Informasjon til skoleeier

Utbetaling av midler til skoleeiere er basert på informasjon i søknadssystemet pr. 1. september. Det er stipendmottakere med status «bekreftet deltakelse» eller «bekreftet fortsatt deltakelse» som danner grunnlaget for utbetalingen.

Udir utbetaler stipendmidlene til skoleeier i oktober/november.

Følgende retningslinjer gjelder for stipend til PPU- og YFL-studier:

  • Søkere som får stipend for å ta PPU, må ha startet studiet innen 15. oktober det året de får innvilget stipendet og må ha gjennomført studiet innen den 15. oktober to år senere. Det er en forutsetning at stipendmottakeren er i studier i hele eller deler av denne perioden.
  • Søkere som får stipend for å ta YFL, må ha startet studiet innen 15. oktober det året de får innvilget stipendet og må ha gjennomført studiet innen den 15. oktober tre år senere. Det er en forutsetning at stipendmottakeren er i studier i hele eller deler av denne perioden. 

Stipendet for PPU og YFL utbetales i to omganger.

  • Første utbetaling skjer ved oppstart av studiene.
  • Andre utbetaling skjer etter henholdsvis to år (PPU) og tre år (YFL), og under forutsetning av at studiet er fullført og bestått. 

Fristen for å registrere fullført og bestått for disse stipendtypene er 15. oktober, og det året siste halvdel av stipendmidlene skal utbetales.

Følgende retningslinjer gjelder for stipend til minoritetsspråklige lærere og stipend for ferdigstilling av lærerutdanning:

  • Søkere må ha startet studiet innen 15. oktober det året de får tildelt stipendet.

Stipend til minoritetsspråklige lærere og stipend for ferdigstilling av påbegynt lærerutdanning utbetales for ett studieår om gangen. Skoleeier utbetaler midler for høstsemesteret om høsten og midler for vårsemesteret etter at vårsemesteret er fullført.

Utbetalingene av det statlige tilskuddet til skoleeier forutsetter at stipendmottakeren følger studieprogresjonen slik den er oppgitt i søknadssystemet.

I tillegg til selve stipendbeløpet utbetaler Udir midler til å dekke arbeidsgiveravgiften.

Frafall etter at midlene fra Udir er utbetalt

Dersom stipendmottaker faller fra studiet før siste del av stipendmidlene er utbetalt fra Udir kan skoleeier velge å omdisponere midlene eller å tilbakebetale midlene til Udir.