Læreplan i industrimalerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (IMF3-01)

Etter Vg3

Forbehandling og påføring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere behov for forbehandling på ulike underlag
 • utføre sandblåsing og andre relevante forbehandlingsmetoder
 • vurdere rustgrad og renhetsgrad etter gjeldende standarder
 • vurdere om underlaget tilfredsstiller gjeldende krav, før påføring av maling og annet belegg
 • utføre maskering og preservering i forbindelse med forbehandling og påføring
 • utføre tykkelsesbygging med belegg på vanskelige tilgjengelige steder
 • bruke ulike typer påføringsutstyr
 • påføre ulike typer maling og annet belegg
 • velge, bruke og vedlikeholde verktøy og maskiner
 • planlegge og utføre arbeidet i henhold til gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

Verne- og miljøarbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • foreta risikovurdering av egne arbeider i henhold til gjeldende regelverk
 • bruke personlig verneutstyr tilpasset produkttype og arbeidsoppgave
 • bruke stiger, arbeidsplattformer og stillaser i henhold til gjeldende regelverk
 • håndtere avfallsprodukter etter gjeldende regelverk for behandling av spesialavfall
 • håndtere helsefarlige kjemikalier i henhold til opplysninger i stoffkartoteket
 • bruke arbeidsutstyr, verktøy og maskiner i henhold til gjeldende regelverk
 • utføre arbeidet rasjonelt og økonomisk
 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper
 • vurdere og dokumentere eget arbeid og utføre kvalitetssikring

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for fagets utvikling og plass i samfunnet
 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang
 • drøfte betydningen av samhandling på arbeidsplassen
 • drøfte yrkesetiske retningslinjer
 • gjøre rede for egenskaper og funksjonsområder til ulike materialer og produkter
 • bruke digitale verktøy til informasjonsinnhenting

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!