Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (NOR7-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Hovedområder

Grunnleggende norsk for språklige minoriteter er en aldersuavhengig og nivåbasert læreplan. Kompetansemålene er beskrevet for tre nivåer. Planen i grunnleggende norsk er utarbeidet i tråd med føringene i det europeiske rammeverket for språklæring (Common European Framework of Reference for Languages), som beskriver og definerer seks ulike språknivåer fra begynnernivå (A1) til avansert nivå (C2) og hvilke ferdigheter og språkkunnskaper som knyttes til hvert av nivåene.

Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter er strukturert i fire hovedområder. Det er formulert kompetansemål innenfor hvert av hovedområdene. Bortsett fra hovedområdet Språk og kultur er de øvrige hovedområdene, Lytte og tale, Lese og skrive og Språklæring, for en stor del utarbeidet med utgangspunkt i de fire første nivåene i det europeiske rammeverket (A1, A2, B1 og B2).

Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Elever som følger denne planen, kan være på ulike nivåer innenfor de fire hovedområdene, og de kan bruke ulik tid på nivåene. Siden læreplanen er en overgangsplan, må måloppnåelse ses i sammenheng med kompetansemålene i den ordinære læreplanen i norsk for det aktuelle årstrinnet.

Faget er et fellesfag for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Opplæringen skal derfor gjøres mest mulig relevant for elevene ved å tilpasses de ulike utdanningsprogrammene.

Oversikt over hovedområdene:

Hovedområder

Lytte og tale

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Lese og skrive

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Språklæring

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Språk og kultur

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Lytte og tale

Hovedområdet lytte og tale dreier seg om å forstå norsk tale, utvide ordforråd og begreper og gjøre seg forstått på norsk. Det innebærer å lytte og gjenkjenne språklige størrelser som lyder, ord, uttrykk og begreper, og å kunne bruke disse i egen tale. Videre omfatter hovedområdet utvikling av kommunikative ferdigheter gjennom muntlig språkbruk i forskjellige situasjoner og i arbeid med ulike temaer.

Lese og skrive

Hovedområdetlese og skrive dreier seg om skriftlig kommunikasjon og om utvikling av lese- og skrivekompetanse. Utvikling og utvidelse av ordforråd og begreper i ulike fag og temaer inngår i hovedområdet. Det omfatter videre lesing og skriving av tekster i ulike sjangere og bruk av varierte lese- og skrivestrategier. I hovedområdet inngår også bruk av skriftspråket for å innhente informasjon og for å utvikle og strukturere ideer og tanker.

Språklæring

Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk. Det omfatter også språk som system og språket i bruk. Et sammenlignende perspektiv på eget morsmål og norsk inngår i hovedområdet. Videre dreier det seg om kommunikasjons- og språklæringsstrategier og utvikling av språkkompetanse.

Språk og kultur

Hovedområdet språk og kultur dreier seg om språkets kulturelle betydning. Ulike måter å bruke språket på og språklig variasjon i Norge inngår i hovedområdet. I hovedområdet inngår også norsk språk- og tekstkultur i et historisk, flerkulturelt og internasjonalt perspektiv.

Side 2 Av 8

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!