Læreplan i naturfag samisk (NAT2-03)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kompetansemål etter 4. årstrinn

Forskerspiren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
 • bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler
 • skrive rapporter og beskrivelser og lage enkle digitale sammensatte tekster
 • innhente og bearbeide informasjon om naturfaglige tema fra ulike kilder og oppgi kildene

Mennesket i naturen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • delta i aktiviteter hvor mennesker henter ressurser fra naturen, og samtale om hvordan ressursene nyttiggjøres
 • beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet, og argumentere for og praktisere omsorgsfull framferd i naturen

Mangfold i naturen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter
 • beskrive leveviset til noen utdødde dyregrupper ved å samle og systematisere informasjon fra ulike kilder
 • fortelle om dyr, diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger og fakta
 • undersøke biologisk nedbryting og beskrive et kretsløp i naturen
 • praktisere kildesortering og diskutere hvorfor kildesortering er viktig

Kropp og helse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive i hovedtrekk hvordan menneskekroppen er bygd opp
 • beskrive fordøyelsessystemet og gjøre rede for hvordan det fungerer
 • beskrive skjelettet og muskler og gjøre rede for hvordan kroppen kan bevege seg
 • bruke informasjon fra brosjyrer og digitale tekster til å beskrive en vanlig sykdom og hvordan den kan forebygges, og forklare hvorfor vi vaksinerer mot noen sykdommer
 • observere og beskrive hvordan kroppen reagerer i ulike situasjoner, og samtale om ulike følelsesmessige reaksjoner og sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse

Fenomener og stoffer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lage en digital sammensatt tekst om noen av planetene i vårt solsystem ved å finne informasjon og oppgi kilder
 • gjennomføre forsøk som viser at stoffer og stoffblandinger kan endre karakter når de blir utsatt for ulike påvirkninger
 • utforske fenomener knyttet til luft og lyd, beskrive observasjonene og foreslå forklaringer
 • registrere og beskrive egne observasjoner av vær, måle temperatur og nedbør og framstille resultatene grafisk og samtale om værtegn og merkedager
 • gjenkjenne og utpeke noen stjernebilder, samtale om hvordan mennesker kan orientere seg etter stjernebilder
 • observere og fortelle om nordlys og andre fenomener på himmelen og gjengi myter og sagn knyttet til stjernehimmelen og nordlys i samisk tradisjon og sammenligne med andre tradisjoner

Teknologi og design

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, bygge og teste enkle modeller av byggkonstruksjoner og dokumentere prosessen fra idé til ferdig produkt med tekst og illustrasjoner
 • beskrive konstruksjoner og diskutere hvorfor noen konstruksjoner er mer stabile og tåler større belastning enn andre
 • gjenkjenne og beskrive bærende strukturer i ulike byggverk i nærmiljøet

Side 7 Av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!