Læreplan i lytting - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk (MDD3-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Gjelder fra: 2006-08-01T00:00:00 +2

Gjelder til: 2020-07-31T00:00:00 +2

Formål

Som kunst- og kulturfag har musikk lange tradisjoner. Forståelse for ulike typer musikk i ulike kulturer kan bidra til å sette nåtid og fortid i perspektiv og kan være et viktig bidrag til å forklare dagens musikalske uttrykksformer.

Programfaget lytting skal bidra til å fremme forståelse av musikkens oppbygning og funksjoner. Kjennskap til musikkens kunstneriske uttrykksformer skal bidra til å utvikle fantasi og kreativitet. Samtidig skal den enkeltes lyttekompetanse utvikles.

Programfaget skal bidra til forståelse av den orienterende dimensjonen og gi grunnleggende kjennskap til musikkens uttrykksmåter. Opplæringen skal gi grunnlag for videre fordypning i musikk, men kan også bidra til relevant musikkfaglig kompetanse for programområdene dans og drama.

Struktur

Programfaget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål for.

Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over hovedområder:

Programfag

Hovedområder

Lytting

Musikkforståelse

Musikkens elementer

Hovedområder

Musikkforståelse

Hovedområdet omfatter lytteteknikk og beskrivelse av musikkopplevelser. Det dreier seg også om forståelse og refleksjon i møte med musikalske uttrykk.

Musikkens elementer

Hovedområdet dreier seg om gjenkjennelse og beskrivelse av musikkens grunnelementer, med utgangspunkt i aktiv lytting og noteforståelse.

Timetall

Timetallet er oppgitt i 60-minutters enheter.

Lytting: 56 årstimer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der hvor de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I lytting forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i lytting innebærer å sette ord på musikkopplevelser, musikkens elementer og musikalske uttrykk.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i lytting innebærer å bruke egnet notasjon i formidling og dokumentasjon av musikk.

Å kunne lese i lytting innebærer å tilegne seg musikkfagets grunnleggende symboler og begreper som grunnlag for forståelse og opplevelse. Lesing av tekst, noteskrift, tegn og symboler er utgangspunkt for refleksjon over musikk.

Å kunne regne i lytting innebærer å arbeide med form og rytme som gjennom lytting styrker gehørtrening og puls- og periodefølelse.

Å kunne bruke digitale verktøy i lytting innebærer å benytte digitale informasjonskilder, tekstbehandlingsprogram og kommunikasjons- og presentasjonsverktøy.

Kompetansemål

Lytting

Musikkforståelse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • bruke grunnleggende lytteteknikker
  • beskrive og reflektere over egen opplevelse av musikk
  • beskrive og reflektere over ulike musikalske uttrykk

Musikkens elementer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjenkjenne og beskrive musikkens grunnleggende elementer med utgangspunkt i klingende musikk og enkle notebilder

Vurdering

Lytting programfag

Bestemmelser for sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Programfag

Ordning

Lytting

Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen for elever

Programfag

Ordning

Lytting

Elevene skal ikke opp til eksamen.

Eksamen for privatister

Programfag

Ordning

Lytting

Privatistene skal opp til skriftlig eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!