Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag (RMF1-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Råstoff og produksjon

Råstoff og produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for råvarer, mat og drikke som inngår i restaurant- og matfaga, næringsinnhald, eigenskapar og bruksområde
 • demonstrere rett behandling av råvarer, mat og drikke for å sikre så trygge produkt som mogleg
 • vurdere kvaliteten på råvarer og produkt, og bruke denne kunnskapen i praktisk arbeid
 • velje og vurdere råvarer og produksjonsmetodar ut frå etiske og berekraftige kriterium
 • følgje og justere reseptar og rekne ut mengder og kostnader
 • setje saman og lage til enkle produkt og måltid på ein kreativ og estetisk måte
 • oppbevare og emballere mat i samsvar med gjeldande krav
 • praktisere god produksjonshygiene, godt reinhald og personleg hygiene og gjere greie for kvifor dette er viktig for god produksjonsflyt
 • gjere greie for kva næringsmiddelhygienen har å seie for produksjon og omsetjing av trygg mat
 • bruke, reingjere og utføre dagleg vedlikehald av lokale, reiskapar og maskiner som blir nytta i opplæringa
 • klargjere lokale og omsetje og servere mat og drikke i samsvar med metodar som gjeld for restaurant- og matbransjane
 • utføre arbeidet i samsvar med kvalitetsstyringssystem som er etablerte på området

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!