Læreplan i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) (KRL1-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Etter 10. årstrinn

Kristendom

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare særpreget ved kristendom og kristen tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller
 • finne fram til sentrale skrifter i Bibelen og forklare forholdet mellom Det gamle og Det nye testamente
 • drøfte utvalgte bibeltekster fra profetene, den poetiske litteraturen og visdomslitteraturen, et evangelium og et Paulus-brev og forklare særpreg og hovedtanker i disse
 • drøfte ulike syn på Bibelen
 • innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange kristne
 • gjøre rede for viktige hendelser i kristendommens historie fra reformasjonen til vår tid i Norge og i verden og for kristendommens stilling i dag
 • forklare hovedtrekk ved romersk-katolsk, ortodoks og protestantisk kristendomstradisjon
 • gi en presentasjon av læstadianisme og samisk kirkeliv
 • gi en oversikt over andre frikirkesamfunn og kristne bevegelser, herunder pinsebevegelsen
 • drøfte kristendommens betydning for kultur og samfunnsliv
 • utforske kristendommens stilling og særpreg i et land utenfor Europa og drøfte spørsmål knyttet til kristen misjon, humanitært arbeid og økumenisk virksomhet
 • beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til kristendommen

Jødedom

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare særpreget ved jødedom og jødisk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller
 • drøfte utvalgte tekster fra jødisk skrifttradisjon
 • innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange jøder
 • gi en oversikt over mangfoldet i jødedommen, viktige historiske hendelser og jødedommens stilling i Norge og verden i dag
 • beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til jødedommen

Islam

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare særpreget ved islam og islamsk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller
 • drøfte utvalgte tekster fra islamsk skrifttradisjon
 • innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange muslimer
 • gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag
 • beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til islam

Hinduisme

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare særpreget ved hinduisme og hinduistisk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner; likhetstrekk og grunnleggende forskjeller
 • drøfte utvalgte tekster fra hinduistisk skrifttradisjon
 • innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange hinduer
 • gi en oversikt over mangfoldet i hinduismen, viktige historiske hendelser og hinduismens stilling i Norge og verden i dag
 • beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til hinduismen

Buddhisme

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare særpreget ved buddhisme og buddhistisk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller
 • drøfte utvalgte tekster fra buddhistisk skrifttradisjon
 • innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange buddhister
 • gi en oversikt over mangfoldet i buddhismen, viktige historiske hendelser og buddhismens stilling i Norge og verden i dag
 • beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til buddhismen

Religiøst mangfold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om og forklare hva religion er, og vise hvordan religion kommer til uttrykk på ulike måter
 • vise evne til dialog om religions- og livssynsspørsmål og vise respekt for ulike religioner og livssyn
 • diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn
 • innhente informasjon om og finne særtrekk ved noen religions- og trossamfunn lokalt og nasjonalt, herunder sikhisme, Bahá’í-religionen, Jehovas vitner og Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
 • gjøre rede for nye religiøse bevegelser og samtale om ulike former for nyreligiøs og naturreligiøs praksis, herunder urfolks naturreligion
 • utforske religioners stilling og særpreg i et land utenfor Europa med og uten digitale verktøy

Livssyn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare hva livssyn er, og vise hvordan livssyn kommer til uttrykk på ulike måter
 • forklare særpreget ved livssynshumanisme i forhold til religioner og andre livssynstradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller
 • drøfte ulike tekster som presenterer livssynshumanisme, og diskutere aktuelle spørsmål som opptar livssynshumanister
 • gi en oversikt over mangfoldet i humanistisk livssynstradisjon, viktige historiske hendelser og livssynshumanismens stilling i Norge og verden i dag
 • gjenkjenne og beskrive humanistiske ideer og verdier i kunst, arkitektur og musikk
 • beskrive hovedtrekk ved et livssyn utenom livssynshumanismen
 • presentere eksempler på religionskritikk fra ulike livssynstradisjoner

Filosofi og etikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • presentere noen betydningsfulle filosofer og diskutere deres ideer
 • reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt
 • gjøre rede for begrepene etikk og moral og bruke etisk analyse med utgangspunkt i grunnleggende etiske tenkemåter
 • føre dialog med andre om sammenhenger mellom etikk, religioner og livssyn
 • drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder
 • drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati
 • reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur
 • reflektere over forholdet mellom religion, livssyn og vitenskap
 • vise respekt for menneskers tros- og livssynsoppfatninger, ritualer, hellige gjenstander og steder

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!