Læreplan i matematikk for samfunnsfag - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (MAT4-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Matematikk S1

Algebra

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • regne med potenser, formler, parentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver
 • omforme en praktisk problemstilling til en likning, en ulikhet eller et likningssystem, løse det og vurdere løsningens gyldighet
 • løse likninger, ulikheter og likningssystemer av første og andre grad, både ved regning og med digitale hjelpemidler
 • regne med logaritmer og bruke dem til å forenkle uttrykk og løse eksponentiallikninger og logaritmelikninger
 • bruke begrepene implikasjon og ekvivalens i matematisk argumentasjon

Funksjoner

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • tegne grafen til polynomfunksjoner, eksponentialfunksjoner, potensfunksjoner og rasjonale funksjoner med lineær teller og nevner, både med og uten digitale hjelpemidler
 • lage og tolke funksjoner som modellerer og beskriver praktiske problemstillinger i økonomi og samfunnsfag, analysere empiriske funksjoner og bruke regresjon til å finne en tilnærmet polynomfunksjon, potensfunksjon eller eksponentialfunksjon
 • beregne nullpunkter og skjæringspunkter mellom grafer, både med og uten digitale hjelpemidler
 • finne gjennomsnittlig veksthastighet for en funksjon ved regning og finne tilnærmingsverdier for momentan vekst i praktiske anvendelser
 • gjøre rede for definisjonen av den deriverte, regne ut den deriverte til polynomfunksjoner og bruke den til å drøfte polynomfunksjoner

Sannsynlighet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • regne med binomialkoeffisienter og bygge opp Pascals talltrekant
 • gjøre rede for ordnede utvalg med og uten tilbakelegging og uordnede utvalg uten tilbakelegging, og gjøre enkle sannsynlighetsberegninger knyttet til slike utvalg
 • lage binomiske og hypergeometriske sannsynlighetsmodeller ut fra praktiske situasjoner, og regne med sannsynligheter for slike modeller

Lineær optimering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • modellere praktiske optimeringsproblemer i økonomi ved hjelp av lineære likninger og ulikheter
 • gjøre rede for den geometriske tolkningen av det lineære optimeringsproblemet i to variabler
 • løse lineære optimeringsproblemer grafisk, ved regning og med digitale hjelpemidler

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!