Læreplan i mat og helse (MHE1-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter 10. årssteget

Mat og livsstil

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planleggje og lage trygg og ernæringsmessig god mat, og forklare kva for næringsstoff matvarene inneheld
 • samanlikne måltid ein sjølv lagar, med kostråda frå helsestyresmaktene
 • bruke digitale verktøy til å vurdere energi- og næringsinnhald i mat og drikke, og gjere seg nytte av resultata når ein lagar mat
 • informere andre om korleis matvanar kan påverke sjukdommar som heng saman med livsstil og kosthald
 • vurdere kosthaldsinformasjon og reklame i media

Mat og forbruk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere og velje matvarer på ein mangfaldig varemarknad når ein planlegg innkjøp
 • drøfte korleis ulike marknadsføringsmetodar kan påverke vala av matvarer som forbrukarane gjer
 • utvikle, produsere, gje produktinformasjon og reklamere for eit produkt
 • vurdere og velje varer ut frå etiske og berekraftige kriterium

Mat og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planleggje og gjennomføre måltid i samband med høgtider eller fest og ha ei vertskapsrolle
 • lage mat for ulike sosiale samanhengar og drøfte korleis mat er med på å skape identitet
 • gi døme på korleis kjøkkenreiskapar, tillagingsmåtar eller matvanar har endra seg over tid eller flytta seg geografisk, og forklare korleis det har verka inn på livet til folk
 • skape og prøve ut nye retter ut frå ulike råvarer, matlagingsmetodar og matkulturar

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!