Læreplan i fellesfaget matematikk 2T-Y og 2P-Y, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse (MAT6-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter 2P-Y

Tal og algebra i praksis

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • rekne med potensar og tal på standardform med positive og negative eksponentar, og bruke dette i praktiske samanhengar
 • gjere greie for nokre plassverdisystem og gje praktiske døme på dei
 • gjere suksessive renteberekningar og rekne praktiske oppgåver med eksponentiell vekst

Statistikk og sannsyn

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • lage døme og simuleringar av tilfeldige hendingar og gjere greie for omgrepet sannsyn
 • berekne sannsyn ved å telje opp alle gunstige og alle moglege utfall frå tabellar og ved å systematisere oppteljingar og bruke addisjonssetninga og produktsetninga i praktiske samanhengar
 • planleggje, gjennomføre og vurdere statistiske undersøkingar
 • berekne kumulativ frekvens og finne og drøfte sentralmål og spreiingsmål
 • representere data i tabellar og diagram og drøfte ulike dataframstillingar og kva inntrykk dei kan gje
 • gruppere data og berekne sentralmål for eit gruppert datamateriale

Funksjonar

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • undersøkje funksjonar som beskriv praktiske situasjonar, ved å fastsetje skjeringspunkt, nullpunkt, ekstremalpunkt og stiging, og tolke den praktiske verdien av resultata
 • omsetje mellom ulike representasjonar av funksjonar
 • gjere greie for omgrepet lineær vekst, vise gangen i slik vekst og bruke dette i praktiske døme, også digitalt

Modellering

The aims of the training are to enable the apprentice to
 • gjere målingar i praktiske forsøk, formulere ein enkel matematisk modell på grunnlag av dei observerte data, bruke teknologiske verktøy i utforsking og modellbygging og vurdere modellen og kor gyldig han er
 • bruke matematikk i praktiske samanhengar og vurdere kva han kan brukast til, og kva han ikkje kan brukast til, i samband med utgreiingar og avgjerder

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!