Læreplan i matematikk for realfag - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (MAT3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I matematikk for realfag forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i matematikk for realfag innebærer å formulere logiske resonnementer, forklare en tankegang og sette ord på oppdagelser, ideer og hypoteser. Det vil si å stille spørsmål, delta i samtaler og drøftinger av matematiske situasjoner og problemer og argumentere for egne løsningsforslag. Å formulere et matematisk bevis skriftlig med bruk av korrekt matematisk notasjon og logisk gyldige slutninger inngår. I tillegg betyr det å skrive matematiske symboluttrykk og sette opp eller tegne tabeller, diagrammer, grafer og geometriske figurer.

Å kunne lese i matematikk for realfag innebærer å trekke matematisk relevant informasjon ut av en tekst. Det betyr å forstå matematiske symboluttrykk og logiske resonnementer. Det vil også si å forstå og tolke organisert visuell informasjon, som tabeller, diagrammer, grafer og geometriske figurer.

Å kunne regne i matematikk for realfag er den mest grunnleggende ferdigheten i matematikk. Det innebærer fortrolighet med valg av operasjon og fortrolighet med de ulike regneoperasjonene uten bruk av digitale verktøy. Å regne betyr å lære nye operasjoner, som derivasjon og integrasjon. Det vil også si å gjøre hensiktsmessige overslag og vurdere rimeligheten av svar.

Å kunne bruke digitale verktøy i matematikk for realfag innebærer å bruke digitale verktøy til omfattende beregninger og visualisering. Det betyr å hente, bearbeide og presentere matematisk informasjon i elektronisk form. I tillegg vil det si å vurdere verktøyets hensiktsmessighet, muligheter og begrensninger.

Side 5 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!