Læreplan i smedfaget Vg3 / opplæring i bedrift (SME3-01)

Grunnleggjande ferdigheiter

Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I smedfaget forstår ein grunnleggjande ferdigheiter slik:

Å kunne uttrykkje seg munnleg og skriftleg i smedfaget inneber å bruke fagspråk i kommunikasjon med kundar, kollegaer, leverandørar og andre samarbeidspartnarar om estetikk, design og produksjonsprosessar. Det inneber vidare å teikne og visualisere eige arbeid.

Å kunne lese i smedfaget inneber å forstå og bruke faglitteratur. Det inneber også å tolke og forstå tekniske teikningar. Vidare inneber det å analysere gamle smijernsprodukt.

Å kunne rekne i smedfaget inneber å rekne ut pris, vekt, volum, mengd, vinklar, storleikar, tidsbruk og vurdere styrkeforhold. Det inneber også å vurdere forhold mellom form, kvalitet og funksjon.

Å kunne bruke digitale verktøy i smedfaget inneber å innhente informasjon, eksperimentere med form og komposisjon, utvikle og framstille handverksprodukt og tenester. Det inneber også å delta i faglege nettverk og å dokumentere eige arbeid.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!