Læreplan i limtreproduksjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (LIM3-01)

Etter Vg3

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid
 • utføre arbeidet i samsvar gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper
 • følge gjeldende regelverk i faget
 • utføre mottakskontroll av råvarer etter gjeldende krav og spesifikasjoner
 • utføre forsvarlig lagring av materialer og rapportere avvik
 • vurdere behov for vedlikehold av skjærende verktøy
 • skifte og stille inn verktøy til kapping og bearbeiding
 • utføre daglig ettersyn på maskiner og utstyr
 • betjene fingerskjøteanlegg og kontrollere fingergeometri og liming
 • vurdere råstoffets kvalitet og teste fingerskjøtprøver
 • høvle og bearbeide limingsflater etter gjeldende produktkrav
 • stille inn limeanlegget med riktig påføringsmengde og blandeforhold for ulike limtyper
 • betjene limpresse og gjøre rede for krav til presstrykk og presstid for ulike produkter
 • teste prøvestykker for bestemmelse av ulike egenskaper
 • bruke tegninger og beskrivelser i produksjonen
 • lagre, behandle, emballere og ekspedere ulike typer produkter
 • betjene maskiner for bearbeiding av overflaten på limtreprodukter
 • håndtere avfall og kildesortere etter gjeldende regelverk

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for fagets historie og plass i samfunnet
 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang
 • gjøre rede for egenskaper og bruk av materialer som inngår i produksjonen
 • gjøre rede for deler og komponenter som inngår i produksjonen
 • gjøre rede for kvalitetsutviklingssystem og internkontroll
 • drøfte betydningen av samhandling på arbeidsplassen

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!