Læreplan i kunst og visuelle verkemiddel – felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur (KDA1-01)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Kunst og visuelle verkemiddel 3

Visuelle verkemiddel

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utforske og bruke ulike visuelle verkemiddel for å belyse ei samfunnsaktuell problemstilling
 • konstruere tredimensjonale installasjonar ved hjelp av analoge og digitale verktøy
 • bruke fagomgrep, reflektere over og drøfte val av visuelle verkemiddel i eigne og andre sine arbeid
 • drøfte estetiske og kontekstuelle sider i form- og biletuttrykk

Materiale, uttrykk og teknikkar

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke menneskekroppen som utgangspunkt for forenkling og abstraksjon i utforming av skulptur
 • skape eigne kunstnariske arbeid med utgangspunkt i valde element frå nyare uttrykksformer
 • velje relevante teknikkar og materiale for å realisere ein idé og kunne grunngi vala frå idé til ferdig resultat
 • planleggje og gjennomføre ein kunstnarisk prosess og grunngje val frå idé til ferdig resultat
 • formidle ein bodskap og setje bodskapen inn i ein kontekst

Kunst- og kulturhistorie

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for særtrekk ved ulike epokar og kjenne til sentrale kunstnarar frå 1900-talet og samtida
 • gi døme på særtrekk ved samisk biletkunst, dekor og symbol
 • bruke fagterminologi for å analysere, samanlikne og presentere nasjonale og internasjonale verk frå kunsthistoria på 1900-talet og fram til i dag
 • kjenne til formspråk, symbol og materialbruk i kunst, bilete og formuttrykk frå ulike kulturar i vår tid, og gi døme på samanhengar mellom kunst, religion og politikk

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!