Læreplan i musikk, dans og drama - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama (MDD1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

Gjelder fra: 2006-08-01T00:00:00 +2

Gjelder til: 2020-07-31T00:00:00 +2

Formål

Programfaget musikk, dans og drama skal ivareta tradisjonsrike kunst- og kulturfaglige uttrykk som representerer grunnleggende verdier i et samfunn. Programfaget skal være en møteplass for sceniske uttrykksformer som har sin egenverdi, og som kan gi grunnlag for kommunikasjon og utvikling av identitet og mangfold.

Musikk, dans og drama er et allmenndannende programfag der den enkelte skal utvikle evne til å sanse, oppleve, lære og skape. Programfaget skal synliggjøre kunstartenes egenart og bidra til at den enkelte kan oppdage og reflektere over fellestrekkene ved dem.

Programfaget skal gi en grunnleggende innføring i musikk, dans og drama med hovedvekt på det utøvende og skapende. Det skal utvikle estetisk kompetanse og bevisstgjøring om kvaliteter i de enkelte kunstfagene og danne grunnlag for videre fordypning innenfor utdanningsprogrammet. Gjennom kommunikasjon og samhandling kan programfaget gi rom for flerfaglig og tverrfaglig arbeid.

Struktur

Programfaget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål for.

Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over hovedområder:

Programfag

Hovedområder

Musikk, dans og drama

Musikk

Dans

Drama

Hovedområder

Musikk

Hovedområdet omfatter korsang som arena for musikalske opplevelser, kommunikasjon og samhandling. Musikkens grunnelementer og utvikling av ferdigheter i sang og stemmebruk gjennom møte med et bredt repertoar er sentralt.

Dans

Hovedområdet omfatter dansens grunnelementer, ulike bevegelsesprinsipper og samhandling med vekt på å skape bevegelser og danseuttrykk. Kunnskap om og refleksjon over egen kropp relatert til bevegelse og dans er sentralt.

Drama

Hovedområdet omfatter ulike drama- og teaterfaglige øvinger, teknikker og metoder. Å utforske og skape sceniske uttrykk gjennom improvisasjoner og visninger er sentralt. Innlevelse og ekspressivitet gjennom erfaring med bevegelse, kropp og stemme inngår i hovedområdet.

Timetall

Timetallet er oppgitt i 60-minutters enheter.

Musikk, dans og drama: 140 årstimer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der hvor de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I felles programfag musikk, dans og drama forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk, dans og drama innebærer å synge, framføre tekster og uttrykke seg visuelt gjennom dans og bevegelse i skapende arbeid og formidling. Muntlige ferdigheter inngår i samhandling, dialog om opplevelser, erfaringer og utvikling som utøver.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i musikk, dans og drama innebærer å bruke skrift eller annen egnet notasjon for å dokumentere eller formidle kunnskaper, erfaringer og refleksjoner.

Å kunne lese i musikk, dans og drama innebærer å fortolke tekst, tegn og symboler knyttet til utøvelse. I tillegg er tekster av betydning, både som kilde til kunnskap og refleksjon og som inspirasjon og grunnlag for kunstnerisk innlevelse og skapende aktivitet.

Å kunne regne i musikk, dans og drama innebærer å bli kjent med de utøvende kunstfagenes grunnelementer, som form, rytme, tid og rom gjennom praktisk og utøvende tilnærming.

Å kunne bruke digitale verktøy i musikk, dans og drama innebærer å bruke tilgjengelig digitalt utstyr i framføring og dokumentasjon av kunstnerisk arbeid.

Kompetansemål

Musikk, dans og drama

Musikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beherske grunnleggende pusteteknikk og oppvarmingsøvelser for stemmen
 • utforske og bruke grunnleggende prinsipper for tonedanning i korsang
 • beherske god tekstuttale
 • følge instruksjon og ledelse
 • planlegge, gjennomføre og reflektere over framføringer der ferdigheter i sang inngår

Dans

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utforske, utvikle og formgi egne bevegelser og uttrykk relatert til dansens grunnelementer
 • utføre grunnleggende bevegelsesprinsipper i sceniske danseformer
 • gi og ta vekt relatert til partner og ulike underlag
 • utvikle kroppsbevisshet og beskrive egne danseerfaringer
 • planlegge, gjennomføre og reflektere over framføringer der ferdigheter i dans inngår

Drama

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke grunnleggende øvinger for oppvarming, konsentrasjon og ensemblearbeid
 • bruke bevegelse, kropp og stemme i forhold til det sceniske rommet
 • utvikle improvisasjon til scenisk form med utgangspunkt i ulike typer materialer, temaer og tekster
 • observere og beskrive eget og andres arbeid og kunne arbeide systematisk med konstruktiv kritikk
 • planlegge, gjennomføre og reflektere over framføringer der ferdigheter i drama inngår

Vurdering

Bestemmelser om sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Programfag

Ordning

Musikk, dans og drama

Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen for elever

Programfag

Ordning

Musikk, dans og drama

Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Eksamen for privatister

Programfag

Ordning

Musikk, dans og drama

Privatistene skal opp til muntlig-praktisk eksamen.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!