Læreplan i målarfaget Vg3 / opplæring i bedrift (MAL3-02)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • kontrollere og vurdere tilstanden på underlaget og påvise synlege skadar, feil og manglar
 • rapportere om avvik som må utbetrast av andre faggrupper
 • utføre nødvendig utbetring av underlaget før vidare behandling
 • planleggje, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeid
 • arbeide på ein sikker, økonomisk, rasjonell, estetisk og ergonomisk måte
 • velje miljøvennlege produkt som sikrar omsynet til det indre og det ytre miljøet
 • ta imot, bruke og oppbevare materiale, verktøy, maskiner og utstyr
 • velje materiale og utføre målararbeid, leggje golvbelegg og setje opp tapet og veggbelegg på organiske, mineralske og metalliske underlag i samsvar med bestillingar og kravspesifikasjonar
 • justere fargar
 • velje, bruke og vedlikehalde verktøy, maskiner og utstyr
 • bruke stigar, arbeidsplattformer, personlyftarar og stillas i samsvar med gjeldande regelverk
 • bruke verneutstyr
 • utføre kjeldesortering og handtere helse- og miljøfarleg avfall i samsvar med gjeldande regelverk
 • utføre arbeid i samsvar med gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for den historiske utviklinga av faget og kva plass det har i samfunnet
 • gjere greie for innhaldet i relevante nasjonale og internasjonale regelverk som gjeld dei rettane og pliktene kunden har, under dette reglar om klagerett
 • utføre profesjonell kundebehandling og service
 • drøfte yrkesetiske prinsipp
 • drøfte verdien av samhandling på arbeidsplassen
 • gjere greie for val av materiale ut frå ei vurdering av tilstanden til underlaget
 • lese og bruke teikningar og beskrivingar
 • bruke digitale verktøy til oppmåling, informasjonsinnhenting, kommunikasjon og dokumentasjon
 • gi overslag over tids- og materialforbruk for ei arbeidsoppgåve
 • følgje internkontrollsystemet

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!