Læreplan i matematikk for realfag - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (MAT3-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Matematikk R2

Geometri

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre beregninger med tredimensjonale vektorer som er representert både geometrisk og på koordinatform
 • bruke og tolke skalar- og vektorproduktet i beregning av avstander, vinkler, areal og volum
 • bruke vektorregning til å finne liknings- og parameterframstillinger til linjer, plan og kuleflater
 • beregne lengder, vinkler og arealer i legemer avgrenset av plan og kuleflater

Algebra

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • finne og analysere rekursive og eksplisitte formler for tallmønstre med og uten digitale hjelpemidler, og gjennomføre og presentere enkle bevis knyttet til disse formlene
 • gjennomføre og gjøre rede for induksjonsbevis
 • summere endelige rekker med og uten digitale hjelpemidler, utlede og bruke formlene for summen av de n første leddene i aritmetiske og geometriske rekker, og bruke dette til å løse praktiske problemer
 • regne med uendelige geometriske rekker med konstante og variable kvotienter, bestemme konvergensområdet for disse rekkene og presentere resultatene

Funksjoner

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forenkle og løse lineære og kvadratiske likninger i trigonometriske uttrykk ved å bruke sammenhenger mellom de trigonometriske funksjonene
 • derivere sentrale funksjoner og bruke førstederiverte og andrederiverte til å drøfte slike funksjoner
 • omforme trigonometriske uttrykk av typen a sin kx + b cos kx , og bruke dem til å modellere periodiske fenomener
 • gjøre rede for definisjonen av bestemt integral som grense for en sum og ubestemt integral som antiderivert
 • beregne integraler av de sentrale funksjonene ved antiderivasjon og ved hjelp av variabelskifte, ved delbrøkoppspalting med lineære nevnere og ved delvis integrasjon
 • tolke det bestemte integralet i modeller av praktiske situasjoner og bruke det til å beregne arealer av plane områder og volumer av omdreiningslegemer
 • formulere en matematisk modell ved hjelp av sentrale funksjoner på grunnlag av observerte data, bearbeide modellen og drøfte resultat og framgangsmåte

Differensiallikninger

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • modellere praktiske situasjoner ved å omforme problemstillingen til en differensiallikning, løse den og tolke resultatet
 • løse lineære første ordens og separable differensiallikninger ved regning og gjøre rede for noen viktige bruksområder
 • løse andre ordens homogene differensiallikninger og bruke Newtons andre lov til å beskrive frie svingninger ved periodiske funksjoner
 • løse differensiallikninger og tegne retningsdiagrammer og integralkurver, og tolke dem ved å bruke digitale hjelpemidler

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!