Læreplan i trelastfaget Vg3 / opplæring i bedrift (TLF3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget arbeid
 • utføre arbeid etter spesifikasjoner
 • velge råvarer, skifte og stille inn maskiner og verktøy
 • produsere ulike typer trelastprodukter
 • organisere og kvalitetssikre tørkeprosessen fram til ferdig produkt
 • kvalitetssortere råstoffer og ferdigprodukter i ulike faser i produksjonsprosessen
 • vurdere behov for vedlikehold av skjærende verktøy
 • utføre forebyggende vedlikehold av maskiner og utstyr
 • bruke digitalt verktøy til programmering av prosesser og utarbeidelse av rapporter
 • lagre råvarer og ferdige produkter
 • håndtere avfall og kildesortere etter gjeldende regelverk
 • lagre, behandle, emballere og ekspedere ulike typer produkter
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper
 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for fagets historie og plass i samfunnet
 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang
 • drøfte betydningen av samhandling på arbeidsplassen
 • gjøre rede for utnyttelse av treet som råstoffkilde for ulike trelastprodukter
 • gjøre rede for trevirkets fysiske og mekaniske egenskaper og anvendelsesområder
 • beskrive energibehov og energiproduksjon på basis av avfallsprodukter

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!