Læreplan i fordypning i samisk (SFS2-01)

Formål

Fordypning i samisk bygger på det samme faglige grunnlaget og det samme verdigrunnlaget som samiskfaget. Opplæringen skal legge til rette for faglig fordypning og bidra til identitetsutvikling, videreutvikling av språklig og kulturell kompetanse i samisk og motivere til kommunikasjon og samarbeid på tvers av språkgrenser innenfor Sápmi. Dette innebærer mestring av språk på ulike arenaer, innsikt i eget språk og forståelse for at språk blir brukt forskjellig i ulike sammenhenger. Gjennom forståelse for hvordan endringer i samfunnet påvirker samisk, skal fordypningsfaget stimulere til engasjement for språk og språkrøkt og bidra til større motivasjon og selvtillit til aktiv språkbruk.

En bred språklig og kulturell kompetanse kan bidra til å gjøre elevene bedre i stand til å møte andre innenfor og utenfor egen kultur med åpenhet, toleranse og respekt. Å kunne forstå andres budskap og å kunne formidle egne meninger er en vesentlig del av den enkeltes språkkompetanse. I det moderne samfunnet er det nødvendig å kunne forholde seg til ulike medier og sammensatte tekster av ulike elementer som skrift, lyd og bilde og samtidig se sammenhenger mellom språk og tradisjonskunnskap. Fordypning i samisk skal være en arena for muntlig og skriftlig kommunikasjon gjennom bruk av ulike medier.

Fordypning i samisk skal videreutvikle elevenes muntlige og skriftlige ferdigheter, motivere til lesing og tekstproduksjon og til praktisk og kreativ bruk av språket i et flerspråklig samfunn. Arbeid med ulike tekster og ulike måter å kommunisere på, skal bidra til å videreutvikle kritisk tenkning, estetisk sans og evne til å orientere seg i en moderne medievirkelighet. Faget skal fremme innsikt i og kritisk vurdering av egen språkutvikling og gjøre elevene til bevisste deltakere i egen læringsprosess.

Side 1 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!