbygging til generell studiekompetanse

Omfang timer

Vg4 påbygging

Totalt

Kolonne nummer

1

2

3

4

5

6

 

Ordinær

Samisk

Døve/ tunghørte

Ordinær

Samisk

Døve/ tunghørte

Norsk 1

281

 

 

393

 

 

Førstespråk samisk/norsk 1

 

219

 

 

309

 

Andrespråk norsk/samisk/finsk 1

 

219

 

 

309

 

Norsk for døve og sterkt tunghørte 1

 

 

281

 

 

393

Norsk tegnspråk 1

 

 

113

 

 

225

Matematikk 1

140

140

140

224

224

224

Naturfag

84

84

84

140

140

140

Engelsk 1

 

 

 

140

140

140

Samfunnsfag

 

 

 

84

84

84

Kroppsøving

 

 

 

112

112

112

Historie

140

113

140

140

113

140

Sum fellesfag

645

775

758

1233

1431

1458

Felles programfag fra eget programområde

 

 

 

954

954

954

Prosjekt til fordyping

 

 

 

394

365

309

Totalt omfang

645

775

758

2608

2750

2721

1 Se den nærmere beskrivelsen av disse fagene under punkt 3.3.1.

Vg4 påbygging til generell studiekompetanse skal totalt inneholde minst 645 timer. Det går fram av fag- og timefordelingen i tabell 25 hvordan disse timene skal fordeles på fag.

Tabell 25 har kolonner som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1 og 4), kolonner for elever som har samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk (kolonne 2 og 5) og kolonner for elever som har norsk tegnspråk og norsk for døve og sterkt tunghørte (kolonne 3 og 6).

Fellesfag

Elevene skal ha opplæring i de fellesfagene som framgår av fag- og timefordelingen i tabell 25, dvs. ordinært minst 645 timer.

Fagene norsk, samisk, finsk, norsk tegnspråk, matematikk og naturfag er nærmere beskrevet under punkt 3.3.1. Faget historie har et omfang på 140 timer, jf. læreplanen i historie. Etter samisk fag- og timefordeling har opplæringen i historie et omfang på 113 timer.

Vedlegg til vitnemålet

De som tar Vg4 påbygging til generell studiekompetanse har allerede et vitnemål. Dokumentasjon på gjennomført og bestått Vg4 påbygging føres på et kompetansebevis som vedlegg til vitnemålet.

3.5.5 Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse er det normale grunnlag for opptak til høyere utdanning for de med yrkeskompetanse med eller uten fag-/svennebrev. Følgende fag fra videregående opplæring inngår i kravene:

 • norsk, 393 timer
 • engelsk, 140 timer
 • matematikk, 224 timer
 • naturfag, 140 timer
 • samfunnsfag, 84 timer
 • historie, 140 timer

Normalt vil dette si at det i tillegg til ordinær opplæring på Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram kreves norsk med 280 timer, matematikk med 140 timer, naturfag med 84 timer og historie med 140 timer.

Søkere med relevant fagbrev eller svennebrev kan tas opp til spesielt tilrettelagt ingeniørutdanning uten at kravet til generell studiekompetanse er oppfylt.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!