Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – videregående opplæring (NOR9-03)

Kompetansemål etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 – yrkesfaglige utdanningsprogram

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forstå vanlige idiomer og ha et tilstrekkelig stort ordforråd til å kunne forstå hovedinnholdet i undervisningen og diskusjonene i klasserommet
 • lytte til og vise åpenhet overfor andres argumentasjon og bruke saklige argumenter i diskusjoner
 • lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i lærestoff
 • uttrykke seg med forståelig uttale og språkføring i ulike kommunikasjonssituasjoner
 • vise noe mottakerbevissthet ved å tilpasse innhold og språk til ulike situasjoner
 • samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening
 • bruke norskfaglige kunnskaper og begreper i samtaler om tekst og språk
 • bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram og egen erfaringsbakgrunn i samtaler og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv
 • kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksmåter og bruke ulike digitale verktøy i presentasjoner
 • prøve ut ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner
 • vurdere egne muntlige ferdigheter og arbeide målbevisst og aktivt for å forbedre dem

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lese et representativt utvalg egnede samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk, og reflektere over innhold, form og formål
 • bruke egne ord for å referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en egnet tekst
 • finne hovedsyn og forklare noen trekk ved argumentasjonen i egnede sakprosatekster
 • skrive korte kreative, informative og reflekterende tekster etter mønster fra ulike eksempeltekster
 • skrive enkle argumenterende tekster med begrunnede synspunkter
 • skrive med funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving
 • variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving
 • skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram etter mønster fra ulike eksempeltekster
 • bruke ulike estetiske uttrykksformer i sammensatte tekster
 • uttrykke seg med et funksjonelt ordforråd og til en viss grad mestre sentrale regler innenfor ortografi, formverk og setningsbygning
 • planlegge, utforme og revidere egne tekster ut fra faglige kriterier
 • integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig
 • velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale informasjonskanaler
 • følge grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett
 • bruke datateknologien til å arkivere og systematisere tekster

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beherske sentrale grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd opp
 • identifisere noen grammatiske særtrekk ved norsk språk og noen viktige likheter og forskjeller mellom norsk og eget morsmål
 • beskrive ut fra egne erfaringer hvordan språk og sjangere brukes av representanter for ulike yrkesgrupper og i ulike sosiale sammenhenger
 • gi eksempler på flerspråklighet og drøfte noen viktige fordeler og utfordringer i flerspråklige samfunn
 • drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et utvalg samtidstekster
 • gjøre rede for de språklige virkemidlene kontraster, gjentakelser og sammenligninger, symboler og andre språklige bilder, og bruke dem i egne tekster i ulike sjangere
 • tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i egnede sammensatte tekster, og vurdere tekstene ut fra egne erfaringer og referanserammer
 • bruke forskjellige former for digitale og papirbaserte ordbøker

Side 6 Av 10

Ressurser for læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge

Eksamensoppgaver m.m.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!