Læreplan i rørleggjarfaget Vg3 / opplæring i bedrift (RLF3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Sanitæranlegg

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planleggje og gjennomføre oppbygging av utvendige og innvendige vass- og avløpsleidningar til bustader
 • teikne enkelt sanitæranlegg for ein bustad og utføre forenkla dimensjonering av vatn og avløpsleidningar
 • utføre tettleiks- og trykkprøving på utvendige og innvendige vass- og avløpsleidningar
 • rekne ut fall på avløp
 • montere sanitærutstyr
 • modernisere og reparere eldre sanitæranlegg
 • skøyte rørmateriell med ulike metodar
 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipp

Vassborne energianlegg

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • teikne og dimensjonere og velje materiale for enkle energianlegg
 • montere, isolere og setje i gang enkle vassborne energianlegg etter monteringsrettleiingar
 • bruke digitale verktøy til varmeutrekningar
 • utføre ulike sveisemetodar
 • bøye rør av ulike metall etter ulike metodar
 • gjere greie for ulike energikjelder for varmeopptak og forklare verkemåten til varmepumpeanlegg
 • velje materiale til varmepumper
 • montere enkle varmepumpeanlegg

Sprinklaranlegg

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare oppbygginga av vassborne sprinklaranlegg i bustader
 • velje rør og delar til sprinklaranlegg i bustader
 • montere enkle sprinklaranlegg med vatn som sløkkjemiddel

Energigassanlegg

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for eigenskapane til ulike energigassar
 • gjere greie for verkemåten, oppbygginga og komponentane i energigassanlegg
 • planleggje, dimensjonere og velje materiale til mindre energigassanlegg
 • montere enkle energigassanlegg i bustader

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planleggje, gjennomføre, dokumentere og vurdere eige arbeid
 • velje og bruke riktig materiell og verktøy til arbeidet
 • gjere greie for historia til faget og kva plass det har i samfunnet
 • utføre profesjonell kundebehandling
 • utføre fagarbeid i tråd med yrkesetiske retningslinjer
 • bruke stoffkartotek
 • gjere greie for korleis farlege stoff blir oppbevarte, behandla og destruerte
 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipp
 • utføre arbeide i tråd med gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik
 • drøfte kor viktig det er ned samhandling på arbeidsplassen

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!