Læreplan i trevare- og bygginnredningsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (TBY3-01)

Etter Vg3

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid
 • foreta risikovurdering og utføre arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • utføre mottakskontroll, håndtere og lagre råvarer og materialer med henblikk på kvalitet og økonomi
 • måle fuktighet for relevante trematerialer og vurdere egnethet med tanke på sluttproduktet
 • velge råvarer og materialer til ulike produkter og produksjonsoppgaver
 • vurdere kvaliteten på ulike råvarer og materialer
 • velge, stille inn og bruke verktøy, maskiner og tilhørende sikkerhetsutstyr
 • utføre enkelt vedlikehold av verktøy, maskiner og utstyr
 • utføre enkle programmeringer og lage komponenter ved bruk av digitalt styrte maskiner
 • håndtere og oppbevare kjemiske produkter i samsvar med gjeldende regelverk
 • sette sammen bedriftens produkter
 • forbehandle og overflatebehandle ulike produkter
 • emballere og klargjøre produkter for transport
 • kildesortere og håndtere avfall etter gjeldende regelverk
 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for fagets utvikling og plass i samfunnet
 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang
 • dokumentere arbeidet i henhold til tegninger og kravspesifikasjoner
 • gjøre rede for prosessen for produktutvikling
 • utføre arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og kvalitetsstyringssystem
 • bruke digitale verktøy til tegning og konstruksjon og overføre tegningene til digitalt styrte maskiner
 • gjøre rede for ulike typer impregneringsmetoder og overflatebehandlingsmetoder

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!