Læreplan i matematikk for samfunnsfag - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (MAT4-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Matematikk S1

Algebra

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • regne med potenser, formler, parentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver
 • omforme en praktisk problemstilling til en likning, en ulikhet eller et likningssystem, løse det og vurdere løsningens gyldighet
 • løse likninger, ulikheter og likningssystemer av første og andre grad, både ved regning og med digitale hjelpemidler
 • regne med logaritmer og bruke dem til å forenkle uttrykk og løse eksponentiallikninger og logaritmelikninger
 • bruke begrepene implikasjon og ekvivalens i matematisk argumentasjon

Funksjoner

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • tegne grafen til polynomfunksjoner, eksponentialfunksjoner, potensfunksjoner og rasjonale funksjoner med lineær teller og nevner, både med og uten digitale hjelpemidler
 • lage og tolke funksjoner som modellerer og beskriver praktiske problemstillinger i økonomi og samfunnsfag, analysere empiriske funksjoner og bruke regresjon til å finne en tilnærmet polynomfunksjon, potensfunksjon eller eksponentialfunksjon
 • beregne nullpunkter og skjæringspunkter mellom grafer, både med og uten digitale hjelpemidler
 • finne gjennomsnittlig veksthastighet for en funksjon ved regning og finne tilnærmingsverdier for momentan vekst i praktiske anvendelser
 • gjøre rede for definisjonen av den deriverte, regne ut den deriverte til polynomfunksjoner og bruke den til å drøfte polynomfunksjoner

Sannsynlighet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • regne med binomialkoeffisienter og bygge opp Pascals talltrekant
 • gjøre rede for ordnede utvalg med og uten tilbakelegging og uordnede utvalg uten tilbakelegging, og gjøre enkle sannsynlighetsberegninger knyttet til slike utvalg
 • lage binomiske og hypergeometriske sannsynlighetsmodeller ut fra praktiske situasjoner, og regne med sannsynligheter for slike modeller

Lineær optimering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • modellere praktiske optimeringsproblemer i økonomi ved hjelp av lineære likninger og ulikheter
 • gjøre rede for den geometriske tolkningen av det lineære optimeringsproblemet i to variabler
 • løse lineære optimeringsproblemer grafisk, ved regning og med digitale hjelpemidler

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!