Læreplan i møbelsnekkerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (MSF3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 12. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

Gjelder fra: 2008-08-01T00:00:00 +2

Formål

Møbelsnekkerfaget er forankret i gamle håndverkstradisjoner. Møbelsnekkeren arbeider med produksjon av møbler, trevarer og innredninger av tre og trebaserte materialer. Møbelsnekkerfaget skal bidra til å dekke etterspørsel etter spesiallagde innredninger og møbler samt imøtekomme behov for reparasjon og restaurering.

Opplæringen skal bidra til innsikt i treets spesielle egenskaper og videreføring av gamle håndverksteknikker i møbelsnekkerfaget. Opplæringen skal også bidra til utvikling av nye teknikker og bruk av nye materialer og maskiner. Videre skal opplæringen stimulere til design- og produktutvikling og samarbeid med kunder og formgivere.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er møbelsnekker.

Struktur

Møbelsnekkerfaget består av to hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over hovedområdene:

Årstrinn

Hovedområder

Vg3 / opplæring i bedrift

Produksjon

Produktdesign

Hovedområder

Produksjon

Hovedområdet omfatter hele arbeidsprosessen med utvikling av håndverksferdigheter i møbelsnekkerfaget. Bruk av ulike materialer, tradisjonelle og nyere metoder for sammenføyinger og ulike overflatebehandlingsteknikker inngår i hovedområdet. Hovedområdet omfatter også bruk av databaserte maskiner og verktøy. Kvalitetskontroll og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet inngår også.

Produktdesign

Hovedområdet omfatter utforming av produkter og tekniske løsninger ut fra skisser, modeller og arbeidstegninger. Valg av materialer og overflatebehandling tilpasset produkter og nasjonale og internasjonale standardkrav inngår i hovedområdet. Hovedområdet omfatter også kommunikasjon med kunder og leverandører samt dokumentasjon og kostnadsberegning av egen produksjon.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I møbelsnekkerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i møbelsnekkerfaget innebærer å bruke fagspråk i kommunikasjon med leverandører, kunder, medarbeidere og andre samarbeidspartnere. Det innebærer også å presentere eget arbeid.

Å kunne lese i møbelsnekkerfaget innebærer å bruke arbeidstegninger, manualer, brukerveiledninger, faglitteratur og beskrivelser.

Å kunne regne i møbelsnekkerfaget innebærer å beregne materialforbruk, timeforbruk, areal og volumenheter samt kostnader ved produksjonen. Det innebærer også å bruke geometri, funksjoner og likninger i tegning og konstruksjon.

Å kunne bruke digitale verktøy i møbelsnekkerfaget innebærer å anvende digitalt utstyr i arbeid med design, tegning og produksjon. Det innebærer videre å innhente informasjon, å delta i faglige nettverk, og å bruke digitale verktøy i presentasjon og dokumentasjon av eget arbeid.

Kompetansemål

Etter Vg3

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere, sortere og bearbeide materialer til gitte produkter ut fra treets struktur
 • lime heltre, laminere og finere platematerialer til produktemner
 • utføre tradisjonelle håndverksmessige sammenføyinger
 • bruke sammensettingsmetoder med ulike teknikker og materialer
 • framstille produkter og produktdeler ved bruk av tradisjonelle håndverktøy og maskiner
 • bruke datastyrte hjelpemidler og datastyrte maskiner i egen produksjon
 • klargjøre, tilpasse og montere ulike typer beslag
 • klargjøre egnet overflatebehandlingsmiddel og anvende ulike påføringsmetoder
 • kvalitetssikre egne produkter i henhold til tekniske krav og estetiske normer i møbelsnekkerfaget
 • vurdere behov for og utføre vedlikehold på maskiner, verktøy og utstyr
 • ivareta gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

Produktdesign

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utvikle produkter ved hjelp av skisser, modeller og digitale programmer
 • lage arbeidstegninger og velge produksjonsmetoder ut fra treets spesielle egenskaper
 • lese arkitekttegninger og velge produksjonsmetoder som tilfredsstiller krav og spesifikasjoner
 • velge egnede materialer og overflatebehandling til ulike produkter
 • velge beslag med egnet form og funksjon til ulike produkter
 • kommunisere med kunder og leverandører
 • dokumentere tids- og materialforbruk i egen produksjon
 • kalkulere og beregne pris på egne produkter
 • gjøre rede for aktuelle bestemmelser i arbeidsmiljøloven
 • gjøre rede for nasjonale og internasjonale standarder og kvalitetskrav til møbler og innredninger

Vurdering

Vg3 møbelsnekkerfaget

Bestemmelser for sluttvurdering:

Hovedområder

Ordning

Produksjon

Produktdesign

Alle skal opp til svenneprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på fjorten virkedager.

Alle kandidater som ikke har fulgt normalt opplæringsløp, må ha bestått eksamen på Vg3-nivå i lærefaget. Eksamen utarbeides sentralt og sensureres lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!