Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (TNF1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Teknologi og forskningslære 2

Den unge forskeren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for et forskningsprosjekt i en bedrift eller institusjon, og beskrive problemstillinger, organisering, måleutstyr, resultater og finansiering
 • planlegge og gjennomføre naturvitenskapelige undersøkelser basert på egne ideer, og presentere arbeidet i en vitenskapelig form
 • drøfte resultater fra egne undersøkelser i forhold til relevant kunnskap på området, og vurdere hvordan kontroll av variabler og reproduserbarhet er ivaretatt

Naturvitenskapelige arbeidsmetoder

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare hva som menes med modell, teori og hypotese, og gjøre rede for hvordan de brukes og utvikles i forskning
 • drøfte ved å bruke eksempler hvordan empiriske data kan styrke eller forkaste en hypotese
 • gjøre rede for hvordan forskning utvikles og kvalitetssikres gjennom samarbeid, kritisk vurdering og argumentasjon
 • gjøre rede for strukturen i en vitenskapelig publikasjon eller presentasjon

Forskning, teknologi og samfunn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive kjennetegn ved grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid og gjøre rede for hovedtrekk ved finansiering og styring
 • gjøre rede for betydningen av naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling for næringsliv og samfunn
 • drøfte økonomiske, miljømessige og etiske spørsmål i forbindelse med naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling
 • drøfte og gi eksempler på hvordan forskningsresultater og ny teknologi formidles og brukes av forskningsinstitusjoner, medier, bedrifter, interessegrupper og myndigheter

Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive hovedtrekk i den historiske utviklingen av vitenskapelige tenkemåter og drøfte teknologiens rolle i denne utviklingen
 • gjøre rede for hovedideene til noen sentrale vitenskapsteoretikere og vitenskapsfilosofer
 • vurdere hvordan argumentasjon i aktuelle naturvitenskapelige debatter bygger på empiriske resultater, teoretisk kunnskap og ideologisk ståsted

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!