Læreplan i naturfag samisk (NAT2-03)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 7. årstrinn

Forskerspiren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
 • samtale om hvorfor det i naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater
 • bruke digitale hjelpemidler ved eksperimentelt arbeid og feltarbeid
 • trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon
 • lese og forstå faremerking på hverdagsprodukter

Mennesket i naturen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge bruk av og utnytte naturressurser, samtale om arter som utnyttes, om innhøsting i forhold til månefaser og andre fenomener i naturen og sammenligne med tradisjoner i andre samiske samfunn
 • gjøre rede for hvordan kunnskaper om dyr og fuglers atferd nyttes i forbindelse med jakt, fiske, fangst og reindrift og diskutere problemstillinger i forbindelse med utnytting av viltressursene våre
 • fortelle om andre urfolks bruk av naturressurser

Mangfold i naturen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene
 • undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare funksjonene til de ulike plantedelene med tekst og illustrasjon
 • undersøke og diskutere noen faktorer som kan påvirke frøspiring og vekst hos planter
 • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk

Kropp og helse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive utviklingen av menneskekroppen fra befruktning til voksen
 • forklare hva som skjer under puberteten og samtale om ulik kjønnsidentitet og variasjon i seksuell orientering
 • beskrive i hovedtrekk hjerte- og lungesystemet og hvilken funksjon det har i kroppen
 • forklare hvordan kroppen selv beskytter seg mot sykdom, og hvordan man forebygger og behandler infeksjonssykdommer
 • samle informasjon og tallmateriale og diskutere helseskader som kan oppstå ved bruk av ulike rusmidler

Fenomener og stoffer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke animasjoner og andre modeller til å beskrive planetenes og månens bevegelser, og forklare hvordan årstider og månefaser oppstår
 • beskrive hvordan noen mineraler og bergarter har blitt dannet, og undersøke noen typer som finnes i nærområdet
 • gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt
 • forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær
 • undersøke fenomener knyttet til lyd, hørsel og støy, diskutere observasjonene og forklare hvordan lyd kan skade hørselen
 • gjøre forsøk med magnetisme og elektrisitet og forklare og presentere resultatene
 • beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen
 • forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler
 • gjennomføre forsøk med ulike kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem

Teknologi og design

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, bygge og teste mekaniske leker og forklare prinsipper for mekaniske overføringer
 • planlegge, lage og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, og reklamere for ferdig framstilt produkt
 • beskrive livsløpet til et produkt og diskutere i hvilken grad produktet er forenelig med bærekraftig utvikling

Side 8 Av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!