Læreplan i norsk (NOR1-03)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Gjelder fra: 2009-08-01T00:00:00 +2

Gjelder til: 2010-07-31T00:00:00 +2

Purpose

Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling.

Gjennom aktiv bruk av det norske språket i arbeid med egne tekster og i møte med andres innlemmes barn og unge i kultur og samfunnsliv. Norskfaget åpner en arena der de får anledning til å finne sine egne stemmer, ytre seg, bli hørt og få svar. Slik representerer faget en demokratisk offentlighet som ruster til deltakelse i samfunnsliv og arbeidsliv. Mer enn noen gang krever samfunnet mennesker som mestrer språk og et stort mangfold av tekster. Norskfaget skal legge til rette for utvikling av den enkelte elevs språk- og tekstkompetanse ut fra elevens evner og forutsetninger. Lese- og skrivekompetanse er både et mål i seg selv og et nødvendig grunnlag for læring og forståelse i alle fag på alle trinn.

Et hovedmål for opplæringen i norsk gjennom hele grunnopplæringen er språklig selvtillit og trygghet i egen kultur som grunnlag for utvikling av identitet, respekt for andre kulturer, aktiv samfunnsdeltakelse og livslang læring. Norskfaget etablerer seg i spenningsfeltet mellom det historiske og det samtidige, det nasjonale og det globale. Å se norsk språk og kultur i et historisk og nasjonalt perspektiv kan gi elevene innsikt i og forståelse for det samfunnet de er en del av. Internasjonale perspektiver i norskfaget kan bidra til å utvikle kulturforståelse, toleranse og respekt for mennesker fra andre kulturer. Dagens situasjon er preget av kulturutveksling og kommunikasjon på tvers av tidligere grenser språklig, kulturelt, sosialt og geografisk. I denne sammenheng byr norsk kulturarv på et forråd av tekster som kan få ny og uventet betydning nettopp når kommunikasjonen får nye former og perspektivene utvides. Kulturarven er slik sett en levende tradisjon som forandres og skapes på nytt, og norskfaget skal oppmuntre elevene til å bli aktive bidragsytere i denne prosessen.

I Norge er både bokmål, nynorsk og samisk offisielle skriftspråk, og det tales mange ulike dialekter og sosiolekter, men også andre språk enn norsk. Norsk språk og kultur utvikles i en situasjon preget av kulturelt mangfold og internasjonalisering, i samspill med nordiske nabospråk og minoritetsspråk i Norge og med impulser fra engelsk. I dette språklige og kulturelle mangfoldet utvikler barn og unge sin språkkompetanse. Med utgangspunkt i denne språksituasjonen skal det legges til rette for at barn og unge får et bevisst forhold til språklig mangfold og lærer å lese og skrive både bokmål og nynorsk.

Norskfaget forholder seg til et bredt spekter av tekster, både muntlige, skriftlige og sammensatte tekster, der skrift, lyd og bilder spiller sammen. Et norskfag for vår tid bygger på et utvidet tekstbegrep som inkluderer alle disse tekstformene. Faget skal hjelpe elevene til å orientere seg i mangfoldet av tekster og gi rom for opplevelse, læring, refleksjon og vurdering. I tillegg skal faget stimulere til utvikling av gode læringsstrategier og evne til kritisk tenkning og motivere til utvikling av lese- og skrivelyst og gode lese- og skrivevaner. Gjennom lesing og skriving kan barn tidlig utvikle tanker, utforske nye verdener og stå fram med egne meninger og vurderinger. Etter hvert vil de unge få orientere seg i og tolke skjønnlitteratur og sakprosa fra fortid og samtid og fordype seg i selvvalgte emner. Slik får de mulighet til å utvikle perspektiv på teksthistoriens lange linjer, brudd og konflikter.

Main subject areas

Muntlige tekster

Hovedområdet muntlige tekster dreier seg om muntlig kommunikasjon, det vil si å lytte og tale og utforskning av muntlig tekst. Sentralt er utvikling av ulike språklige roller og sjangere og forståelse for hvordan man tilpasser språk og form til mottaker og til formål med teksten. Å lytte og tale er en del av hverdagens omgangsformer og er sentralt for sosial og kulturell kompetanse og for estetisk utfoldelse og opplevelse.

Skriftlige tekster

Hovedområdet skriftlige tekster dreier seg om skriftlig kommunikasjon, det vil si å lese og skrive norsk. Lesing og skriving er parallelle prosesser i den enkeltes læringsforløp. Eleven utvikler skrivekompetanse gjennom å skrive og lese og lesekompetanse gjennom å lese og skrive. Dette skjer gjennom arbeid med ulike sjangere på bokmål og nynorsk med økende krav til forståelse for sammenhenger mellom tekstenes form og funksjon. Det arbeides med å stimulere til lese- og skrivelyst og –evne og til å utvikle elevenes lese- og skrivestrategier i en sammenhengende progresjon gjennom hele det 13-årige løpet. Det er også lagt vekt på elevens evne til å lese ulike tekster på ulike måter, både for å lære og for å oppleve, samt på elevens forståelse av sin egen utvikling som leser og skriver.

Sammensatte tekster

Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater. Hovedområdet omfatter både elevens egen tekstproduksjon og opplevelse, kritisk vurdering og analyse av sammensatte tekster. Å kunne lese en sammensatt tekst dreier seg om å finne mening i helheten av ulike uttrykksformer i teksten.

Språk og kultur

Hovedområdet språk og kultur dreier seg om norsk og nordisk språk- og tekstkultur, men med internasjonale perspektiver. Det er lagt vekt på at elever skal utvikle en selvstendig forståelse av norsk språk og litteratur og innsikt i hvordan språk og tekst har endret seg over tid og fortsatt er i endring. Elevene skal få kunnskap om språket som system og språket i bruk i en rekke eldre og nyere tekstformer. De får mulighet til å utforske og oppleve både gode norske forfattere og forfattere fra verdenslitteraturen. I tillegg forholder de seg til tradisjoner i norsk teksthistorie i et sammenlignende perspektiv mellom nåtid og fortid og i forhold til impulser utenfra.

Teaching hours

Timetall oppgitt i 60-minutters enheter:

BARNETRINNET

1.–4. årstrinn: 931 timer - gjelder elever som ikke har samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk

5.-7. årstrinn: 441 timer – gjelder elever som ikke har samisk som første- eller andrespråk

1.–4. årstrinn: 642 timer – gjelder for elever som har samisk eller finsk som andrespråk

5.-7. årstrinn: 312 timer - gjelder for elever som har samisk eller finsk som andrespråk

UNGDOMSTRINNET

8.–10. årstrinn: 398 timer – gjelder elever som ikke har samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk

8.–10. årstrinn:

Alternativ 1: 335 timer – gjelder for elever med samisk som andrespråk, men som ikke velger fremmedspråk/språklig fordypning

Alternativ 2: 278 timer – gjelder for elever med samisk som andrespråk som velger fremmedspråk/språklig fordypning

8.–10. årstrinn: 258 timer – gjelder for elever som har finsk som andrespråk

STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM

Vg1: 113 timer – gjelder elever som ikke har samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk

Vg1: 103 timer – gjelder for elever som har samisk eller finsk som andrespråk

Vg2: 112 timer – gjelder elever som ikke har samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk

Vg2: 103 timer – gjelder for elever som har samisk eller finsk som andrespråk

Vg3: 168 timer – gjelder elever som ikke har samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk

Vg3: 103 timer – gjelder for elever som har samisk eller finsk som andrespråk

YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

Vg1: 56 timer – gjelder elever som ikke har samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk

Vg1: 45 timer – gjelder for elever som har samisk eller finsk som andrespråk

Vg2: 56 timer – gjelder elever som ikke har samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk

Vg2: 45 timer – gjelder for elever som har samisk eller finsk som andrespråk

PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE FOR YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

Vg3: 281 timer – gjelder elever som ikke har samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk

Vg3: 219 timer – gjelder for elever som har samisk eller finsk som andrespråk

Basic skills

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og tale og kunne vurdere elementene i en sammensatt talesituasjon som er en forutsetning for kommunikasjon med andre både når det gjelder sosialt samvær, arbeidsliv og deltakelse i offentlig liv. Samtaler om tekster har en avgjørende betydning for elevenes læring og utvikling. Å tale og lytte er grunnleggende menneskelige aktiviteter som i norskfaget blir videreutviklet gjennom systematisk opplæring i ulike muntlige sjangere og aktiviteter.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i norsk er også et ansvarsområde i norskfaget, fra den første skriveopplæringen til den videre skriveopplæringen gjennom 13 år. Skriftligheten i samfunnet er økende, ikke minst gjennom utviklingen av digitale kommunikasjonsformer, og kravet til å mestre skriftlig framstilling i ulike sjangere har blitt større. Skriving er en måte å utvikle og strukturere ideer og tanker på, men det er også en kommunikasjonsform og en metode for å lære.

Å kunne lese i norsk er en grunnleggende ferdighet som norskfaget tar et særskilt ansvar for gjennom den første leseopplæringen og den videre leseopplæringen som foregår gjennom hele det 13-årige løpet. Lesing er både en ferdighet og en kulturell kompetanse. Å kunne lese omfatter både å kunne finne informasjon i ulike tekster, å lære fag og å oppleve og forstå resonnementer og framstillinger i et bredt spekter av tekstformer. Lesing er avhengig av kulturforståelse, og samtidig utvikler lesing kulturforståelse. Gjennom lesing får elevene del i tekstkulturen, og kan utvikle evnen til å tolke og forstå ulike tekster. Dermed får de erfaringer som gir mulighet for læring og opplevelse og for å forstå seg selv og kunne være deltaker i samfunnet.

Å kunne regne i norsk er en ferdighet som forutsetter et annet språk enn verbalspråket. Men disse språkene har et felles kunnskapsområde når det gjelder begrepsutvikling, logisk resonnement og problemløsning. Det gjelder også forståelse for form, system og komposisjon. Ved lesing av sammensatte tekster og sakprosa blir arbeidet med grafiske framstillinger, tabeller og statistikk viktig for forståelse.

Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig for å mestre nye tekstformer og uttrykk. Dette åpner for nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i produksjon, komponering og redigering av tekster. I denne sammenheng er det viktig å utvikle evne til kritisk vurdering og bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner.

Competence aims

Etter 2. årstrinn

Muntlige tekster

 • play, improvise and experiment with rhyme, rhythm, phonological sounds and meaning-bearing elements
 • express one's own feelings and opinions
 • talk fluently about events and experiences
 • talk about how the choice of words, the use of one's voice and intonation create different meaning in a text
 • listen and give response to others in conversations, during presentations and when reading out loud
 • talk about characters and plots in fairytales and stories

Skriftlige tekster

 • demonstrate an understanding of the relationship between speech sound and letter and between spoken language and written language
 • use the sounds of letters to create words
 • read upper and lower case printed letters
 • read simple texts with coherence and understanding
 • use simple strategies for reading comprehension
 • use own knowledge and experience to understand and comment on the content of texts they read
 • use letters and experiment with words, in both handwriting and when using a keyboard
 • use a word processor to create texts
 • find fiction and factual books for one's own reading in the library

Sammensatte tekster

 • work creatively by drawing and writing in connection with reading
 • talk about how words and pictures interact in picture books and other picture media
 • express one's own experiences of texts through words, drawings, pictures, music and movements

Språk og kultur

 • discuss content and form in old and new songs, nursery rhymes and poems
 • express how we understand some familiar proverbs and idioms and explain the origin of common words and expressions

Etter 4. årstrinn

Muntlige tekster

 • interact with others through play, dramatisation, conversation and discussions, and by practising the rules of group conversations
 • tell stories, explain, give and receive messages
 • explain how a person may offend others through language usage
 • express one's own thoughts and perceptions relating to children's literature, drama, films, computer games and TV shows
 • present texts to fellow pupils

Skriftlige tekster

 • read literature for children and factual prose for children fluently, with coherence and understanding
 • draw conclusions based on an understanding of the relationship between the parts and the entirety of texts
 • use reading strategies and textual knowledge in a result-oriented manner for learning
 • recognise and use linguistic techniques such as repetition, contrast and simple metaphors and images
 • assess and compare one's own texts and those of others
 • write with a flowing and functional handwriting
 • write stories, poems, letters and factual prose
 • lay out text with a heading, an introduction and a conclusion
 • master a vocabulary that is adequate to express knowledge, experience, perceptions, emotions and personal opinions
 • undertake information searches, create, store and retrieve texts using digital tools
 • find source material for one's own tasks in the library or on the internet

Sammensatte tekster

 • find information in a composite text by combining words and illustrations
 • create stories by combining words, sounds and pictures
 • talk about how words and pictures work together in a given text

Språk og kultur

 • talk about a selection of songs, nursery rhymes, poems, stories and fairytales from the past and the present, in both the first-choice and second-choice Norwegian languages, in translation from the Sami language and from other cultures
 • express thoughts on language, characters and plots in texts from daily life and from fiction from various times and cultures
 • describe similarities and differences between a selection of spoken varieties of the Norwegian language
 • understand some spoken Danish and Swedish
 • describe language and the use of language, parts of speech and their functions
 • vary syntax

Etter 7. årstrinn

Muntlige tekster

 • perform in various language roles through role play and drama, reading aloud, interviews and presentations
 • listen to others, express and give rationales for one's own points of view and show respect for the ideas of others
 • discuss and elaborate on how language can express and create attitudes in relation to individuals and groups
 • discuss, elaborate on and asses fiction based on personal experiences and with understanding of language and content
 • give a reasoned opinion on other people’s oral presentations
 • present subject–matter orally with awareness of recipients, with or without aids

Skriftlige tekster

 • read a diverse range of texts from different genres and varied complexity in the first-choice and second-choice Norwegian languages: Norwegian and translated texts, fiction and non-fiction
 • formulate interpretations of the texts that were read
 • expression one's own experience of and give grounds for own opinions about the texts that were read
 • use a number of reading strategies to read various types of text at varied speeds
 • give accounts of and summarise the main elements of a text, in one's own words
 • present personal responses from fiction and factual books orally and in writing
 • recognise and pronounce the letters of the Sami alphabet
 • write cohesively with personal and functional handwriting
 • use personal reading experiences when writing fiction and factual prose
 • experiment with different language styles when writing in the first-choice and second-choice Norwegian languages, dialects and group language
 • structure text chronologically and according to themes and make text cohesive between sentences and paragraphs
 • master orthography, punctuation, a varied vocabulary and the use of varied sentence syntax
 • assess strong and weak sides of one's texts and those of others
 • use encyclopaedias and dictionaries
 • use digital writing tools in writing processes and in production of interactive texts
 • use a library and digital information channels in a focused manner
 • explain copyright rules relating to the use of texts taken from the internet

Sammensatte tekster

 • understand, interpret and compare information from a number of forms of expression in a composite text
 • create composite texts with images, illustrations etc. and varied fonts into a larger whole, manually and using digital tools
 • use songs, music and images in performances and presentations
 • use aesthetic techniques in one's own text productions
 • evaluate texts, TV shows, advertising, music, drama and films and give grounds for personal media habits
 • process digital texts and discuss the effects

Språk og kultur

 • present own interpretations of characters, plots and themes in a varied selection of children's and youth literature in Bokmål and Nynorsk and in translation from Sami
 • find linguistic characteristics in one's community and compare with other dialects
 • explain some similarities and differences between spoken and written language, relating to both the first-choice and second-choice Norwegian languages
 • explain how texts are made, using terms from grammar and text analysis
 • read and reproduce the content of simple literary texts in Danish and Swedish

Etter 10. årstrinn

Muntlige tekster

 • express personal opinions in discussions and assess what is unbiased argumentation
 • discuss and elaborate on how language can have discriminatory and injurious effects
 • participate in exploratory conversations on literature, drama and film
 • understand and reproduce information from Swedish and Danish everyday language
 • lead meetings and discussions, and take minutes from these
 • assess one's own and other people’s oral presentations
 • give simple lectures, presentations and readings with interpretations, and participate in role play and dramatisation, adapted to different recipients

Skriftlige tekster

 • read and write texts from different genres within fiction and non-fiction in the first-choice and second-choice Norwegian languages: articles, input in discussions, formal letters, short stories, narratives, poetry, drama and causerie
 • use varied and flexible reading strategies when reading fiction and non-fiction
 • learn to find one's way through large amounts of text to find relevant information
 • read critically and evaluate the credibility of texts
 • recognise the different manners of argumentation in texts
 • give grounds for personal choices of literature and reading material based on knowledge of reading strategies
 • read and reproduce the content of a selection of texts in Swedish and Danish
 • present personal response and perceptions in writing based on interpretation and reflection
 • recognise literary techniques such as humour, irony, contrasts and comparisons, symbols and metaphors and use these in one's own texts
 • express oneself precisely and with a varied vocabulary with nuances in various texts in the first-choice and second-choice Norwegian languages
 • show how texts in various genres can be constructed in various ways
 • assess one's own texts and personal writing development using knowledge of language and texts
 • use word processing tools for archiving one's own work and systematising it
 • use texts taken from libraries, the internet and mass media in a critical manner, discuss and elaborate on the texts and acknowledge the sources used

Sammensatte tekster

 • interpret and evaluate different forms of composite texts
 • use various media, sources and aesthetic expressions in personal texts relating to the Norwegian subject curriculum and interdisciplinary texts
 • assess aesthetic techniques in composite texts taken from information and entertainment media, advertising and art and reflect upon how we are influenced by sounds, language and images
 • elaborate on the fundamental principles of protecting personal privacy and copyright in connection with the publication and use of texts of others

Språk og kultur

 • present important themes and manners of expression from central contemporary texts and compare these with classic works from Norwegian literature: love and gender roles, hero and antihero, reality and fantasy, power and counter-power, falsehood and truth, departure and responsibility
 • elaborate on how social conditions, values and ways of thinking are presented in texts translated from Sami and other languages
 • present the result from an in-depth study in three chosen subjects: one literary work, one literary theme and one linguistic theme
 • elaborate on some characteristics of main groups of Norwegian dialects
 • explain the background for the two Norwegian written languages with equal status and elaborate on language debates and linguistic variation in Norway today
 • explain the rights relating to the Sami language and on the extent to which the Sami languages are used in Norway, Sweden, Finland and Russia
 • explain how meaning and expression are rendered and changed when simple stories, cartoons and pop lyrics are translated into Norwegian

Etter Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Muntlige tekster

 • master various oral roles in group discussions, lectures, dramatisations and presentations as actor and listener
 • use relevant and unbiased arguments in discussions and demonstrate an open attitude to the arguments of others
 • bruke kunnskap om språk og tekst i utforskende og vurderende samtaler om litteratur ut fra egen opplevelse
 • bruke fagkunnskap fra ulike fag til å drøfte spørsmål knyttet til skole, samfunn og arbeidsliv

Skriftlige tekster

 • tolke og reflektere over innhold, form og formål i et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk
 • give an account of a wide register of linguistic devices and explain their function
 • bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving, i skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk
 • explain the argumentation found in factual prose
 • mestre ulike skriverroller som finnes i skolens offentlighet og i samfunns- og arbeidsliv
 • skrive tekster i ulike kreative sjangere
 • use computer technology for filing texts and systematising them

Sammensatte tekster

 • combine oral, written, visual and auditory forms of expressions in presentations
 • tolke og vurdere samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål
 • describe aesthetic expressions in drama, film, music video, newspapers and advertising and discuss and elaborate on various functions of language and images
 • use digital tools for presentation and publication of one's own texts

Språk og kultur

 • assess narrative techniques and values in a representative selection of contemporary texts from Norse and Sami literature, myths and popular fiction from several countries
 • explain multilingualism and give examples of how linguistic and cultural interaction may contribute to linguistic changes and cultural awareness
 • gjøre rede for likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene og mellom norrønt og moderne norsk språk
 • explain grammatical characteristics of the Norwegian language compared to other languages
 • elaborate on the diversity of oral, written and composite genres and media in current Norwegian society, and the role they play in the general public
 • describe and evaluate how language and genres are used by representatives of different professions and in different social settings
 • collect, assess and apply subject material from digital sources in spoken and written work

Etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram

Muntlige tekster

 • assess and give feedback on oral presentations of others
 • assess one's oral development
 • bruke fagkunnskap fra egne programfag i foredrag og diskusjoner om skole, samfunn og arbeidsliv
 • present themes from the Norwegian subject curriculum and give a critical review of the material presented

Skriftlige tekster

 • read a selection of significant Norwegian texts from the middle ages up to 1870 in the original language and reflect upon the language and content
 • analyse texts in various genres in order to be able to relate to the issues raised by the texts and their values
 • describe and assess one's own reading and writing strategies
 • write essays, literary interpretations and other reasoning texts in the first-choice and second-choice Norwegian languages based on literary texts and Norwegian text and language history
 • elaborate on a selection of Nordic texts in translation and in the original language

Sammensatte tekster

 • analyse and assess various genres in texts taken from TV, films and the internet
 • use various media to interpret and present texts from various epochs
 • assess the use of aesthetic techniques in various media

Språk og kultur

 • elaborate on important lines of development and some major authors in Norwegian and European literature from the middle ages to the Romantic period and the relationship between this literature and other European cultural history
 • explain how various concepts of what was typically Norwegian were created in major texts from 1800 to 1870
 • explain how literature and other art expressions in and outside of Norway have mutually influenced each other in recent centuries
 • discuss and elaborate on fellowship and diversity, cultural encounters and cultural conflicts based on a broad selection of Norwegian and foreign contemporary texts in various genres
 • discuss and elaborate on aspects of Norwegian language policy and cultural development in a globalisation perspective
 • assess linguistic nuances in translations from other languages mastered by the pupil

Etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

Muntlige tekster

 • compose and present a delimited literary programme
 • analyse and assess the relationship between content, techniques and purpose in oral genres

Skriftlige tekster

 • read and interpret experimental and modernist texts and use these as the basis for one's own text production
 • give grounds for one's own reading choices and present problems for solutions related to the texts
 • master grammar and text connectors in the first-choice and second-choice Norwegian languages
 • write technical texts according to common norms for technical writing in the first-choice and second-choice Norwegian languages
 • write texts with a clear structure and a clear focus and argumentation based on facts
 • use knowledge about texts, genres and literary techniques when producing fiction in the first-choice and second-choice Norwegian languages
 • use terminology from rhetoric to analyse and assess texts from various genres
 • assess the argumentation in texts of others and support one's own claims through arguments based on fact
 • describe the development of one's own texts

Sammensatte tekster

 • compare and assess texts that are transferred from one medium to another
 • analyse and assess argumentation in and impact of texts in newspapers, on TV and the internet using terms from rhetoric

Språk og kultur

 • discuss and elaborate on the modern project as expressed in texts by important authors from the Age of Enlightenment via Realism to the present
 • elaborate on the modernist tradition in Norwegian and international literature from the final half of the 1800s until the present
 • talk about the development of the Sami language and culture in view of the Norwegian policy of Norwegianisation
 • elaborate on Norwegian language discussions and language policy from the 1830s to the present
 • describe and compare the language situation and language policy in the Nordic countries
 • elaborate on the relationship between spoken and written language and characteristics of a selection of Norwegian dialects
 • use the central database of the library and other sources, both traditional ones and electronic ones, in one's own work
 • complete the work on an independent task of in-depth studies and present this as an oral, written or composite text on a linguistic, literary or other topic from the Norwegian subject curriculum

Etter Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Muntlige tekster

 • provide concrete, insightful and relevant feedback on the oral presentations of others
 • assess one's own oral development
 • use specialised knowledge from one's own education programmes in presentations and discussions on school, society and working life
 • analyse and assess the relationship between content, techniques and purpose in oral genres
 • present topics from the Norwegian subject curriculum with the ability to critically review what is presented
 • compose and present a delimited literary programme

Skriftlige tekster

 • read a selection of significant Norwegian texts from the middle ages up to 1870 in the original language and reflect upon the language and content
 • read and interpret experimental and modernist texts and be able to use these as the basis for one's own text production
 • give grounds for his or her own reading choices and present problems for solutions related to the texts
 • elaborate on a selection of Nordic texts in translation and in the original language
 • describe and assess one's own reading and writing strategies
 • master grammar and text connectors in the first-choice and second-choice Norwegian languages
 • write essays, literary analyses and other reasoning texts in the first-choice and second-choice Norwegian languages based on literary texts and the history of Norwegian texts and language
 • write technical texts according to common norms for technical writing in the first-choice and second-choice Norwegian languages
 • write texts with a clear structure and a clear focus and argumentation based on facts
 • use knowledge of texts, genres and literary techniques when producing fiction in the first-choice and second-choice Norwegian languages
 • describe the development of one's own texts
 • assess the argumentation in texts of others and support one's own claims through arguments based on fact
 • use terminology from rhetoric to analyse and assess texts from various genres

Sammensatte tekster

 • analyse and assess argumentation in and impact of texts in newspapers, on TV and the internet using terms from rhetoric
 • assess the use of aesthetic techniques in various media
 • compare and assess texts that are transferred from one medium to another
 • use various media to interpret and present texts from various epochs

Språk og kultur

 • elaborate on important lines of development and some major authors in Norwegian and European literature from the middle ages to the Romantic period and the relationship between this literature and other European cultural history
 • explain how various concepts of what was typically Norwegian were created in major texts from 1800 to 1870
 • explain how literature and other art expressions in and outside of Norway have mutually influenced each other in recent centuries
 • discuss and elaborate on fellowship and diversity, cultural encounters and cultural conflicts based on a broad selection of Norwegian and foreign contemporary texts in various genres
 • discuss and elaborate on aspects of Norwegian language policy and cultural development in a globalisation perspective
 • assess linguistic nuances in translations from other languages mastered by the pupil
 • discuss and elaborate on the modern project as expressed in texts by important authors from the Age of Enlightenment via Realism to the present
 • elaborate on the modernist tradition in Norwegian and international literature from the final half of the 1800s until the present
 • talk about the development of the Sami language and culture in view of the Norwegian policy of Norwegianisation
 • elaborate on Norwegian language discussions and language policy from the 1830s to the present
 • describe and compare the language situation and language policy in the Nordic countries
 • elaborate on the relationship between spoken and written language and characteristics of a selection of Norwegian dialects
 • use the central database of the library and other sources, both traditional ones and electronic ones, in one's own work
 • complete the work on an independent task of in-depth studies and present this as an oral, written or composite text on a linguistic, literary or other topic from the Norwegian subject curriculum

Assessment

Bestemmelser for sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn

Elevene skal ha tre standpunktkarakterer, én i norsk hovedmål skriftlig, én i norsk sidemål skriftlig og én i norsk muntlig.

Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Elevene skal ha to standpunktkarakterer, én i norsk hovedmål skriftlig og én i norsk muntlig.

Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

Påbygging til generell studiekompetanse

Elevene skal ha tre standpunktkarakterer, én i norsk hovedmål skriftlig, én i norsk sidemål skriftlig og én i norsk muntlig.

Der faget går over flere år, skal det bare gis standpunktvurdering på det øverste nivået som eleven har i faget.

For elever som har samisk som første- eller andrespråk eller finsk som andrespråk, gjelder rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

Eksamen for elever

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn

Elevene kan trekkes ut til to dagers skriftlig eksamen som omfatter norsk hovedmål og norsk sidemål. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen i norsk. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Elevene kan også trekkes ut til muntlig eksamen i norsk. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen omfatter hele faget (112 timer).

Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

Påbygging til generell studiekompetanse

Elevene skal opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Elevene kan også trekkes ut til skriftlig eksamen i norsk sidemål. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. Elevene kan i tillegg trekkes ut til muntlig eksamen i norsk. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen omfatter hele faget (393 timer).

Eksamen for privatister

Årstrinn

Ordning

10. årstrinn

Se gjeldende ordning for grunnskole-opplæring for voksne.

Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Privatistene skal opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. I tillegg skal privatistene opp til muntlig eksamen i norsk. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen omfatter hele faget (112 timer).

Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

Påbygging til generell studiekompetanse

Privatistene skal opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål og i norsk sidemål. Skriftlig eksamen blir utarbeidet og sensurert sentralt. I tillegg skal privatistene opp til muntlig eksamen i norsk. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen omfatter hele faget (393 timer).

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskriften til opplæringsloven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!