Læreplan i matematikk for samfunnsfag - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (MAT4-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Matematikk S2

Algebra

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • finne mønstre i tallfølger og bruke dem til å summere endelige aritmetiske og geometriske rekker og andre rekker, med og uten digitale hjelpemidler
 • avgjøre om en uendelig geometrisk rekke er konvergent, og beregne summen av rekka
 • løse praktiske problemer i forbindelse med sparing, lån og avbetalingskjøp ved å bruke rekker
 • faktorisere polynomer ved hjelp av nullpunkter og polynomdivisjon, og bruke det til å løse likninger med polynomer og rasjonale funksjoner
 • modellere praktiske problemer ved hjelp av lineære likningssystemer med flere ukjente, og løse dem med og uten digitale hjelpemidler

Funksjoner

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • derivere polynomfunksjoner, potensfunksjoner, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner, og summer, differanser, produkter og kvotienter av disse funksjonene, og bruke kjerneregelen til å derivere sammensatte funksjoner
 • drøfte forløpet til funksjoner og tolke de deriverte i praktiske sammenhenger ved å bruke førstederiverte og andrederiverte
 • tolke grunnleggende egenskaper til en funksjon ved hjelp av grafen
 • løse økonomiske optimeringsproblemer i forbindelse med inntekts-, kostnads- og etterspørselsfunksjoner, og regne ut og bruke grensekostnader og grenseinntekter i enkle modeller
 • modellere eksponentiell og logistisk vekst ved å bruke eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner
 • beregne arealet under grafer ved hjelp av digitale hjelpemidler og tolke det i praktiske situasjoner

Sannsynlighet og statistikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for begrepene fordeling og stokastisk variabel for endelige utfallsrom, og finne forventning, varians og standardavvik for en stokastisk variabel
 • gjøre rede for betydningen av normalfordelingene og regne ut sannsynligheter knyttet til dem
 • gjøre rede for sentralgrensesetningen og bruke den til å beregne sannsynligheter for summer av uavhengige stokastiske variabler og binomiske fordelinger
 • gjennomføre enkel hypotesetesting ved hjelp av p-verdier og tolke resultatet

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!