Læreplan i fellesfaget matematikk 2T-Y og 2P-Y, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse (MAT6-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter 2T-Y

Tal og algebra

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • løyse likningar, ulikskapar og likningssystem av første og andre grad og enkle likningar med eksponential- og logaritmefunksjonar, både med rekning og med digitale hjelpemiddel

Geometri

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • gjere greie for det geometriske biletet av vektorar som piler i planet og berekne sum, differanse og skalarprodukt av vektorar og produktet av tal og vektor
 • rekne med vektorar i planet skrivne på koordinatform, berekne lengder, avstandar og vinklar med vektorrekning og avgjere når to vektorar er parallelle eller ortogonale
 • teikne og beskrive kurver på parameterform og berekne skjeringspunkt mellom slike kurver

Kombinatorikk og sannsyn

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • formulere, eksperimentere med og drøfte enkle uniforme og ikkje-uniforme sannsynsmodellar
 • berekne sannsyn ved hjelp av systematiske oppstillingar, og bruke addisjonssetninga og produktsetninga
 • lage binomiske sannsynsmodellar ut frå praktiske døme, og berekne binomisk sannsyn ved hjelp av formlar og digitale hjelpemiddel
 • gjere greie for omgrepa uavhengnad (bm.: uavhengighet) og vilkårsbunde (bm.: betinget) sannsyn og bruke Bayes’ setning på to hendingar
 • berekne sannsyn ved ordna utval med og utan tilbakelegging, og ved uordna utval utan tilbakelegging
 • rekne med binomisk og hypergeometrisk sannsyn

Funksjonar

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • gjere greie for definisjonen av den deriverte, bruke definisjonen til å utleie ein derivasjonsregel for polynomfunksjonar og bruke denne regelen til å drøfte funksjonar
 • bruke digitale hjelpemiddel til å drøfte polynomfunksjonar, rasjonale funksjonar, eksponentialfunksjonar og potensfunksjonar

Kultur og modellering

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • formulere ein matematisk modell på grunnlag av observerte data, tilarbeide modellen, reflektere over resultatet og framgangsmåten og vurdere kor gyldig modellen er
 • bruke teknologiske verktøy i utforsking og modellbygging
 • gjere greie for omgrepa implikasjon og ekvivalens, kjenne til vanlege matematiske bevistypar og argumentasjon og gjennomføre matematiske bevis
 • gje døme frå matematikkens fleirkulturelle historie og drøfte kva matematikken har å seie for naturvitskap, teknologi, samfunnsliv og kultur

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!