Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (NOR7-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter nivå 3

Lytte og tale

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres
 • ta ordet, bruke faglige ord og begreper og delta aktivt i ulike opplæringssituasjoner
 • presentere et fagstoff muntlig med og uten hjelpemidler
 • oppsummere og beskrive innholdet i filmer, teaterstykker, radio- og tv-programmer og beskrive egne reaksjoner på disse
 • fortelle om interesser, hendelser og erfaringer knyttet til egen hverdag tilpasset situasjon, formål og mottakere
 • bruke kommunikasjonsstrategier både i forberedte og uforberedte situasjoner for å forstå eller gjøre seg forstått
 • gjennomføre planlagte presentasjoner gjennom rollespill, drama, opplesning og intervju

Lese og skrive

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke varierte og hensiktsmessige lesestrategier i arbeid med ulike teksttyper
 • hente informasjon fra fagtekster og bruke dette til å løse oppgaver
 • skrive sammendrag av tekster om aktuelle emner i aviser, blader og på Internett
 • lese skjønnlitterære tekster i ulike sjangere og presentere egne opplevelser og leseerfaringer
 • gi eksempler på hva som gjør en tekst lett eller vanskelig å forstå
 • lese og snakke om enkle tekster på sidemålet
 • bruke et variert ordforråd for å uttrykke følelser og meninger i egen skriving
 • gjenkjenne de språklige virkemidlene gjentakelse, sammenlikning og metaforer
 • strukturere tekst etter tidsrekkefølge og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt
 • produsere sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper
 • bruke tekster hentet fra Internett og følge regler om opphavsrett og kildebruk
 • bruke regler for ortografi, tegnsetting og setningsstruktur i egen skriving
 • finne litteratur og stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på bibliotek og Internett
 • bruke ordbøker, oppslagsverk og digitale hjelpemidler
 • beskrive og tolke grafiske presentasjoner av tall og andre data

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • snakke om erfaringer med hvor, hvordan og når eleven bruker ulike språk
 • samtale om bruk av ironi og humor i språket
 • reflektere over egen erfaring med ulike lese- og læringsstrategier
 • snakke om talemålsvariasjon, stemmebruk og kroppsspråk i ulike språk
 • identifisere likheter og forskjeller mellom norsk og eget morsmål
 • reflektere over egen flerspråklighet og dens betydning for egen læring av fag og språk

Språk og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • presentere egne tolkninger av personer og handlinger i relevant skjønnlitteratur
 • presentere viktige tema i noen sentrale norske samtidstekster
 • samtale om særlige kjennetegn ved noen norske dialekter
 • forklare opphavet til noen vanlige norske ord og uttrykk
 • forklare hvordan språk og sjangere brukes forskjellig i ulike sosiale sammenhenger
 • sammenlikne ironi og humor i ulike språk
 • samtale om hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper
 • samtale om hvordan norsk språk endrer seg over tid

Side 7 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!