Læreplan i valfaget levande kulturarv (LKA1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Føremål

Valfaga skal medverke til at elevane kvar for seg og i fellesskap styrkjer lysta til å lære og oppleve meistring gjennom praktisk og variert arbeid. Valfaga er tverrfaglege og skal medverke til heilskap og samanheng i opplæringa.

Kunst, kultur og tradisjonar ber med seg kunnskap frå tidlegare tider. Kjennskap til og praktiske ferdigheiter i tradisjonar medverkar til å vidareføre kulturarven til framtidige slekter. Arbeid med ulike kulturuttrykk kan auke nyfikne, forståing og toleranse for eigen og andre sin kultur og vere eit bidrag til å levandegjere kulturarven. Samfunnet treng kreative og samfunnsbevisste menneske som kan medverke til å skape meiningsfulle aktivitetar knytte til kunst, kultur og tradisjonar, som fører til verdiskaping for lokalsamfunnet.

Elevane skal gjennom utforsking og formidling av ulike tradisjonar få auka kunnskap om eigen og andre sin kulturarv. Dette kan fremje motivasjonen hos elevane for læring, for tilhøyrsle og gi auka personleg utvikling, kreativitet og skaparglede.

Valfaget omfattar arbeid med den kulturelle arven innan eit utval av kunst, handverk, mat, arkitektur, kulturminne, munnleg forteljing, musikk eller lokalhistorie. Aktivitetane i faget skal vere varierte og danne grunnlag for elevane sine undersøkingar, praktiske utprøvingar og framstillingar av ulike uttrykk og produkt. Arbeid med faget skal fremje samarbeid med lokalmiljøet, lokale aktørar og kulturberarar.

Valfaget hentar hovudelement frå mat og helse, kunst og handverk/duodji, musikk, men kan også hente element frå norsk/samisk, samfunnsfag og RLE.

Side 1 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!